Üldplaneeringu menetluse teated

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 03.07 – 16.08.2023. Avaliku väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu kohta arvamust. Kokku laekus 73 arvamuskirja.

Luunja valla üldplaneeringu (ÜP) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avaliku väljapaneku ja avalike arutelude tulemused

Üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek toimus 03.07 – 16.08.2023. Avaliku väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu kohta arvamust. Kokku laekus 73 arvamuskirja.

Tegemist on eeldatava ajakava ja sellesse võib tulla muudatusi, sest ei ole võimalik ette näha ÜP ja KSH korraldamis- ja menetlustoimingute täpset kestust, asjaomastelt asutustelt laekuvate seisukohtadega seotud töömahtu ning avalikustamistega kaasnevat töömahtu seoses laekunud ettepanekute, vastuväidete ja küsimustega.

Üldplaneeringu (ÜP) koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) etapid

Tegemist on eeldatava ajakava ja sellesse võib tulla muudatusi, sest ei ole võimalik ette näha ÜP ja KSH korraldamis- ja menetlustoimingute täpset kestust, asjaomastelt asutustelt laekuvate seisukohtadega seotud töömahtu ning avalikustamistega kaasnevat töömahtu seoses laekunud ettepanekute, vastuväidete ja küsimustega.

Arutelud toimuvad 18.09 ja 19.09 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses

Luunja valla üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud

Arutelud toimuvad 18.09 ja 19.09 Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses

Tulenevalt planeerimisseaduse §-st 82 anname teada, et Luunja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimub perioodil 03.07 – 16.08.2023.

Luunja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalikustamine

Tulenevalt planeerimisseaduse §-st 82 anname teada, et Luunja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalik väljapanek toimub perioodil 03.07 – 16.08.2023.

Luunja valla koostatava üldplaneeringuga on kavandatud kaks ühendusteed ning silda Luunja ja Kastre valla ühendamiseks üle Emajõe.

Perspektiivsete sildade eskiislahenduse tutvustus

Luunja valla koostatava üldplaneeringuga on kavandatud kaks ühendusteed ning silda Luunja ja Kastre valla ühendamiseks üle Emajõe.

Mida uuringu käigus teada saadi, sellest räägib uuringu koostaja lähemalt 9. juunil kell 17.00 Luunja vallamaja esimese korruse saalis. Kohalikel elanikel on võimalus kaasa rääkida ning tajuda oma kodukoha väärtusi.

Väärtusliku maastiku uuringu tutvustus 9. juunil Luunja vallamajas

Mida uuringu käigus teada saadi, sellest räägib uuringu koostaja lähemalt 9. juunil kell 17.00 Luunja vallamaja esimese korruse saalis. Kohalikel elanikel on võimalus kaasa rääkida ning tajuda oma kodukoha väärtusi.

Luunja valla liikuvus ja liiklusuuringu tulemuste tutvustamine toimub 12. mail 2022 kell 10:00 Luunja vallavalitsuse I korruse saalis.

Luunja valla liikuvus- ja liiklusuuring

Luunja valla liikuvus ja liiklusuuringu tulemuste tutvustamine toimub 12. mail 2022 kell 10:00 Luunja vallavalitsuse I korruse saalis.

Täname kõiki, kes Luunja valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse osas ettepanekuid esitasid. Lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse dokumenti on korrigeeritud ja täiendatud.

Luunja valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsuse avalikustamine

Täname kõiki, kes Luunja valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse osas ettepanekuid esitasid. Lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse dokumenti on korrigeeritud ja täiendatud.

Palume ettepanekud esitada hiljemalt 02.08.2021 e-posti aadressile vald@luunja.ee.
Luunja Vallavolikogu algatas 27.06.2019  otsusega nr 39  Luunja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) koostamise. Üldplaneeringu eesmärk on kogu Luunja valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määramine ning eelduste loomine hea elukeskkonna kujunemiseks. Üldplaneeringu ja KSH algatamise otsusega on võimalik tutvuda alates 04. juulist 2019. a Luunja valla veebilehel www.luunja.ee ning Luunja Vallavalitsuses aadressil Puiestee tn...

Luunja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade

Luunja Vallavolikogu algatas 27.06.2019  otsusega nr 39  Luunja valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) koostamise. Üldplaneeringu eesmärk on kogu Luunja...