Planeeringute teated

« Tagasi

Kabina külas Väike-Kabina maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Detailplaneeringu eelnõu avalik väljapanek toimus 01.06 - 30.06.2023. Avaliku väljapaneku jooksul oli igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu eelnõu kohta arvamust. Arvamust avaldas üks eraisik ja viis asutust. Detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 14.08.2023 Luunja Vallavalitsuses. Avalikul arutelul tutvustas planeeringute nõunik planeeringulahendust ja avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja Vallavalitsuse seisukohti nende kohta ning vastas muudele detailplaneeringu eelnõud käsitlevatele küsimustele. Teemad, mille osas esitati arvamust ja mida käsitleti arutelul: roheline võrgustik, Tartumaa maakonnaplaneering 2030+, ehituskeeluvööndi vähendamine, ala avalik kasutus ja atraktiivsus, parkla, matkarada, viited kehtivatele õigusaktidele, mahasõidud riigiteelt, planeeringu elluviidavas, KSH eelhinnang, Kajaka piirkonna ÜVK. Detailplaneeringu eelnõu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste alusel tehakse detailplaneeringu eelnõus vajalikud muudatused ning pärast seda esitatakse detailplaneeringu eelnõu kooskõlastamiseks PlanS § 127 lõikes 1 nimetatud asutustele ning teavitatakse § 127 lõikes 2 nimetatud isikuid ja asutusi võimalusest avaldada detailplaneeringu eelnõu kohta arvamust. Küsimused ja täiendav info: Enelin Alter, enelin.alter@luunja.ee, 5865 8918.