Planeeringute teated

« Tagasi

Luunja vallavalitsus suunas avalikustamisele Kabina külas Väike-Kabina (43202:002:0038) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse

Planeeringuga kavandatakse Väike-Kabina maaüksusele avalik puhke- ja suplusala ning 12 üksikelamu maa krunti. Planeering teeb ettepaneku üldplaneeringu muutmiseks. Planeeringu eskiisiga saab tutvuda ajavahemikul 01-30.06.2023 Luunja vallamajas, Lohkva raamatukogus ja Luunja valla veebilehel https://luunja.ee/teated. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu eskiisi kohta kirjalikke arvamusi elektrooniliselt aadressile vald@luunja.ee või lihtkirjaga aadressile Puiestee 14 Luunja alevik.

Avaliku väljapanku tulemuste arutelu toimub 14.08.2023. a kell 17.30 Luunja vallamajas. 

Luunja Vallavalitsuse korraldus

Planeeringu eskiislahendus:

Situatsiooniskeem

Planeeringuala kontaktvööndi ehituslikud ja funktsionaalsed seosed

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Seletuskiri

Lisad:

  1. Kabina külas Väike-Kabina (43202:002:0038) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
  2. Protokoll: Kabina karjääri detailplaneeringu koostamise ümarlaud (elanikud ja huvigrupid) 5.11.2018
  3. Luunja vald, Kabina küla Väike-Kabina katastriüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang 2017
  4. Luunja vallas Väike-Kabina katastriüksuse detailplaneeringu ajakohastatud lahenduse keskkonnamõjude eksperthinnang (Lisa OÜ Alkranel poolt 2017. a koostatud tööle „Luunja vald, Kabina küla Väike-Kabina katastriüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang")