Avalikud menetlused

« Tagasi

Projekteerimistingimuste määramine Vambola ja Metsatalu maaüksuste detailplaneeringu täpsustamiseks

Ehitisregistrisse laekus menetlemiseks projekteerimistingimuste taotlus nr 2211002/11671, millega taotleja palub täpsustada Luunja Vallavolikogu 23.04.2009 otsusega nr 32 kehtestatud Vambola ja Metsatalu maaüksuste detailplaneeringut Põlluveere katastriüksuse (katastritunnus 43201:001:1097) osas, kavandades suurendada detailplaneeringuga määratud abihoone kõrgust 10% ulatuses ja muuta abihoone katuse kaldenurka kehtestatud 30º- 45º asemel vahemikuni 20º- 45º. Planeeringuga kavandatud abihoone maksimaalne kõrgus on 4,0 meetrit.

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 kohaselt võib kohalik omavalitsus anda detailplaneeringu olemasolul, mille kehtestamisest on möödunud üle viie aasta, ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, millega täpsustatakse detailplaneeringus käsitletud tingimusi. Ehitusseadustiku § 27 lõikes 3 tulenevalt ei ole lubatud muuta detailplaneeringut olemuslikult.

Detailplaneeringus, positsioonil nr 6, kavandatava abihoone kõrguse suurendamine 10 % ulatuses ja katuse kaldenurga muutmine vahemikuni  20º- 45º, ei muuda detailplaneeringut olemuslikult ning ei lähe vastuollu piirinaabrite õiguste, vabaduste ja avaliku huviga.

Luunja Vallavalitsus nõustub Vambola ja Metsatalu maaüksuste detailplaneeringu põhijoonisel, positsioonil 6 ja seletuskirja punktis 5.3 ja 5.5 käsitletud kavandatava abihoone kõrguse suurendamisega 10 % ulatuses ning selle abihoone katusekalde muutmisega vahemikuni 20º- 45º.

Ehitusseadustiku § 31 kohaselt tuleb omavalitsusel detailplaneeringu olemasolul korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena.

Avalik väljapanek kestab 20.01 - 30.01.2023. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil vald@luunja.ee.

 


Projekteerimistingimused

Projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise (edaspidi käesolevas peatükis oluline rajatis) ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

Projekteerimistingimused annab kohaliku omavalitsuse üksus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Projekteerimistingimuste taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse pädevale asutusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kui projekteerimistingimuste taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need pädevale asutusele ning pädev asutus kannab andmed ehitisregistrisse.

Projekteerimistingimuste taotluses märgitakse eelkõige:

  • taotleja nimi, kontaktandmed, esitamise kuupäev ja allkiri;
  • projekteerimistingimuste kättetoimetamise viis;
  • ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed ja katastritunnus;
  • projekteerimistingimuste taotlemise eesmärk, sealhulgas kavandatava hoone või olulise avaliku huviga rajatise kirjeldus või sellega seonduva ehitamise liik ja võimalik asukoht kinnisasjal;
  • andmed riigilõivu tasumise kohta;
  • muud vajalikud andmed.

Vaata: Projekteerimistingimuste taotluse ja projekteerimistingimuste vorminõuded 

Projekteerimistingimuste taotluse leiate siit (vaata altpoolt kolme viimast linki)