Viimased uudised
10.01.2017
Loe edasi
Reformikomisjon teeb ettepaneku Luunja valla liitmiseks Tartu linnaga.Haldusreformi Lõuna-Eesti piirkondlik komisjon tegi ettepaneku kõikide seaduses toodud kriteeriumile mittevastavate omavalitsuste liitmise osas.

Komisjoni ettepaneku kohaselt võiks liita Luunja valla tervikuna Tartu linnaga. Arutusel on olnud ka liitmine Tartu vallaga.


Luunja vald on esitanud taotluse Vabariigi Valitsusele – jätta meie osas sundliitmine algatamata. Luunja vald vastab sisulistele haldusvõimekuse kriteeriumitele ning sundühendamine ei ole vajalik, kuigi meil on elanikke alla 5000. 

Haldusreformi sisuline eesmärk on Luunja valla puhul täidetud ka ilma ühendamiseta, sundliitmise algatamine sellises olukorras on ebavajalik.

Haldusreformi seaduse § 9 lg 2 alusel tuleb otsustamisel võtta arvesse ka Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lg 5 toodud kriteeriume, mis näitavad omavalitsuse sisulist võimekust. Nende kriteeriumide järgi on Luunja vald võimeline iseseisvalt korraldama kohalikku elu ning täitma seadusest tulenevaid ülesandeid.Seaduse kohaselt teeb valitsus hiljemalt 15. veebruariks ametliku ettepaneku liitumiseks. Seejärel on omavalitsustel 3 kuud aega läbi rääkida või esitada oma seisukohad ettepanekuga mittenõustumise osas.

Valitsus peab seejärel lõpliku otsuse langetama.

Kui valitsus siiski rakendab sundliitmist vastu omavalitsuse tahtmist, saab seda otsust kohtus vaidlustada. Kohus kontrollib, kas valitsus on õigesti tuvastanud faktilisi asjaolusid ja õigesti teostanud kaalutlusõigust
Riigikohtu hinnangul on seadusandjal küll õigus omavalitsussüsteemi tervikuna ümber korraldada, kuid iga üksiku omavalitsuse osas tuleb lähtuda ka muudest põhimõtetest lisaks 5000 elaniku kriteeriumile.


Kui omavalitsus suudab tõendada, et ta on vaatamata väiksemale elanike arvule haldussuutlik, siis ei pea sundliitmist rakendama, valitsusel on selles osas suur kaalutlusruum

Riigikohus on seisukohal, et 5000 elaniku kriteerium on valitsusele siduv üksnes menetluse algatamisel, mitte aga lõppotsuse tegemisel. Seadusandja ei ole sidunud haldusterritoriaalse korralduse muutmist jäigalt omavalitsusüksuse miinimumsuuruse kriteeriumiga, olles volitanud valitsust hindama omavalitsuse tegelikku võimekust.

Valitsus peab otsustamisel hindama ka omavalitsuse enda seisukoha põhjendatust, pannes valitsusele kaalumiskohustuse

Muudatustel peab olema positiivne mõju ning see peab olema vajalik omavalitsuse võimekuse tagamiseks


Riigikohtu hinnangul tuleneb seadusest, et kui 5000 elaniku kriteeriumile mittevastav omavalitsus suudab täita seadusest tulenevaid ülesandeid ja osutada avalikke teenuseid kooskõlas haldusreformi eesmärgiga, siis ei pea valitsus sundliitmist sellise omavalitsuse suhtes lõpule viima.
10.01.2017
Loe edasi
Lõppenud aasta oli valla rahvastiku kasvu osas üks ajaloo edukamaid, lisandus 197 uut elanikku. Seisuga 01.01.2017 oli Luunja valla elanike registris kokku 4251 inimest.

 

Luunja valla elanikkond kasvas mullu 197 inimese võrra. Alates 1993.a. on kasv olnud kokku 1831 inimest. Ainuüksi viimase 8 aastaga on valda lisandunud 1204 elanikku, mis teeb keskmiseks kasvutempoks 150 inimest aastas. 

 

Tartumaa elanikkond tervikuna kosus mullu 845 inimese võrra. Rahvaarv suurenes mullu Tartumaa 10 omavalitsuses, vähenes 12 vallas ja linnas.  

Suurim kasv oli Ülenurme vallas (314 elanikku), järgnesid Tartu vald (285) ja Luunja vald (197). Tartu linn kaotas 254 elanikku. 

Tartu maakonnas elas 01.01.2017 seisuga kokku 150 162 inimest, sh Tartu linnas 96 899.

Luunja vald on rahvaarvult maakonnas 5., valdade seas 3. kohal.

 

Luunja valla (ühtlasi kogu Lõuna-Eesti) suurimaks külaks on Lohkva, kus elab 1270 inimest, alates 2008.a on lisandunud ligi 500 elanikku. Veibri külas elab 635 inimest, Luunja alevikus elab 524. Kavastus elab 278, Kabina külas 256, Kakumetsa külas 215 inimest. Kasvanud on ka mitmed teised külad. Meie valla 20 külast ja ühest alevikust on viimase 8 aasta jooksul elanike osas lisa saanud 15, kahanemine on toimunud 6 külas, neistki mõnes vaid paari elaniku võrra. Suurim kahanemine on toimunud Luunja aleviku osas.

 

Tegelikkuses on Luunja vallas elavate inimeste arv veelgi suurem kui rahvastikuregistri põhjal – seda näitavad muuhulgas ka rahvaloenduse andmed. Võib eeldada, et vahe ulatub mitmesaja inimeseni.

Luunja vald on elanike juurdekasvu tempo osas jätkuvalt parim maakonnas nii viimase 9 aasta võrdluses kui 2016.a. jooksul (kasv võrreldes 2008.a Tartu vallas 27,9%, Ülenurme 32,3%,

Luunja 39,5%).

 

Vanuselise struktuuri poolest on Luunja vald noorimaid omavalitsuse kogu Lõuna-Eestis, jäädes alla vaid Ülenurmele. Meie valla elanikest 21,8% on alla15-aastased (maakonnas keskmiselt 18,8%). Tööealisi on meil 67% (maakonnas keskimiselt 65,6%), pensioniealisi 11,2% (maakonnas keskmiselt 15,6%).

 

Elanike tiheduselt on Luunja vald (32 in/km2) Tartumaal 2. kohal Ülenurme valla järel (86 in/km2), maakonna kesmine tihedus on 16 in/km2.

 

Huvilised saavad detailsemate andmetega rahvastiku kohta külade kaupa koos regulaarsete muutustega tutvuda Luunja valla kodulehel www.luunja.ee/ valla tutvustus/rahvastik.  

 Luunja Vallavalitsus
Puiestee 14
Luunja alevik
Tartu maakond

tel +372 741 7319
faks +372 741 7398
e-post: luunjavv@luunja.ee
Copyright © Luunja vald 2011
Sulge [X]
MWeb