Planeeringute teated

Luunja vallavalitsus suunas avalikustamisele Lohkva külas Soojuse põik 2 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse

Detailplaneeringualale kavandatakse auto müügi- ja teeninduskeskuse rajamine ning Kollu tee äärde kergliiklustee. Planeering teeb ettepaneku üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks. Planeeringu eskiisiga saab tutvuda ajavahemikul 02-31.08.2021 Luunja vallamajas ja Luunja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi elektrooniliselt aadressile vald@luunja.ee või lihtkirjaga aadressile Puiestee 14 Luunja alevik. Avaliku väljapanku tulemuste arutelu toimub 20.09.2021. a kell 15.00 Luunja vallamajas. 

Vallavalitsuse korraldus

Situatsiooniskeem

Tugijoonis

Põhijoonis

Seletuskiri