Taotlemine

► Sünnitoetus

► Matusetoetus

► Aabitsatoetus

► Koolilõuna toetus põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilastele

► Koolilõuna toetus kutsekooli õpilastele

 Sõidukompensatsioon

► Töövihikute kompenseerimine

 Avaldus kohatasu hinnavahe kompenseerimiseks eralastehoius

Avaldus kohatasu hinnavahe kompenseerimiseks teise valla/linna lasteaias

► Huviringis osalemise toetuse taotlemine (vähekindlustatud peredele)

Kultuuri- ja spordistipendiumi taotlemine

Valla stipendiumi taotlemine

► Ühekordne toetus

 Hooldaja toetus

 Toimetulekutoetus

► Koduteenuste taotlemine

► Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise taotlemine

 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja projekteerimistingimuste taotlused

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

 

 

Sünnitoetus

Lisaks riiklikule sünnitoetusele maksab Luunja vald sünnitoetust lapse vanemale või eestkostjale avalduse alusel kolmes osas, kui lapse üks vanematest, üksikvanem või eestkostja on rahvastikuregistri andmetel olnud Luunja valla elanik vähemalt kuus kuud enne lapse sündi ja lapse sünni registreerimisest kuni sünnitoetuse viimase osamakseni on mõlema vanema, üksikvanema või eestkostja elukoht pidevalt registreeritud Luunja valda.

1. Toetuse I osa (makstakse pärast lapse sünni registreerimist):

 • esimese ja teise lapse puhul 300 eurot;
 • kolmanda ja iga järgmise lapse puhul 420 eurot.

2. Toetuse II osa (makstakse lapse 1-aastaseks saamisel) 150 eurot.

3. Toetuse III osa (makstakse lapse 2-aastaseks saamisel) 150 eurot.

Mitmike sünni korral rakendatakse igale lapsele toetuse maksimaalmäära. Iga sünnitoetuse osa taotlemiseks esitatakse eraldi avaldus (vaata ka Sotsiaaltoetuste maksmise kord Luunja vallas).

 

 

AVALDUS PABERKANDJAL (laen alla blanketi täitmiseks)
Täidetud avaldus tuleb esitada valda kas skaneeritult e-postiga aadressil luunjavv@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee 14 Luunja alevik või kohale tuues, E-R ajavahemikul 08:00-17:00

 

Tagasi üles

 

 

 

____________________________________________________________________________

 

 

 

Matusetoetus

Matusetoetust makstakse Luunja valla elaniku surma korral matuse korraldajale avalduse alusel. Toetuse suuruseks on 450 eurot (vaata ka Sotsiaaltoetuste maksmise kord Luunja vallas).

 

 

AVALDUS PABERKANDJAL (laen alla blanketi täitmiseks)
Täidetud avaldus tuleb esitada valda kas skaneeritult e-postiga aadressil luunjavv@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee 14 Luunja alevik või kohale tuues, E-R ajavahemikul 08:00-17:00

Tagasi üles

 

 

 

 

____________________________________________________________________________

 

 

Aabitsatoetus

 

Aabitsatoetust makstakse I klassi õppima asuva lapse vanemale, kui lapse ja mõlema vanema, üksikvanema või eestkostja elukoht avalduse esitamise ajaks on olnud elanike registri andmetel eelnevad kolm kuud Luunja vald. Aabitsatoetuse avaldusi saab esitada hiljemalt jooksva õppeaasta 31. detsembriks ning toetuse suurus on 170 eurot. 

 

 

AVALDUS PABERKANDJAL (laen alla blanketi täitmiseks)
Täidetud avaldus tuleb esitada valda kas skaneeritult e-postiga aadressil luunjavv@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee 14 Luunja alevik või kohale tuues, E-R ajavahemikul 08:00-17:00

 

Tagasi üles

 

 

____________________________________________________________________________

 

 

Koolilõunatoetus põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilastele

Koolilõuna toetusena põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilastele kompenseeritakse riigieelarvest makstava ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe. Luunja Keskkooli ja Kavastu Algkool-Lasteaia õpilastele kompenseeritakse hommikusöögi maksumus.

