Planeeringute teated

« Tagasi

Kavastu külas Laane maaüksuse (43203:002:0336) detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Luunja Vallavalitsus lõpetas 25.10.2023 korraldusega nr 2-4/350 Pilka külas Laane maaüksuse (43203:002:0336) detailplaneeringu. Koostamise lõpetamise põhjendused on kirjas korralduses. Detailplaneering oli algatatud Luunja Vallavalitsuse 15.01.2014 korraldusega nr 11. Detailplaneeringu eesmärk oli kaaluda maaüksusele ehitusõiguse seadmist üksikelamu ja abihoonete rajamiseks ning maa sihtotstarbe muutmist. Planeeringuala pindala on ca 2,6 ha. Korraldusega on võimalik tutvuda valla dokumendiregistris.