Planeeringute teated

« Tagasi

Luunja valla üldplaneeringut muutva Sirgu küla Vahemetsa ja Soisi maaüksuste detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Luunja Vallavolikogu lõpetas 30.11.2023 otsusega nr 1-3/44 Luunja valla üldplaneeringut muutva Sirgu küla Vahemetsa ja Soisi maaüksuste detailplaneeringu koostamise. Koostamise lõpetamise põhjendused on kirjas otsuses. Detailplaneering oli algatatud Luunja Vallavolikogu 21.11.2018 otsusega nr 61. Planeeringuala pindala oli ligikaudu 10,5 ha ning hõlmas Vahemetsa (katastritunnus 43201:002:0356) ja Soisi (katastritunnus 43201:002:0397) katastriüksust. Lähteseisukohtade kohaselt oli detailplaneeringu eesmärk kaaluda võimalust mõlemale kinnistule kahe uue elamukrundi moodustamist ja ehitusõiguse seadmist üksikelamutele ja abihoonetele. Otsusega on võimalik tutvuda valla dokumendiregistris.