Vabaühenduste toetamine Luunja vallas

Vabaühenduste toetamise eesmärgiks on omaalgatuse, ühistegevuse ja kestva arengu toetamine kooskõlas Luunja valla valdkondlike eesmärkidega. Teenusepakkujatel, kes taotlevad toetust lastele ja noortele huvitegevuse- või huvihariduse pakkumiseks, palume täita huvitegevuse ja huvihariduse toetuse taotluse vorm juriidilistele isikutele (https://luunja.ee/huvihariduse-toetus-juriidilised-isikud). 

Toetuse liigid on:

  1. Tegevustoetus – taotleja liikmeskonna arendamiseks, ühenduse igapäevase tegevuse korraldamiseks, ühistegevuseks, tegevuse tutvustamiseks ja ühenduse jätkusuutlikkuse tagamiseks eraldatav toetus. Tegevustoetust on võimalik taotleda kuni üheks aastaks.
  2. Projektitoetus – välistest vahenditest rahastatava (fondid ja programmid) projekti kaasfinantseerimiseks või projektide omaosaluse finantseerimiseks eraldatav toetus.
  3. Ühekordne toetus – kogukonna ja valla arengule suunatud ürituse/sündmuse ühekordseks korraldamiseks, uue idee algatamiseks või muuks ühekordseks Luunja valla elu edendavaks vajalikuks tegevuseks või ostuks eraldatav toetus.

Vabaühenduste tegevustoetus

Tegevustoetust on võimalik taotleda Luunja vallas tegutsevatel vabaühendustel ning tegevustoetuse taotleja tegevus peab toimuma Luunja valla elanike huvides.Taotlusi on võimalik esitada igal aastal kuni 15. oktoobrini, 2022. aastal kuni 21. oktoobrini. Tegevustoetused kinnitatakse valla eelarvega. 

Tegevustoetuse taotlusvorm
Tegevustoetuse aruande vorm

Projektitoetus

Projektitoetuse saamiseks tuleb esitada taotlus vähemalt kaks kuud enne projekti algust ning projekt tuleb eelnevalt vallavalitsusega kooskõlastada.

Ühekordne toetus

Ühekordse toetuse puhul avab vallavalitsus taotlusvoorud aasta sees vastavalt eelarves eraldatud vahenditele ning informeerib sellest vähemalt 30 päeva enne taotlus esitamise tähtaega.

  Toetuse kasutamise abikõlblik periood on 1. jaanuar - 31. detsember. Igal aastal tuleb aruanded esitada kohe pärast tegevuste lõppemist või hiljemalt järgmise aasta 10. jaanuariks. 

Nõuded taotlejatele ja taotluste menetlemise sätestab Luunja Vallavolikogu 25.058.2022 määrus nr 11 Mittetulundusliku tegevuse toetamise kord Vaata lisaks: