AVALDUSTE ESITAMINE E-VORMIS

Avalduse esitamiseks on vajalik sisselogimine. E-vormid on eeltäidetud rahvastikuregistrist tulenevate isikuandmetega, mis kuvatakse vormi peale ID-kaardi või mobiil-ID kaudu lehele sisselogimist.
 • ID-kaardiga sisselogimiseks on vajalik PIN1 ning taotluse/avalduse allkirjastamiseks PIN2. Arvutisse peab olema allalaetud ja installeeritud ID-tarkvara
 • Mobiil-ID puhul peab telefonis olema vastav SIM-kaart ning samuti teadma PIN1 ja PIN2 paroole.
  Paberkandjal täidetud avaldused palume COVID-19 viiruse leviku ajal jätta vallavalitsuse postkasti aadressil Puiestee tn 14 Luunja alevik.

________________________________________________________________________________________________________ 

SOTSIAAL

HARIDUS, KULTUUR JA SPORT

RAHVASTIKUTOIMINGUD

EHITUS JA JÄÄTMED

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

 

 

Sünnitoetus

Lisaks riiklikule sünnitoetusele maksab Luunja vald sünnitoetust lapse vanemale või eestkostjale avalduse alusel kolmes osas, kui lapse üks vanematest, üksikvanem või eestkostja on rahvastikuregistri andmetel olnud Luunja valla elanik vähemalt kuus kuud enne lapse sündi ja lapse sünni registreerimisest kuni sünnitoetuse viimase osamakseni on mõlema vanema, üksikvanema või eestkostja elukoht pidevalt registreeritud Luunja valda.

1. Toetuse I osa (makstakse pärast lapse sünni registreerimist):

 • esimese ja teise lapse puhul 300 eurot;
 • kolmanda ja iga järgmise lapse puhul 420 eurot.

2. Toetuse II osa (makstakse lapse 1-aastaseks saamisel) 150 eurot.

3. Toetuse III osa (makstakse lapse 2-aastaseks saamisel) 150 eurot.

Mitmike sünni korral rakendatakse igale lapsele toetuse maksimaalmäära. Iga sünnitoetuse osa taotlemiseks esitatakse eraldi avaldus (vaata ka Sotsiaaltoetuste maksmise kord Luunja vallas).

 

 

AVALDUS PABERKANDJAL (laen alla blanketi täitmiseks)
Täidetud avaldus tuleb esitada valda kas skaneeritult e-postiga aadressil luunjavv@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee 14 Luunja alevik või kohale tuues, E-R ajavahemikul 08:00-17:00

 

 

 

Tagasi üles

____________________________________________________________________________

 

 

 

Matusetoetus

Matusetoetust makstakse Luunja valla elaniku surma korral matuse korraldajale avalduse alusel. Toetuse suuruseks on 450 eurot (vaata ka Sotsiaaltoetuste maksmise kord Luunja vallas).

 

 

AVALDUS PABERKANDJAL (laen alla blanketi täitmiseks)
Täidetud avaldus tuleb esitada valda kas skaneeritult e-postiga aadressil luunjavv@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee 14 Luunja alevik või kohale tuues, E-R ajavahemikul 08:00-17:00

 

 

 

Tagasi üles

____________________________________________________________________________

 

 

Aabitsatoetus

 

Aabitsatoetust makstakse I klassi õppima asuva lapse vanemale, kui lapse ja mõlema vanema, üksikvanema või eestkostja elukoht avalduse esitamise ajaks on olnud elanike registri andmetel eelnevad kolm kuud Luunja vald. Aabitsatoetuse avaldusi saab esitada hiljemalt jooksva õppeaasta 31. detsembriks ning toetuse suurus on 170 eurot. 

 

 

AVALDUS PABERKANDJAL (laen alla blanketi täitmiseks)
Täidetud avaldus tuleb esitada valda kas skaneeritult e-postiga aadressil luunjavv@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee 14 Luunja alevik või kohale tuues, E-R ajavahemikul 08:00-17:00

 

 

 

Tagasi üles

 

____________________________________________________________________________

 

 

Sõidukompensatsioon

Ühistranspordi kasutamise maksumus kompenseeritakse vähekindlustatud peredest pärit või muukeelse põhikooli-, gümnaasiumiastme ja põhikooli baasil kutsekooli õpilastele, kes kasutavad kooli sõiduks Tartu linnaliine. Kompensatsiooni saamiseks tuleb esitada põhjendatud avaldus koos sõidukulu dokumentidega (vaata ka Sotsiaaltoetuste maksmise kord Luunja vallas).