 

 

Tagasi üles

 

 

____________________________________________________________________________

 

 

Koolilõuna toetus kutsekooliõpilastele 

Koolilõuna toetusena kutsekooliõpilastele (põhikooli baasil) makstakse avalduse esitamisel 50 eurot kvartalis õppetöö perioodil. Õpilane peab lisama avaldusele õppeasutusest väljastatud tõendi põhjuseta puudumiste osas. Õpilasel ei tohi olla üle 10 tunni põhjuseta puudumise kvartalis (vaata ka Sotsiaaltoetuste maksmise kord Luunja vallas)

 

 

AVALDUS PABERKANDJAL (laen alla blanketi täitmiseks)
Täidetud avaldus tuleb esitada valda kas skaneeritult e-postiga aadressil luunjavv@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee 14 Luunja alevik või kohale tuues, E-R ajavahemikul 08:00-17:00.

 

Tagasi üles

 

 

____________________________________________________________________________

 

 

Sõidukompensatsioon

Ühistranspordi kasutamise maksumus kompenseeritakse vähekindlustatud peredest pärit või muukeelse põhikooli-, gümnaasiumiastme ja põhikooli baasil kutsekooli õpilastele, kes kasutavad kooli sõiduks Tartu linnaliine. Kompensatsiooni saamiseks tuleb esitada põhjendatud avaldus koos sõidukulu dokumentidega (vaata ka Sotsiaaltoetuste maksmise kord Luunja vallas).

 

 

AVALDUS PABERKANDJAL (laen alla blanketi täitmiseks)
Täidetud avaldus tuleb esitada valda kas skaneeritult e-postiga aadressil luunjavv@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee 14 Luunja alevik või kohale tuues, E-R ajavahemikul 08:00-17:00.

 

Tagasi üles

 

 

____________________________________________________________________________

 

 

Töövihikute maksumuse kompenseerimine

Gümnaasiumiastme õpilastele, kes õpivad väljaspool Luunja valda kompenseeritakse töövihikute makumus esitatud avalduse alusel (vaata ka Sotsiaaltoetuste maksmise kord Luunja vallas).

 

 

AVALDUS PABERKANDJAL (laen alla blanketi täitmiseks)
Täidetud avaldus tuleb esitada valda kas skaneeritult e-postiga aadressil luunjavv@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee 14 Luunja alevik või kohale tuues, E-R ajavahemikul 08:00-17:00.

 

Tagasi üles

 

 

 

____________________________________________________________________________

 

 Avaldus kohatasu hinnavahe kompenseerimiseks eralastehoius

Lapsehoiuteenuse toetust makstakse eelkooliealise lapse lapsehoiu eest lapsehoiuteenuse osutajale tema poot esitatud arve alusel, kui laps on rahvastikuregistri andmetel Luunja valla elanik, pere elukohajärgses munitsipaallasteaias puudub vaba lasteaiakoht, last ei ole kantud ühegi munitsipaallasteaia nimekirja ja laps on lasteaiaealine.

Vanema poolt kaetavaks kohatasuks arvestatakse 6% riiklikult kehtestatud töötasu alammäärast Luunja vallavolikogu 19. detsembri 2013 määruse nr 76 „Lastevanemate osalustasu kehtestamine Luunja valla lasteaedades" alusel. 2019. aastal on kohatasu määr 32,4 eurot kuus. Töötasu alammäära muutumisel ja/või toetuskorra muutumisel kohatasu määr muutub.

Toetussumma makstakse teenuse osutajale.

Õigus taotleda hüvitist lõpeb lapse kandmisel koolieelse lasteasutuse või kooli nimekirja.

Lapsehoiuteenuse toetuse suurus ei tohi olla suurem kui elukohajärgse lähipiirkonna lasteaia arvutuslik kohamaksumus (vaata ka Sotsiaaltoetuste maksmise kord Luunja vallas).

 

 

AVALDUS PABERKANDJAL (laen alla blanketi täitmiseks)
Täidetud avaldus tuleb esitada valda kas skaneeritult e-postiga aadressil luunjavv@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee 14 Luunja alevik või kohale tuues, E-R ajavahemikul 08:00-17:00.

 

Tagasi üles

 

 

____________________________________________________________________________

 

 Avaldus kohatasu hinnavahe kompenseerimiseks teise valla või linna lasteaias

Lapsehoiuteenuse toetust makstakse Luunja vallas elava lapse vanemale, kui pere elukohajärgses munitsipaallasteaias puudub vaba lasteaiakoht ja laps on lasteaiaealine.

