Avalikud menetlused

« Tagasi

Luunja vallavalitsus algatas Vahtramäe kinnistu detailplaneeringu täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse

08.06.2020 esitas Real Estate OÜ juhataja Reno Kangro projekteerimistingimuste taotluse,  millega taotletakse projekteerimistingimusi tee rajamiseks Vahtamäe tee 7 krundi kinnistul ja sellega seoses krundipiiride muutmiseks. Projekteerimistingimuste taotluses on välja toodud eesmärgiks tagada teega Nurme tee 8a kinnistule nõuetekohane juurdepääs. Nurme tee 8a omanik plaanib kinnistule väikeelamuid. Tulevikus on võimalus läbi Nurme tee 8a kinnistule rajada tee väljapääsuga Nurme teele ja piirkonna elamuala teedevõrk ringistada.

Samas tekib võimalus ringistada Vahtramäe tee ja Aasavälja tee veetorustik tulevikus Nurme tee veetorustikuga, rajades torustiku teemaalale, tagades tarbevee nõuetekohase kvaliteedi. Tee maa-ala laiuseks soovitakse 8 m (sama laiusega kui Vahtramäe tee, millelt  projekteeritav tee ka lähtub).

Nimetatud alal kehtib Luunja vallavolikogu 23.09.2004. a otsusega nr 11-5 kehtestatud Vahtramäe kinnistu detailplaneering. Planeering näeb piirkonnas ette väikeelamute ehitamist. Nurme tee 8a on 2006. a algatatud väikeelamute detailplaneering.
Tänaseks on planeeringu lähteülesanne aegunud, kuid omaniku soov väikeelamute planeerimiseks on jätkuvalt olemas.

Detailplaneeringu olemasolu korral võib pädev asutus põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta. Ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 8 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata täpsustada planeeringuala hoonestuslaadi, sealhulgas krundijaotust, kui see on seotud ehitusliku kompleksi ehitamisega, tingimusel, et ei muutu planeeringualale esialgselt antud ehitusõigus.Samas ka täpsustada ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 4  kohaselt planeeringu haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põhimõtteid.

Ehitusseadustiku § 31 kohaselt tuleb omavalitsusel detailplaneeringu olemasolul korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena.

Muus osas jääb detailplaneering kehtima endisel kujul. Ei muudeta hoonestuslaadi ega ehitusõigust (krundi kasutamise sihtotstarvet, hoonete lubatud arvu krundil, hoonete suurimat lubatud ehitisealune pinda ega lubatud maksimaalset kõrgust). Arendajal on plaanis Vahtramäe tee 5 ja 7 kruntidele püstitada lähiajal üksikelamud.

Avalik väljapanek kestab 19. juulist kuni 29. juulini 2020. a. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine  puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil luunjavv@luunja.ee.

Lisad: 
1. Asendiplaan
2. Otsuse eelnõu

 

 

 

 

 


Projekteerimistingimused

Projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise (edaspidi käesolevas peatükis oluline rajatis) ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

Projekteerimistingimused annab kohaliku omavalitsuse üksus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Projekteerimistingimuste taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse pädevale asutusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kui projekteerimistingimuste taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need pädevale asutusele ning pädev asutus kannab andmed ehitisregistrisse.

Projekteerimistingimuste taotluses märgitakse eelkõige:

  • taotleja nimi, kontaktandmed, esitamise kuupäev ja allkiri;
  • projekteerimistingimuste kättetoimetamise viis;
  • ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed ja katastritunnus;
  • projekteerimistingimuste taotlemise eesmärk, sealhulgas kavandatava hoone või olulise avaliku huviga rajatise kirjeldus või sellega seonduva ehitamise liik ja võimalik asukoht kinnisasjal;
  • andmed riigilõivu tasumise kohta;
  • muud vajalikud andmed.

Vaata: Projekteerimistingimuste taotluse ja projekteerimistingimuste vorminõuded 

Projekteerimistingimuste taotluse leiate siit (vaata altpoolt kolme viimast linki)