 

 

AVALDUS PABERKANDJAL (laen alla blanketi täitmiseks)
Täidetud avaldus tuleb esitada valda kas skaneeritult e-postiga aadressil luunjavv@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee 14 Luunja alevik või kohale tuues, E-R ajavahemikul 08:00-17:00.

 

 

 

Tagasi üles

____________________________________________________________________________

 

Töövihikute maksumuse kompenseerimine

Gümnaasiumiastme õpilastele, kes õpivad väljaspool Luunja valda kompenseeritakse töövihikute makumus esitatud avalduse alusel (vaata ka Sotsiaaltoetuste maksmise kord Luunja vallas).

 

 

AVALDUS PABERKANDJAL (laen alla blanketi täitmiseks)
Täidetud avaldus tuleb esitada valda kas skaneeritult e-postiga aadressil luunjavv@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee 14 Luunja alevik või kohale tuues, E-R ajavahemikul 08:00-17:00.

 

 

 

Tagasi üles

____________________________________________________________________________

 

Koolilõunatoetus põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilastele

Koolilõuna toetusena põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilastele kompenseeritakse riigieelarvest makstava ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe. Luunja Keskkooli ja Kavastu Algkool-Lasteaia õpilastele kompenseeritakse hommikusöögi maksumus.

 

 

 

 

Tagasi üles

____________________________________________________________________________

 

 

Koolilõuna toetus kutsekooliõpilastele 

Koolilõuna toetusena kutsekooliõpilastele (põhikooli baasil) makstakse avalduse esitamisel 50 eurot kvartalis õppetöö perioodil. Õpilane peab lisama avaldusele õppeasutusest väljastatud tõendi põhjuseta puudumiste osas. Õpilasel ei tohi olla üle 10 tunni põhjuseta puudumise kvartalis (vaata ka Sotsiaaltoetuste maksmise kord Luunja vallas)

 

 

AVALDUS PABERKANDJAL (laen alla blanketi täitmiseks)
Täidetud avaldus tuleb esitada valda kas skaneeritult e-postiga aadressil luunjavv@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee 14 Luunja alevik või kohale tuues, E-R ajavahemikul 08:00-17:00.

 

 

 

Tagasi üles

____________________________________________________________________________

 

 

Erandkorras makstav toetus (ühekordne toetus)

Erandkorras makstav toetus on kulupõhine. Toetuse saamiseks esitab taotleja vastavasisulise põhjendatud kirjaliku avalduse koos kuludokumendi, sissetulekut ja eluasemekulusid tõendavate dokumentidega vallavolikogu sotsiaalkomisjonile. Sotsiaalkomisjoni poolt tehtud ettepanekud on vallavalistusele soovituslikud toetuse maksmisel. Avalduse võib esitada isik ise, tema eestkostja või valla ametnik isiku kirjalikul nõusolekul (vaata ka Sotsiaaltoetuste maksmise kord Luunja vallas).

 

 

AVALDUS PABERKANDJAL (laen alla blanketi täitmiseks)
Täidetud avaldus tuleb esitada valda kas skaneeritult e-postiga aadressil luunjavv@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee 14 Luunja alevik või kohale tuues, E-R ajavahemikul 08:00-17:00.

 

 

 

Tagasi üles

____________________________________________________________________________

 

 

Hooldajatoetus

Hooldajatoetust makstakse puudega inimese hooldajale hooldusega seotud kulude osaliseks kompenseerimiseks. Hooldajatoetuse määramise eelduseks on puudega inimese hooldusvajaduse hindamine sotsiaaltöötaja poolt.

