« Tagasi

Kakumetsa külas Ratsu tee 19 maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek

Luunja Vallavolikogu võttis 25.10.2023 otsusega nr 1-3/33 vastu Kakumetsa külas Ratsu tee 19 maaüksuse detailplaneeringu (Väliprojekt OÜ töö nr DP-202232).

Detailplaneering on algatatud Luunja Vallavolikogu 31.01.2023 otsusega nr 1-3/2. Detailplaneeringu eesmärk on kaaluda võimalusi planeeringuala ümberkruntimiseks üldjuhul kuni kaheks ühepereelamu krundiks, kuid arvestades planeeringuala suurust võib kaaluda ka kolme elamukrundi kavandamist tingimusel, et need moodustavad olemasoleva Ratsu tee krundistruktuuri ja hoonestusega ühtlase ruumilise rütmi, st et uued krundid peavad nii oma suuruse, kuju kui ka hoonete paigutamise ja vahekauguste osas sobituvad olemasoleva krundistruktuuriga moodustades sellega ühtse terviku. Planeeringuala pindala on 8059 m2 ning see hõlmab Ratsu tee 19 (katastritunnus 43201:001:0276) maaüksust.

Detailplaneeringuga moodustatakse kaks elamumaa sihtotstarbelist (positsioonid nr 1, ja nr 2), kaks transpordimaa sihtotstarbelist (positsioonid nr 4 ja nr 5) ja üks tootmismaa sihtotstarbeline (positsioon nr 3) krunt. Ehitusõigus pos nr 1 ja pos nr 2 krundil: hoonete suurim lubatud arv maa-alal 3, hoonete suurim lubatud ehitisealune pind 300 m2, põhihoone maksimaalne lubatud kõrgus kuni 9 m, abihoonel kuni 5 m. Hoonete püstitamisel tuleb kasutada kaasaegseid ja kvaliteetseid viimistlusmaterjale (kivi, krohv, puit, klaas), värvitoonidest eelistada looduslähedasi toone. Põhihoonete katusekalle 20 - 45 kraadi, abihoonel 15-25 kraadi. Parkimine lahendatakse krundisiseselt. Transpordimaa krundid võõrandatakse tasuta Luunja vallale.

Detailplaneeringu realiseerumisel avaldub positiivne majanduslik mõju uute elanike lisandumise näol, mistõttu Luunja valla elanike arv suureneb. Lisaks suureneb kohalike teenuseid ja tooteid kasutatavate isikute arv. Planeeringualal ja vahetus läheduses ei asu muinsuskaitsealused mälestisi ja nende kaitsevööndeid. Detailplaneeringuga on määratud kruntidele sobilikud arhitektuurilised tingimused hoonete rajamiseks. Ühepereelamu rajamine planeeritud asukohas on kooskõlas asutusstruktuuri paiknemisega ja üldplaneeringujärgse juhtfunktsiooniga, mis omakorda suunab asustusstruktuuri. Tuginedes eeltoodule, võib eeldada, et hoonete rajamisel negatiivne mõju kultuurilisele keskkonnale puudub. Detailplaneeringuga planeeritud üksikelamute rajamisega kaasnev peamine positiivne sotsiaalne mõju väljendub uute kogukonnaelanike näol. Planeeringuga kaasnevatest mõjudest on võimalik lugeda pikemalt detailplaneeringu seletuskirja peatükis 6.18 „Planeeringu elluviimisega kaasnevad mõjud".

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 27. november - 11. detsember 2023 Luunja vallamajas (Puiestee tn 14, Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond, 62222) ja valla veebilehel www.luunja.ee. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamused palume saata elektrooniliselt aadressile vald@luunja.ee või postiga aadressile Puiestee tn 14, Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond, 62222. Avaliku väljapaneku jooksul on paberkandjal materjalidega võimalik tutvuda asutuse lahtiolekuaegadel, elektroonselt endale sobival ajal.

Avaliku väljapaneku materjalid on kättesaadavad SIIT.