Planeeringute teated

« Tagasi

Veibri külas Metsa kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Luunja Vallavalitsus lõpetas 29.11.2023 korraldusega nr 2-4/417 Veibri külas Metsa kinnistu detailplaneeringu koostamise. Koostamise lõpetamise põhjendused on kirjas korralduses. Detailplaneering oli algatatud Luunja Vallavolikogu 19.01.2006 otsusega nr 1-16.3. Planeeringuala pindala oli ligikaudu 1,4 ha ning hõlmas Metsa (katastritunnus 43201:003:0236) katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärk oli maakasutuse sihtotstarbe muutmine, elamumaa kruntide moodustamine ja ehitusõiguse määramine üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks. Korraldusega on võimalik tutvuda valla dokumendiregistris.