 • Sügava puudega inimese hooldajale makstakse hooldajatoetust 100 eurot.
 • Raske puudega inimese hooldajale makstakse hooldajatoetust 70 eurot.
 • Sügava puudega lapse hooldajale makstakse hooldajatoetust 150 eurot.
 • Raske puudega lapse hooldajale makstakse hooldajatoetust 120 eurot.

Vaata ka Sotsiaaltoetuste maksmise kord Luunja vallas.

 

 

AVALDUS PABERKANDJAL (laen alla blanketi täitmiseks) 
Täidetud avaldus tuleb esitada valda kas skaneeritult e-postiga aadressil luunjavv@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee 14 Luunja alevik või kohale tuues, E-R ajavahemikul 08:00-17:00.

 

 

 

Tagasi üles

____________________________________________________________________________

 

 

Toimetulekutoetus

 

Toimetulekutoetust määratakse ja makstakse Luunja vallas järgnevate määruste alusel:

Avaldus

Täidetud avaldus tuleb esitada valda kas skaneeritult e-postiga aadressil luunjavv@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee 14 Luunja alevik või kohale tuues, E-R ajavahemikul 08:00-17:00.

 

 

 

Tagasi üles

____________________________________________________________________________

 

Koduteenuse taotlemine

Koduteenus on Vallavalitsuse osutatav sotsiaalteenus, millega abistatakse isikut järgmistes toimingutes:

 • toiduainete ja majapidamisetarvete, ravimite, tehniliste abivahendite ja valmistoiduga varustamine lähimast müügikohast, isikule kuuluvate vahenditega,
 • elektri-, gaasi- ja veenäitude teatamine,
 • kommunaal- ja muude maksete tasumine isikule kuuluvate vahenditega,
 • asjaajamine ametiasutustes,
 • kütte eluruumi toomine ja tuha väljaviimine (kaugkütte puudumisel),
 • vee tuppa toomine ja heitvee väljaviimine (veevärgi puudumisel),
 • olemjäätmete väljaviimine,
 • elutoa ja köögi esmane koristamine kuni kaks korda kuus,
 • isikliku hügieeni toimingutes abistamine,
 • transportteenuse osutamine või korraldamine haiglasse, arsti vastuvõtule ja muude elutähtsate toimingute tegemiseks.

Vaata ka Sotsiaalteenuste osutamise kord Luunja vallas.

 

 

AVALDUS PABERKANDJAL (laen alla blanketi täitmiseks) 
Täidetud avaldus tuleb esitada valda kas skaneeritult e-postiga aadressil luunjavv@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee 14 Luunja alevik või kohale tuues, E-R ajavahemikul 08:00-17:00.

 

 

 

Tagasi üles

____________________________________________________________________________

 

Raske ja sügava puudega laste sotsiaalteenused

Riigieelarvest Luunja vallale eraldatud vahendeid saab kasutada Luunja valla elanikeregistris olevate raske ja sügava puudega lastele toetavate sotsiaalteenuste osutamiseks või teenuste eest maksmiseks ning uute teenuste arendamiseks. Riigi poolt eraldatavaid rahalisi vahendeid kasutatakse alljärgnevate toetavate sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks:

 • lapsehoiuteenus;
 • sotsiaaltransporditeenus haridus-, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse;
 • tugiisikuteenus lapsele või tema perele;
 • rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas soovitatud teenuste ja abivahendite eest tasumiseks;
 • eluruumide kohandamine;
 • nõustamisteenus;
 • sotsiaalteenuste osutajate (sh lapsehoidjatele ja tugiisikutele) koolituse eest tasumiseks;
 • raske või sügava puudega lastele osutatavate sotsiaalteenuste arendamiseks;
 • muud sotsiaalteenused, mis aitavad parandada raske ja sügava puudega lapse arengut ja tema pere toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

Vaata ka Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse kasutamise kord Luunja vallas

 

 

AVALDUS PABERKANDJAL (laen alla blanketi täitmiseks)
Täidetud avaldus tuleb esitada valda kas skaneeritult e-postiga aadressil luunjavv@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee 14 Luunja alevik või kohale tuues, E-R ajavahemikul 08:00-17:00.

