Planeeringute teated

« Tagasi

Luunja vallavolikogu on kehtestanud Lohkva külas Soojuse tee 2 maaüksuse detailplaneeringu

Planeeringuala suurus on 9051 m². Planeeringuga jagatakse Soojuse tee 2 kinnistu kaheks krundiks. Krundile Pos 1 on kavandatud kergetööstus- kaubandus- ja teenindushooned ehitisealuse pindalaga kokku kuni 1000 m² ja kõrgusega kuni 12 m. Lisaks on krundile kavandatud rattasõidu staadion. Krunt Pos 2 on kavandatud liitmiseks Aiandi tee 1 korterelamu maaga. Detailplaneering teeb Luunja valla üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbe muutmise ettepaneku elamumaast ärimaaks. Planeeringuga ei kaasne olulist keskkonnamõju.

Volikogu otsus ja kehtestatud detailplaneering