Planeeringute teated

« Tagasi

Rõõmu külas Mardi maaüksuse (43201:001:0682) ja lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Luunja Vallavalitsus lõpetas 08.11.2023 korraldusega nr 2-4/374 Rõõmu külas Mardi maaüksuse  (43201:001:0682) detailplaneeringu koostamise. Koostamise lõpetamise põhjendused on kirjas korralduses. Detailplaneering oli algatatud Luunja Vallavalitsuse 14.07.2009 korraldusega nr 213. Planeeringuala pindala oli ligikaudu 4,02 ha ning hõlmas Mardi (katastritunnus 43201:001:0682) katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärk oli üksikelamu kruntide moodustamine, kruntidele ehitusõiguse ja sihtotstarbe määramine. Korraldusega on võimalik tutvuda valla dokumendiregistris.