 

 

 

Tagasi üles

____________________________________________________________________________

 

Raske ja sügava puudega laste tugiteenuste taotlemine

Sotsiaalkindlustusameti kaudu saavad raske ja sügava puudega lapsed tugiteenuseid (lapsehoiu- ja tugiisikuteenus või toetava teenusena transporditeenus) kuni 31. detsembrini 2020.
Edaspidi saab teenuseid taotleda läbi Luunja vallavalitsuse. Selleks tuleb lapsevanemal või lapse seaduslikul esindajal esitada vormikohane taotlus Luunja vallavalitsusele.

 

Alates 1. jaanuarist 2021 korraldab teenuste kättesaadavust kohalik omavalitsus, kes hindab lapse abi- ja teenusevajadust. Kui lapse teenuste vajadus on Luunja vallavalitsuse poolt juhtumiplaanis hinnatud, siis teenuste saamine ei katke. Teenuste jätkumiseks palume lapsevanemal või lapse seaduslikul esindajal esimesel võimalusel (detsembris 2020 a.) pöörduda taotluse esitamiseks Luunja vallavalitsuse poole või saata digitaalset allkirjastatud taotluse vorm vallavalitsuse üldmeilile luunjavv@luunja.ee, et puudega lapse tugiteenused jätkuks alates 1. jaanuarist 2021.

 

Lisaküsimuste korral saab ühendust võtta: Ene Madissalu, 5332 5950, ene@luunja.ee või sotsiaalkindlustusameti koordinaatoriga: Maibell Neemsalu, 5193 6614, Maibell.Neemsalu@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Täidetud avaldus tuleb esitada valda kas:

 • digitaalselt allkirjastatuna e-postile aadressil luunjavv@luunja.ee;
 • skaneeritult e-postile aadressil luunjavv@luunja.ee;
 • tavapostiga aadressil Puiestee 14 Luunja alevik või kohale tuues, E-R ajavahemikul 08:00-17:00

 

 

Tagasi üles

____________________________________________________________________________

 

 

Lapse lasteaiajärjekorda lisamine (ARNOs)

Alates 18. juunist 2019 toimib Luunja vallas haridusteenuste e-keskkond ARNO - Luunja valla Arno

Keskkonda saab siseneda ID-kaardi, Smart-ID, Mobiil-ID abil või pangalingi abil. Senine lasteaiajärjekord kanti üle uude e-keskkonda. Nüüd saab lasteaiakoha sooviavaldusi esitada otse ARNOs.

Taotluste järjestamisel arvestatakse taotluse esitamise kuupäeva ja lapse vanust septembrikuu viimasel päeval. Vanem võib taotluse esitada kohe, kui lapsel on olemas isikukood.

ARNO teeb lasteaiakoha pakkumisi automaatselt, arvestades lapse elukohta, vanust ja võimalusel õe-venna lasteaeda. Lasteaeda ei võeta lapsi, kes on nooremad kui 1,5 aastat.

Soovi korral saab vanem ARNOs lasteaia kasutamise algusaega ja lasteaiaeelistust muuta. Soovieelistute muutmisel ei muutu lapse koht järjekorras.

Kui piirkonna lasteaias ei ole lapse jaoks sobivat kohta, pakub ARNO võimalusel kohta mõnes teises valla lasteasutuses. Asenduskoha vastuvõtmisel säilib järjekord vanema soovitud lasteaias.

Teistes omavalitsustes elavaid lapsi võetakse Luunja valla lasteaedadesse üksnes siis, kui mõni koht jääb täitmata. Kui laps ei ole taotluse esitamise ajal registreeritud Luunja valla elanikuks, siis loetakse taotluse esitamise ajaks valda sisse registreerimise aeg.

Pakutavast kohast lasteaias saab lapsevanem teada e-kirja teel. Vanemal on aega 14 päeva, et otsustada, kas soovib koha vastu võtta või sellest loobuda. Suurem osa lasteaiakohti täidetakse 1. septembriks, kuid ka aasta sees võib tekkida üksikuid vabu kohti.

ARNO keskkonna kaudu käib ka lasteaiakoha taotluse tühistamine, muutmine ja koha kasutamise lõpetamine.