Vanema poolt kaetavaks kohatasuks arvestatakse 6% riiklikult kehtestatud töötasu alammäärast Luunja vallavolikogu 19. detsembri 2013 määruse nr 76 „Lastevanemate osalustasu kehtestamine Luunja valla lasteaedades" alusel. 2019. aastal on kohatasu määr 32,4 eurot kuus. Töötasu alammäära muutumisel ja/või toetuskorra muutumisel kohatasu määr muutub. 

Toetussumma makstakse lapsevanemale ühekordse avalduse alusel. 

Toiduraha ei kompenseerita.

(vaata ka Sotsiaaltoetuste maksmise kord Luunja vallas).

 

 

AVALDUS PABERKANDJAL (laen alla blanketi täitmiseks)
Täidetud avaldus tuleb esitada valda kas skaneeritult e-postiga aadressil luunjavv@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee 14 Luunja alevik või kohale tuues, E-R ajavahemikul 08:00-17:00.

 

Tagasi üles

 

 

____________________________________________________________________________

 

 

Huviringis osalemise toetuse taotlemine (vähekindlustatud peredele)

 

Vähekindlustatud peredele on võimaldatud taotleda toetust lapse või noore huviringis osalemiseks või huviringis vajalike vahendite ostmiseks. Hüvitamiseks võib esitada jooksva aasta sees tehtud kulutusi. Toetuse saamiseks tuleb täita taotlus ja lisada sellele kuludokument (nt arve) ning maksmist tõendav dokument (nt maksekorraldus, ostutšekk).  2019. aastal saab taotlusi esitada kuni 15. detsembrini. 

(vaata ka Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord Luunja valla vähekindlustatud perede lastele ja noortele)

 

AVALDUS PABERKANDJAL (laen alla blanketi täitmiseks)
Täidetud avaldus tuleb esitada valda kas skaneeritult e-postiga aadressil luunjavv@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee 14 Luunja alevik või kohale tuues, E-R ajavahemikul 08:00-17:00.

 

Tagasi üles

______________________________________________________________________________

 

Kultuuri- ja spordistipendiumi taotlemine

Kultuuri- ja spordistipendiume saab taotleda spordi- ja kultuuripoliitika seisukohalt oluliste projektide läbiviimiseks või valla esindamiseks erinevatel võistlustel. Stipendiumitaotlust saavad esitada Luunja valla kodanikud, alaealise lapse puhul tema seaduslikud esindajad. Stipendiumi taotlemine toimub avaliku konkursi korras.

 

 

AVALDUS PABERKANDJAL (laen alla blanketi täitmiseks)
Täidetud avaldus tuleb esitada valda kas skaneeritult e-postiga aadressil luunjavv@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee 14 Luunja alevik või kohale tuues, E-R ajavahemikul 08:00-17:00.

 

Tagasi üles

 

 

______________________________________________________________________________

 

Valla stipendiumi taotlemine

Valla stipendiumi eesmärk on toetada edukaid õppureid, kes aitavad kaasa Luunja valla elu edendamisele, korraldavad vabatahtlikuna noorsootööd, vaba aja sisustamise projekte ja üritusi. Stipendiumi võivad taotleda:

 • üliõpilased, kes ei viibi taotlemise hetkel akadeemilisel puhkusel, kellel ei ole võlgnevusi ning kes on õppinud kõrgkoolis vähemalt ühe semestri;
 • kutsekoolide õpilased, kes õpivad keskkooli baasil, kellel pole mitterahuldavaid hindeid ning kes on õppinud kutseõppeasutuses vähemalt ühe poolaasta.

 

Oluliseks kriteeriumiks stipendiaadi valimisel on tema aktiivsus, valmidus edendada Luunja valla noorte tegevusi ning mitmekesistada noorte vaba aja sisustamise võimalusi.

 

 

AVALDUS PABERKANDJAL (laen alla blanketi täitmiseks)
Täidetud avaldus tuleb esitada valda kas skaneeritult e-postiga aadressil luunjavv@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee 14 Luunja alevik või kohale tuues, E-R ajavahemikul 08:00-17:00.

