« Tagasi

Projekteerimistingimuste määramine Väljavahi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu täpsustamiseks

Ehitisregistrisse laekus menetlemiseks projekteerimistingimuste taotlus nr 2311002/06955, millega  taotleja palub täpsustada Luunja Vallavolikogu 20.12.2012 otsusega nr 45 kehtestatud Väljavahi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringut Metsa-Muna tee 4 katastriüksuse (katastritunnus 43201:001:1198) osas, kavandades laiendada detailplaneeringuga määratud hoone katuse kaldenurka kehtestatud 30º- 45º asemel vahemikuni 10º- 45º.

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 kohaselt võib kohalik omavalitsus anda detailplaneeringu olemasolul, mille kehtestamisest on möödunud üle viie aasta, ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, millega täpsustatakse detailplaneeringus käsitletud tingimusi. Ehitusseadustiku § 27 lõikes 3 tulenevalt ei ole lubatud muuta detailplaneeringut olemuslikult.

Detailplaneeringus, positsioonil nr 2, kavandatavate hoonete katuse kaldenurga vähendamine 10 kraadini ei sobitu naabruses, kehtiva detailplaneeringu tingimustega kooskõlas,  püstitatavate elamute arhitektuurse lahendusega.

Luunja Vallavalitsus on kaalunud ja teeb ettepaneku Väljavahi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu põhijoonisel, positsioonil 2 käsitletud kavandatavate hoonete  katusekalde täpsustamist vahemikuni 15º- 45º.

Ehitusseadustiku § 31 kohaselt tuleb omavalitsusel detailplaneeringu olemasolul korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena.

 Avalik väljapanek kestab 09.11-23.11.2023.  Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil vald@luunja.ee.