« Tagasi

Info korraldatud jäätmeveo kohta Luunja vallas

Jäätmeseaduse kohaselt on kohalikul omavalitsusel kohustus oma haldusterritooriumil korraldada olmejäätmete kogumist ja vedu. Korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedu määratud jäätmekäitluskohta kohaliku omavalitsuse poolt korraldatud konkursi teel valitud ettevõtja poolt ning kohustuslik kõikidele vähemalt 1500 elanikuga omavalitsustele.

Luunja Vallavalitsus korraldas riigihanke, mille võitis Ragn-Sells AS. Uue lepingu alusel jätkab Ragn-Sells AS korraldatud jäätmeveo teenuse pakkumist alates 01.12.2021. Jäätmeveo periood on 01.12.2021 – 31.11.2024.

Osaliselt muutuvatel tingimustel lepinguga on hõlmatud järgmised jäätmed: segaolmejäätmed, paber ja kartong, suurjäätmed, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ning biolagunevad aia-ja haljastusjäätmed ning segapakend.

Jäätmete sorteerimisest:

Kõigis korter- ja ridaelamutes ning ühismahutit kasutavates kogukondades tuleb eraldi konteineritesse koguda:

1) segaolmejäätmed;
2) paber- ja kartongi jäätmed;
3) pakendijäätmed;
4) biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed ning aia- ja haljastusjäätmed selles ulatuses, mida kogutakse biojäätmete mahutisse, kui samal kinnistul ei ole tagatud nõuetekohane kompostimine.

Kõigis ülejäänud elamutes tuleb eraldi kogumismahutisse koguda segaolmejäätmed. 

Vaata täpsemalt: Jäätmekäitlusest Luunja vallas