Jäätmekäitlusest Luunja vallas

 Jäätmejaam asub Puiestee 1c Luunja alevikus (garaažiboksis).
NB! Jäätmejaam on mõeldud vaid eraisikutele ja jäätmejaama olmeprügi toomine ei ole lubatud.

Lahtiolekuajad: E-R 9.00-18.00 ja L 9.00-16.00

Jäätmejaamas võetakse vastu järgmisi jäätmeid:

 • papp ja paber (kuivad);
 • puhtad pakendijäätmed (klaas-, plast-, metall- tetrapakend);
 • elektroonikaromud (televiisorid, külmkapid jne);
 • ohtlikud jäätmed (õlid, õlifiltrid, päevavalgustuslambid, aegunud ravimid, värvi- ja lakijäätmed, olmekemikaalid, vanad akud).

Lisaks on veel

Pilka külas ridaelamute juures pakendikonteiner (roheline, maht 600 liitrit, plastikkonteiner), kuhu võivad piirkonna elanikud tuua pakendijäätmeid.

Kavastu külas Kavastu kaupluse juures paberi-papikonteiner (sinine metallist) ja kaks pakendikonteinerit, kuhu võivad piirkonna elanikud tuua paberi- ja pakendijäätmeid.

Luunja alevikus Uuel tänaval kahe viiekorruselise elamu vahel pakendite konteiner (kollane metallist) ja paberi-papikonteiner (sinine metallist), kuhu võivad piirkonna elanikud tuua paberi- ja pakendijäätmeid.

Lohkva külas viiekorruseliste elamute lähistel vana kasvuhoone värava juures, Aiandi tee 7, asuvad pakendite konteiner (kollane metallist) ning paberi ja papi konteiner (roheline metallist), kuhu võivad piirkonna elanikud tuua paberi ja pakendijäätmeid.

Kõikidel vallaelanikel, eriti linnalähialal asuvate külade elanikel, on võimalus viia jäätmeid Tartu linnas Jalaka 60b ja Jaama 72c asuvasse keskkonnajaama.

Viimasena nimetatud keskkonnajaamades võetakse elanikelt tasuta vastu järgmisi jäätmeid:

 • vanapaber ja papp;
 • metall;
 • pakendijäätmed, sh klaaspakendi jäätmed;
 • komplektsed elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed;
 • suuremõõtmelised jäätmed (sh vana mööbel);
 • kodumajapidamistest pärinevad ohtlikud jäätmed;
 • taaskasutatavad plastjäätmed.

Suuremõõtmelisi ehitusjäätmeid (aknaraamid, kraanikausid, WC-potid jms) ja mittekomplektseid elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid võetakse vastu tasu eest.

Autorehve võetakse tasuta vastu Jaama tn 72a asuvas keskkonnajaamas.

Tartu Keskkonnajaamad on avatud E–R kl 12–18, L kl 10–16.
Ettevõtetest pärinevaid jäätmeid keskkonnajaamades vastu ei võeta.

Info jäätmeveo kohta

Jäätmeseaduse kohaselt on kohalikul omavalitsusel kohustus oma haldusterritooriumil korraldada olmejäätmete kogumist ja vedu. Korraldatud jäätmevedu (edaspidi KJ) on olmejäätmete kogumine ja vedu määratud jäätmekäitluskohta kohaliku omavalitsuse poolt korraldatud konkursi teel valitud ettevõtja poolt. Jäätmeseaduse kohaselt on KJ rakendamine kohustuslik kõikidele vähemalt 1500 elanikuga omavalitsustele.

Oluline teada:

 • KJ eesmärgiks on:

- kõikide jäätmetekitajate hõlmamine jäätmekäitlusega
- sidumine ühtsesse käitlussüsteemi ja tagada jäätmete logistiliselt optimeeritud vedu
- stabiilne hinnataseme tagamine; kindla hinnaga jäätmete vedu kokkulepitud perioodi jooksul mõjutab illegaalse prügistamise vähendamist – kohustusliku jäätmeveo korral puudub motivatsioon jäätmetest ebaseaduslikult vabaneda, neid lõkkes põletada jne.

 • Nendele jäätmevaldajatele, kellel regulaarne jäätmevedu on ka seni toimunud, KJ olulisi muudatusi kaasa ei too, osade jaoks võib ka senine vedaja samaks jääda (juhul, kui võidab hanke).
 • KJ korral veab kõikide antud piirkonnas elavate inimeste jäätmed ära konkursi tulemusena selleks ainuõiguse saanud ettevõte. Teised vedajad selles piirkonnas teenust osutada ei või.
 • KJ võib omavalitsuse otsusega jätta rakendamata hajaasustusega piirkondades, kus jäätmetekitajate vähesuse ja hajutatuse tõttu oleks vedu ülemäära kulukas.
 • Vedaja leidmiseks korraldab omavalitsus iseseisvalt või koostöös teiste omavalitsustega hanke.
 • Hanketingimustes määratakse veetavad jäätmeliigid, hankelepingu kestus (maksimaalselt 5 aastat), veo sagedus jm tingimused.
 • Kõik lepinguga hõlmatud piirkonnas elavad jäätmevaldajad (kinnistuomanikud, korteriühistud jne) loetakse automaatselt KJ-ga liitunuks lepingu jõustumisel.  
 • Iga jäätmevaldaja võib sõlmida vedajaga ka individuaalse lepingu, kuid see ei ole kohustuslik. Individuaalse lepinguga saab täpsustada veo sagedust, konteinerite renditingimusi jm üksikasju. Lepingu puudumisel toimub vedu ninimaalse paketi alusel (vähemalt 1 kord kuus).
 • KOV võib põhjendatud taotluse alusel erandkorras vabastada jäätmevaldaja teatud tähtajaks KJ kohustusest, kui kinnistul ei elata või seda ei kasutata.

Jäätmekäitlusega seotud dokumendid

 1. Luunja valla jäätmehoolduseeskiri
 2. Luunja valla jäätmevaldajate registri põhimäärus
 3. Taotlus korraldatud jäätmeveost vabastamiseks

Luunja Vallavalitsuse kontaktisikuks menetleja-heakorraspetsialist Küllikki Tokman, tel 741 7239, e-post kyllikki@luunja.ee.