Planeeringute teated

« Tagasi

Kakumetsa külas Ojareinu (43201:001:1332) maaüksuse detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Luunja Vallavalitsus lõpetas 18.10.2023 korraldusega nr 2-4/332 Kakumetsa külas Ojareinu (43201:001:1332) maaüksuse detailplaneeringu koostamise kinnistu omaniku soovil. Detailplaneering oli algatatud Luunja Vallavolikogu 30.11.2017 otsusega nr 81. Detailplaneeringu eesmärk oli kaaluda võimalust planeeritava maa-ala jagamiseks üksikelamumaa ja põllumajandusmaa kruntideks ning ehitusõiguse seadmist üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Planeeringuala pindala on ligikaudu 8 ha. Korraldusega on võimalik tutvuda valla dokumendiregistris.