Planeeringute teated

« Tagasi

Rõõmu külas Enela maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Luunja Vallavalitsus kehtestas 16.08.2023 korraldusega nr 2-4/254 Rõõmu külas Enela maaüksuse detailplaneeringu (Terav Kera OÜ töö nr DP-03-22). Detailplaneeringuga kavandatakse Enela maaüksusele kaks üksikelamu maa krunti (positsioon nr 1 ja nr 2) suurustega 3452 ja 3081 m², millele antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoone rajamiseks ehitisealuse pindalaga kuni 300 m², kõrgusega kuni 8 m elamu ja kuni 6,5 m abihoone. Lisaks moodustatakse kolmas krunt (positsioon nr 3) suurusega 539 m², millele hoonete rajamist ette ei nähta ja mis on ette nähtud omanike kokkuleppel liita Padila tee 6 kinnistuga. Planeeringulahenduse elluviimisel tekib piirkonna juurde uusi elamuid ja seeläbi ka elanikke. Mõjudest saab pikemalt lugeda detailplaneeringu seletuskirja peatükist 8.9. Käesoleva detailplaneeringu kehtestamisega muutus kehtetuks Luunja Vallavolikogu 29.05.2003 otsusega nr 5-15 kehtestatud Kalda ja Palla kinnistute detailplaneering (Marksi Projekt OÜ töö nr T-07-03) krundi positsioon nr 4 osas.

Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda digitaalselt Luunja valla dokumendiregistris ja planeeringute andmekogus või paberkandjal tööajal Luunja Vallavalitsuses.