 

 

 

 

Tagasi üles

____________________________________________________________________________

 

 Avaldus kohatasu hinnavahe kompenseerimiseks eralastehoius

Lapsehoiuteenuse toetust makstakse eelkooliealise lapse lapsehoiu eest lapsehoiuteenuse osutajale tema poot esitatud arve alusel, kui laps on rahvastikuregistri andmetel Luunja valla elanik, pere elukohajärgses munitsipaallasteaias puudub vaba lasteaiakoht, last ei ole kantud ühegi munitsipaallasteaia nimekirja ja laps on lasteaiaealine.

Vanema poolt kaetavaks kohatasuks arvestatakse 6% riiklikult kehtestatud töötasu alammäärast Luunja vallavolikogu 19. detsembri 2013 määruse nr 76 „Lastevanemate osalustasu kehtestamine Luunja valla lasteaedades" alusel. 2019. aastal on kohatasu määr 32,4 eurot kuus. Töötasu alammäära muutumisel ja/või toetuskorra muutumisel kohatasu määr muutub.

Toetussumma makstakse teenuse osutajale.

Õigus taotleda hüvitist lõpeb lapse kandmisel koolieelse lasteasutuse või kooli nimekirja.

Lapsehoiuteenuse toetuse suurus ei tohi olla suurem kui elukohajärgse lähipiirkonna lasteaia arvutuslik kohamaksumus (vaata ka Sotsiaaltoetuste maksmise kord Luunja vallas).

 

 

AVALDUS PABERKANDJAL (laen alla blanketi täitmiseks)
Täidetud avaldus tuleb esitada valda kas skaneeritult e-postiga aadressil luunjavv@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee 14 Luunja alevik või kohale tuues, E-R ajavahemikul 08:00-17:00.

 

 

 

Tagasi üles

____________________________________________________________________________

 

 

 Avaldus kohatasu hinnavahe kompenseerimiseks teise valla või linna lasteaias

Lapsehoiuteenuse toetust makstakse Luunja vallas elava lapse vanemale, kui pere elukohajärgses munitsipaallasteaias puudub vaba lasteaiakoht ja laps on lasteaiaealine.

Vanema poolt kaetavaks kohatasuks arvestatakse 6% riiklikult kehtestatud töötasu alammäärast Luunja vallavolikogu 19. detsembri 2013 määruse nr 76 „Lastevanemate osalustasu kehtestamine Luunja valla lasteaedades" alusel. 2019. aastal on kohatasu määr 32,4 eurot kuus. Töötasu alammäära muutumisel ja/või toetuskorra muutumisel kohatasu määr muutub. 

Toetussumma makstakse lapsevanemale ühekordse avalduse alusel. 

Toiduraha ei kompenseerita.

(vaata ka Sotsiaaltoetuste maksmise kord Luunja vallas).

 

 

AVALDUS PABERKANDJAL (laen alla blanketi täitmiseks)
Täidetud avaldus tuleb esitada valda kas skaneeritult e-postiga aadressil luunjavv@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee 14 Luunja alevik või kohale tuues, E-R ajavahemikul 08:00-17:00.

 

 

 

 

Tagasi üles

____________________________________________________________________________

 

 

Huviringis osalemise toetuse taotlemine (vähekindlustatud peredele)

Vähekindlustatud peredele on võimaldatud taotleda toetust lapse või noore huviringis osalemiseks või huviringis vajalike vahendite ostmiseks. Hüvitamiseks võib esitada jooksva aasta sees tehtud kulutusi. Toetuse saamiseks tuleb täita taotlus ja lisada sellele kuludokument (nt arve) ning maksmist tõendav dokument (nt maksekorraldus, ostutšekk).  2019. aastal saab taotlusi esitada kuni 15. detsembrini. 

(vaata ka Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord Luunja valla vähekindlustatud perede lastele ja noortele)

 

AVALDUS PABERKANDJAL (laen alla blanketi täitmiseks)
Täidetud avaldus tuleb esitada valda kas skaneeritult e-postiga aadressil luunjavv@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee 14 Luunja alevik või kohale tuues, E-R ajavahemikul 08:00-17:00.