 

Tagasi üles

 

______________________________________________________________________________

 

Erandkorras makstav toetus

Erandkorras makstav toetus on kulupõhine. Toetuse saamiseks esitab taotleja vastavasisulise põhjendatud kirjaliku avalduse koos kuludokumendi, sissetulekut ja eluasemekulusid tõendavate dokumentidega vallavolikogu sotsiaalkomisjonile. Sotsiaalkomisjoni poolt tehtud ettepanekud on vallavalistusele soovituslikud toetuse maksmisel. Avalduse võib esitada isik ise, tema eestkostja või valla ametnik isiku kirjalikul nõusolekul (vaata ka Sotsiaaltoetuste maksmise kord Luunja vallas).

 

 

AVALDUS PABERKANDJAL (laen alla blanketi täitmiseks)
Täidetud avaldus tuleb esitada valda kas skaneeritult e-postiga aadressil luunjavv@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee 14 Luunja alevik või kohale tuues, E-R ajavahemikul 08:00-17:00.

 

Tagasi üles

 

 

____________________________________________________________________________

 

Hooldajatoetus

Hooldajatoetust makstakse puudega inimese hooldajale hooldusega seotud kulude osaliseks kompenseerimiseks. Hooldajatoetuse määramise eelduseks on puudega inimese hooldusvajaduse hindamine sotsiaaltöötaja poolt.

 • Sügava puudega inimese hooldajale makstakse hooldajatoetust 40 eurot.
 • Raske puudega inimese hooldajale makstakse hooldajatoetust 20 eurot.
 • Puudega lapse hooldajale makstakse hooldajatoetust 55 eurot.

Vaata ka Sotsiaaltoetuste maksmise kord Luunja vallas.

 

 

AVALDUS PABERKANDJAL (laen alla blanketi täitmiseks) 
Täidetud avaldus tuleb esitada valda kas skaneeritult e-postiga aadressil luunjavv@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee 14 Luunja alevik või kohale tuues, E-R ajavahemikul 08:00-17:00.

 

Tagasi üles

 

____________________________________________________________________________

 

 

Toimetulekutoetus

 

Toimetulekutoetust määratakse ja makstakse Luunja vallas järgnevate määruste alusel:

Avaldus

Täidetud avaldus tuleb esitada valda kas skaneeritult e-postiga aadressil luunjavv@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee 14 Luunja alevik või kohale tuues, E-R ajavahemikul 08:00-17:00.

 

Tagasi üles

 

 

 

____________________________________________________________________________

 

Koduteenuse taotlemine

Koduteenus on Vallavalitsuse osutatav sotsiaalteenus, millega abistatakse isikut järgmistes toimingutes:

 • toiduainete ja majapidamisetarvete, ravimite, tehniliste abivahendite ja valmistoiduga varustamine lähimast müügikohast, isikule kuuluvate vahenditega,
 • elektri-, gaasi- ja veenäitude teatamine,
 • kommunaal- ja muude maksete tasumine isikule kuuluvate vahenditega,
 • asjaajamine ametiasutustes,
 • kütte eluruumi toomine ja tuha väljaviimine (kaugkütte puudumisel),
 • vee tuppa toomine ja heitvee väljaviimine (veevärgi puudumisel),
 • olemjäätmete väljaviimine,
 • elutoa ja köögi esmane koristamine kuni kaks korda kuus,
 • isikliku hügieeni toimingutes abistamine,
 • transportteenuse osutamine või korraldamine haiglasse, arsti vastuvõtule ja muude elutähtsate toimingute tegemiseks.

Vaata ka Sotsiaalteenuste osutamise kord Luunja vallas.

 

 

AVALDUS PABERKANDJAL (laen alla blanketi täitmiseks) 
Täidetud avaldus tuleb esitada valda kas skaneeritult e-postiga aadressil luunjavv@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee 14 Luunja alevik või kohale tuues, E-R ajavahemikul 08:00-17:00.

 

Tagasi üles

 

 

____________________________________________________________________________

 

Raske ja sügava puudega laste sotsiaalteenused

Riigieelarvest Luunja vallale eraldatud vahendeid saab kasutada Luunja valla elanikeregistris olevate raske ja sügava puudega lastele toetavate sotsiaalteenuste osutamiseks või teenuste eest maksmiseks ning uute teenuste arendamiseks. Riigi poolt eraldatavaid rahalisi vahendeid kasutatakse alljärgnevate toetavate sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks:

