Planeeringute teated

« Tagasi

Sava külas Kõnsa maaüksuse (43203:001:0217) ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Luunja Vallavalitsus lõpetas 08.11.2023 korraldusega nr 2-4/375 Sava külas Kõnsa maaüksuse  (43203:001:0217) detailplaneeringu koostamise. Koostamise lõpetamise põhjendused on kirjas korralduses. Detailplaneering oli algatatud Luunja Vallavalitsuse 21.07.2009 korraldusega nr 216. Planeeringuala pindala oli ligikaudu 0,8 ha ning hõlmas Kõnsa (katastritunnus 43203:001:0217) katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärk oli maakasutuse sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoone püstitamiseks. Korraldusega on võimalik tutvuda valla dokumendiregistris.