 

 

 

Tagasi üles

______________________________________________________________________________

 

Kultuuri- ja spordistipendiumi taotlemine

Kultuuri- ja spordistipendiume saab taotleda spordi- ja kultuuripoliitika seisukohalt oluliste projektide läbiviimiseks või valla esindamiseks erinevatel võistlustel. Stipendiumitaotlust saavad esitada Luunja valla kodanikud, alaealise lapse puhul tema seaduslikud esindajad. Stipendiumi taotlemine toimub avaliku konkursi korras.

 

 

AVALDUS PABERKANDJAL (laen alla blanketi täitmiseks)
Täidetud avaldus tuleb esitada valda kas skaneeritult e-postiga aadressil luunjavv@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee 14 Luunja alevik või kohale tuues, E-R ajavahemikul 08:00-17:00.

 

 

 

Tagasi üles

___________________________________________________________________________  

 

 

Kultuuri- ja spordipreemia taotlemine

Kultuuri- või spordipreemia määratakse väljapaistvate sportlike või loominguliste saavutuste eest füüsilistele isikutele, kes elavad või töötavad Luunja vallas.

Preemia alaliigid on järgmised:

 • preemia pikaajalise väljapaistva sportliku tegevuse eest;
 • preemia pikaajalise loomingulise tegevuse eest valla kultuurielu edendamisel;
 • preemia eelmisel kalendriaastal väljapaistvate sportlike saavutuste eest;
 • preemia eelmisel kalendriaastal väljapaistvate kultuuriliste saavutuste eest.

Vaata ka Luunja valla kultuuri- ja spordipreemiate ning –stipendiumite statuut.

 

 

AVALDUS PABERKANDJAL (laen alla blanketi täitmiseks)
Täidetud avaldus tuleb esitada valda kas skaneeritult e-postiga aadressil luunjavv@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee 14 Luunja alevik või kohale tuues, E-R ajavahemikul 08:00-17:00.

 

 

 

Tagasi üles

___________________

 

Valla stipendiumi taotlemine

Valla stipendiumi eesmärk on toetada edukaid õppureid, kes aitavad kaasa Luunja valla elu edendamisele, korraldavad vabatahtlikuna noorsootööd, vaba aja sisustamise projekte ja üritusi. Stipendiumi võivad taotleda:

 • üliõpilased, kes ei viibi taotlemise hetkel akadeemilisel puhkusel, kellel ei ole võlgnevusi ning kes on õppinud kõrgkoolis vähemalt ühe semestri;
 • kutsekoolide õpilased, kes õpivad keskkooli baasil, kellel pole mitterahuldavaid hindeid ning kes on õppinud kutseõppeasutuses vähemalt ühe poolaasta.

 

Oluliseks kriteeriumiks stipendiaadi valimisel on tema aktiivsus, valmidus edendada Luunja valla noorte tegevusi ning mitmekesistada noorte vaba aja sisustamise võimalusi.

 

 

AVALDUS PABERKANDJAL (laen alla blanketi täitmiseks)
Täidetud avaldus tuleb esitada valda kas skaneeritult e-postiga aadressil luunjavv@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee 14 Luunja alevik või kohale tuues, E-R ajavahemikul 08:00-17:00.

 

 

 

Tagasi üles

______________________________________________________________________________

 

 

Elukoha registreerimine

Elukohateadet on võimalik esitada:

 • isiklikult kohale tulles: E-R 8.00- 17.00 Luunja Vallavalitsus, Puiestee 14 Luunja alevik;
 • posti teel, lisades elukohateatele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest;
 • digiallkirjastatuna e-posti teel: aime@luunja.ee;
 • e-teenusena Eesti riigi infoportaal  https://www.eesti.ee/et/ kaudu (vajalik on ID-kaardi, ID-kaardi lugeja ja ID-kaardi PIN-koodide olemasolu).

