Planeeringute teated

« Tagasi

Luunja valla üldplaneeringut muutva Kikaste küla Kanne (katastritunnus 43203:001:0112) ja Hundijala maaüksuste (katastritunnus 43203:001:0113) ning lähiala detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Luunja Vallavolikogu lõpetas 30.11.2023 otsusega nr 1-3/43 Luunja valla üldplaneeringut muutva Kikaste küla Kanne (katastritunnus 43203:001:0112) ja Hundijala maaüksuste (katastritunnus 43203:001:0113) ning lähiala detailplaneeringu koostamise. Koostamise lõpetamise põhjendused on kirjas otsuses. Detailplaneering oli algatatud Luunja Vallavolikogu 26.08.2010 otsusega nr 32. Planeeringuala pindala oli ligikaudu 10 ha ning hõlmas Kanne (katastritunnus 43203:001:0112) ja Hundijala (katastritunnus 43203:001:0113) katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärk oli Kanne maaüksusel ja Hundijala maaüksusel puhkekeskuse (puhkemaja, kämpingud ja abihoone) ja talukompleksi (elamu, sauna, abihooned) väljakujundamine ja piiritlemine ning vajaliku ruumilise ja funktsionaalse lahenduse leidmine. Puhkekeskuse ja elamu hoonetele ehitusõiguste määramine, ala juurdepääsuteede, parkimise lahendamine, tehnorajatiste paiknemise määramine, väikeujuvahendite sildumisrajatise planeerimine ning maa sihtotstarbe muutmine. Otsusega on võimalik tutvuda valla dokumendiregistris.