Planeeringute teated

« Tagasi

Pilka külas Tammetõru maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Luunja Vallavalitsus lõpetas 27.09.2023 korraldusega nr 2-4/302 Pilka külas Tammetõru maaüksuse detailplaneeringu, mis oli algatatud Luunja Vallavolikogu 30.06.2016 otsusega nr 45. Detailplaneeringu eesmärk oli elamukrundi moodustamine ja ehitusõiguse seadmine üksikelamule ja abihoonetele. Planeerimisseaduse § 139 lõike 2 kohaselt tehakse detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise otsus hiljemalt kolme aasta möödumisel detailplaneeringu algatamisest arvates. Detailplaneeringu algatamisest on möödunud rohkem kui 7 aastat ning Luunja Vallavalitsusele ei ole esitatud menetlemiseks detailplaneeringu lahendust, mida oleks võimalik valitsusasutustele kooskõlastamiseks esitada ning millele kaasatavatele isikutel ja asutustel oleks võimalus arvamust avaldada. Seetõttu ei ole võimalik detailplaneeringut vastu võtta, korraldada detailplaneeringu avalikku väljapanekut ega detailplaneeringut kehtestada.