Elukohateate blankett (elektroonselt täidetav, salvestatav ja prinditav)

Elukohateatel peab olema kajastatud:

 • elukohateate esitaja andmed;
 • uue elukoha aadress ruumi täpsusega (kui isikul on mitu elukohta, esitab RR-i kandmiseks ühe tema poolt valitud elukoha aadressi);
 • teiste isikute andmed, kelle elukoha aadressi muudetakse;
 • alaealise lapse elukoha registreerimisel teise hooldusõigusliku vanema allkirjastatud nõusolek;
 • ruumi kasutamise õiguse alus - ruumi omaniku andmed ja allkiri elukohateatel või ruumi omaniku allkirjastatud avaldus eraldi dokumendina või ruumi kasutusõigust tõendav dokument;
 • soovi korral sideandmed (sideaadress peab olema erinev esitatavast elukoha aadressist).

Elukohateade tuleb allkirjastada kõigil elukohateatel esitatud täisealistel isikutel (v.a eestkostetavad).

 

Kodanikuportaalist on võimalik kodanikel rahvastikuregistri teenuste päringuga välja võtta elukoha tõend PDF-kujul. Tõendi leiab kodanikuportaalis vasakpoolsest menüüst „Rahvastikuregistri teenuste" alt valides „Päringud" ning „Elukohatõend PDF kujul".

 

 

 

Tagasi üles

______________________________________________________________________________

 

 

Lapse sünni registreerimine

Lapse sünd tuleb registreerida ühe kuu jooksul pärast sündi. Luunja vallas saab lapse sündi registreerida Luunja Vallavalitsuses Puiestee 14.

Lapse sünni registreerimiseks esitavad vanemad:

 • passi või ID-kaardi (nii ema kui isa);
 • kui vanemad ei ole omavahel abielus, kuid soovivad saada kantud lapse sünniakti vanematena, tuleb neil täiendava dokumendina täita ühine avaldus lapse põlvnemise kindlakstegemise kohta.

Esitatud dokumentide alusel koostatakse sünnikanne ja vanematele väljastatakse sünnitõend.

 

 

 

Tagasi üles

______________________________________________________________________________

 

 

Korraldatud jäätmeveost vabastamine

Jäätmeseaduse kohaselt on kohalikul omavalitsusel kohustus oma haldusterritooriumil korraldada olmejäätmete kogumist ja vedu. Korraldatud jäätmevedu (KJ) on olmejäätmete kogumine ja vedu määratud jäätmekäitluskohta kohaliku omavalitsuse poolt korraldatud konkursi teel valitud ettevõtja poolt. KOV võib põhjendatud taotluse alusel erandkorras vabastada jäätmevaldaja teatud tähtajaks KJ kohustusest, kui kinnistul ei elata või seda ei kasutata (vaata ka Luunja valla jäätmehoolduseeskiri).

 

    

 

AVALDUS PABERKANDJAL (laen alla blanketi täitmiseks)
Täidetud avaldus tuleb esitada valda kas skaneeritult e-postiga aadressil luunjavv@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee 14 Luunja alevik või kohale tuues, E-R ajavahemikul 08:00-17:00.

 

 

 

Tagasi üles

____________________________________________________________________________

 

 

Ehitisregistrist allalaetavate vormide loetelu

 1. Ehitusteatis
 2. Ehitusteatise lisa 1 - eluruumide andmed
 3. Ehitusteatise lisa 2 - mitteeluruumide andmed
 4. Ehitusloa taotlus
 5. Ehitusloa taotluse lisa 1 - eluruumide andmed
 6. Ehitusloa taotluse lisa 2 - mitteeluruumide andmed
 7. Ehitamise alustamise teatis
 8. Kasutusteatis
 9. Kasutusteatise lisa 1 - eluruumide andmed
 10. Kasutusteatise lisa 2 - mitteeluruumide andmed
 11. Kasutusloa taotlus
 12. Kasutusloa taotluse lisa 1 - eluruumide andmed
 13. Kasutusloa taotluse lisa 2 - mitteeluruumide andmed
 14. Ehitise täieliku lammutamise teatis
 15. Andmete esitamise teatis
 16. Andmete esitamise teatise lisa 1 - eluruumide andmed
 17. Andmete esitamise teatise lisa 2 - mitteeluruumide andmed
 18. Projekteerimistingimused
 19. Projekteerimistinigmuste taotlus - detailplaneeringu olemasolul
 20. Projekteerimistingimuste taotlus - detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel

 

 

 

Tagasi üles

______________________________________________________________________________