Uuringud ja analüüsid

« Tagasi

Luunja valla väärtusliku maastiku uuring

Luunja vallavalitsuse tellimusel koostas Hamletia OÜ (Minea Kaplinski-Sauk) vajaliku ülevaate saamiseks väärtusliku maastiku uuringu.

Uuringuala hõlmab Tartumaa maakonnaplaneeringus 2030+ määratletud väärtusliku maastiku: M4 „Emajõgi Luunjast Kastreni" Luunja valla territooriumile jääva osa. Töö eesmärgiks on analüüsida ja anda ülevaade väärtusliku maastiku asustuse ja maakasutuse kujunemisest ja arengust, selgitades välja nii tüüpilised kui erandlikud asustusmustrid ja ehitustavad ning hinnata maastike muutumist ja selgitada välja praeguse maastikumustri ja asustuse sarnasus traditsioonilisega.

Uuringuga antakse sisend üldplaneeringusse, töötades välja ala kaitse- ja kasutustingimused, mis tagaksid selle väärtuste püsimise ja arenemise, tuues välja uute majapidamiste rajamise tingimused ja põhimõtted, näidates ära väärtuslikud vaatekoridorid ning täpsustades maakonnaplaneeringus kehtestatud väärtusliku maastiku piire.