 • lapsehoiuteenus;
 • sotsiaaltransporditeenus haridus-, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse;
 • tugiisikuteenus lapsele või tema perele;
 • rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas soovitatud teenuste ja abivahendite eest tasumiseks;
 • eluruumide kohandamine;
 • nõustamisteenus;
 • sotsiaalteenuste osutajate (sh lapsehoidjatele ja tugiisikutele) koolituse eest tasumiseks;
 • raske või sügava puudega lastele osutatavate sotsiaalteenuste arendamiseks;
 • muud sotsiaalteenused, mis aitavad parandada raske ja sügava puudega lapse arengut ja tema pere toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

Vaata ka Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse kasutamise kord Luunja vallas

 

 

AVALDUS PABERKANDJAL (laen alla blanketi täitmiseks)
Täidetud avaldus tuleb esitada valda kas skaneeritult e-postiga aadressil luunjavv@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee 14 Luunja alevik või kohale tuues, E-R ajavahemikul 08:00-17:00.

 

Tagasi üles

 

 

____________________________________________________________________________

 

Korraldatud jäätmeveost vabastamine

Jäätmeseaduse kohaselt on kohalikul omavalitsusel kohustus oma haldusterritooriumil korraldada olmejäätmete kogumist ja vedu. Korraldatud jäätmevedu (KJ) on olmejäätmete kogumine ja vedu määratud jäätmekäitluskohta kohaliku omavalitsuse poolt korraldatud konkursi teel valitud ettevõtja poolt. KOV võib põhjendatud taotluse alusel erandkorras vabastada jäätmevaldaja teatud tähtajaks KJ kohustusest, kui kinnistul ei elata või seda ei kasutata (vaata ka Luunja valla jäätmehoolduseeskiri).

 

   

 

AVALDUS PABERKANDJAL (laen alla blanketi täitmiseks)
Täidetud avaldus tuleb esitada valda kas skaneeritult e-postiga aadressil luunjavv@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee 14 Luunja alevik või kohale tuues, E-R ajavahemikul 08:00-17:00.

 

Tagasi üles

 

 

____________________________________________________________________________

 

 

Ehitisregistrist allalaetavate vormide loetelu

 1. Ehitusteatis
 2. Ehitusteatise lisa 1 - eluruumide andmed
 3. Ehitusteatise lisa 2 - mitteeluruumide andmed
 4. Ehitusloa taotlus
 5. Ehitusloa taotluse lisa 1 - eluruumide andmed
 6. Ehitusloa taotluse lisa 2 - mitteeluruumide andmed
 7. Ehitamise alustamise teatis
 8. Kasutusteatis
 9. Kasutusteatise lisa 1 - eluruumide andmed
 10. Kasutusteatise lisa 2 - mitteeluruumide andmed
 11. Kasutusloa taotlus
 12. Kasutusloa taotluse lisa 1 - eluruumide andmed
 13. Kasutusloa taotluse lisa 2 - mitteeluruumide andmed
 14. Ehitise täieliku lammutamise teatis
 15. Andmete esitamise teatis
 16. Andmete esitamise teatise lisa 1 - eluruumide andmed
 17. Andmete esitamise teatise lisa 2 - mitteeluruumide andmed
 18. Projekteerimistingimused
 19. Projekteerimistinigmuste taotlus - detailplaneeringu olemasolul
 20. Projekteerimistingimuste taotlus - detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel

 

Tagasi üles

 

 

 

____________________________________________________________________________

Luunja valla kultuuuri/ ja spordistipendiumi taotlemine


Kultuuri- ja spordistipendiume saab taotleda spordi- ja kultuuripoliitika seisukohalt oluliste projektide läbiviimiseks või valla esindamiseks erinevatel võistlustel. Stipendiumitaotlust saavad esitada Luunja valla kodanikud, alaealise lapse puhul tema seaduslikud esindajad. Stipendiumi taotlemine toimub avaliku konkursi korras.

 

____________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  AVALDUSTE ESITAMINE

Avaldusi saate esitada ka läbi e-vormide. Avalduse esitamiseks on vajalik sisselogimine.
E-vormid on eeltäidetud rahvastikuregistrist tulenevate isikuandmetega, mis kuvatakse vormi peale ID-kaardi või mobiil-ID kaudu lehele sisselogimist.
 • ID-kaardiga sisselogimiseks on vajalik PIN1 ning taotluse/avalduse allkirjastamiseks PIN2. Arvutisse peab olema allalaetud ja installeeritud ID-tarkvara
 • Mobiil-ID puhul peab telefonis olema vastav SIM-kaart ning samuti teadma PIN1 ja PIN2 paroole.