Avalikud menetlused

Pealkiri Loo kuupäev
Projekteerimistingimuste määramine Viu maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu täpsustamiseks 23.05.2024
Projekteerimistingimuste määramine AS Palmako tootmisterritooriumi detailplaneeringu täpsustamiseks 23.05.2024
Avatud menetluse algatamine projekteerimistingimuste määramiseks Kasesalu tee kõnnitee ehitusprojekti koostamiseks 19.04.2024
Projekteerimistingimuste määramine Väljavahi maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu täpsustamiseks 09.11.2023
Projekteerimistingimuste määramine Kavastu jõesadama ja puhkeala detailplaneeringu täpsustamiseks 15.06.2023
Kronska ja Lamba maaüksuste detailplaneeringu täpsustamiseks projekteerimistingimuste määramine 08.06.2023
Projekteerimistingimuste määramine Järve ja Ületee maaüksuste detailplaneeringu täpsustamiseks 08.06.2023
Avatud menetluse algatamine projekteerimistingimuste määramiseks Veibri tee sõidutee rekonstrueerimis-laiendamistööde ehitusprojekti koostamiseks 17.05.2023
Projekteerimistingimuste kinnitamine Oja maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks 28.04.2023
Projekteerimistingimuste määramine Lohkva-Kabina-Vanamõisa jalg- ja jalgrattatee põhiprojekti koostamiseks 02.02.2023
Projekteerimistingimuste määramine Oja maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks 20.01.2023
Projekteerimistingimuste määramine Vambola ja Metsatalu maaüksuste detailplaneeringu täpsustamiseks 20.01.2023
Luunja vallavalitsus algatas Päikesepargi kinnistu detailplaneeringu täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse 14.10.2022
Projekteerimistingimuste määramine Lõvi maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks 12.10.2022
Luunja vallavalitsus algatas Ruudu kinnistu detailplaneeringu täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse 18.05.2022
Luunja vallavalitsus algatas Oja maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse 18.05.2022
Luunja Vallavalitsus algatas Antsu maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse 10.03.2022
Luunja vallavalitsus algatas Oja maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse 26.08.2021
Ohaka maaüksusele kavandatava mobiilimasti projekteerimistingimuste määramine ehitusprojekti koostamiseks 09.06.2021
Luunja Vallavalitsus algatas Kronska ja Lamba maaüksuste detailplaneeringu täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse 07.06.2021

Projekteerimistingimused

Taotluse esitamine

Projekteerimistingimuste taotlus esitatakse vallavalitsusele läbi Ehitisregistri elektroonselt. Selleks tuleb Ehitisregistrisse sisse logida www.ehr.ee ja valida menüüst: 

Ehitised > Projekteerimistingimuste taotlus ja täita e-taotlus.

 

Detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel

Projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

Kohalik omavalitsus annab projekteerimistingimused hoone või olulise rajatise:

 • püstitamiseks või rajamiseks;
 • laiendamiseks üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust.

Projekteerimistingimuste andmisel arvestatakse:

 • hoone või olulise rajatise asukohas väljakujunenud keskkonda, sealhulgas hoonestuslaadi;
 • et projekteerimistingimuste andmine ei oleks vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga;
 • üldplaneeringus määratud tingimusi.

Projekteerimistingimustega määratakse asjakohasel juhul hoone või olulise rajatise:

 • kasutamise otstarve;
 • suurim lubatud arv maa-alal;
 • asukoht;
 • lubatud suurim ehitisealune pind;
 • kõrgus ja vajaduse korral sügavus;
 • arhitektuurilised, ehituslikud ja kujunduslikud tingimused;
 • maa- või veealal asuvate ehitiste teenindamiseks vajaliku ehitise võimalik asukoht;
 • ehitusuuringu tegemise vajadus;
 • haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtted.

 

Detailplaneeringu olemasolul

Detailplaneeringu olemasolu korral võib kohalik omavalitsus põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui:

 • detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta;
 • detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia, või
 • detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist.

Projekteerimistingimuste andmisel arvestatakse:

 • hoone või olulise rajatise asukohas väljakujunenud keskkonda, sealhulgas hoonestuslaadi;
 • et projekteerimistingimuste andmine ei oleks vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga;
 • üldplaneeringus määratud tingimusi.

Projekteerimistingimusi ei anta:

 • detailplaneeringus kehtestatud planeeringulahenduse olemuslikuks muutmiseks,
 • üldplaneeringut muutva detailplaneeringu täiendamiseks,
 • avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendatud või kaldaga funktsionaalselt seotud ehitistele lisatingimuste andmiseks,
 • riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu täiendamiseks.

Projekteerimistingimustega täpsustatakse asjakohasel juhul hoone või olulise rajatise detailplaneeringus käsitletud:

 • kasutamise otstarvet, sealhulgas võib täpsustada elamu või büroohoone kasutusotstarvete aluseks oleva krundi kasutamise sihtotstarvete osakaalu, kui vastavad sihtotstarbed on mõlemad varasemalt detailplaneeringus ette nähtud;
 • hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest;
 • kõrguse ja vajaduse korral sügavuse muutmist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest;
 • arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi;
 • maa-alal asuva ehitise teenindamiseks vajaliku ehitise võimalikku asukohta;
 • ehitusuuringu tegemise vajadust;
 • haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põhimõtteid;
 • planeeringuala hoonestuslaadi, sealhulgas krundijaotust, kui see on seotud ehitusliku kompleksi ehitamisega, tingimusel et ei muutu planeeringualale esialgselt antud ehitusõigus.


Projekteerimistingimuste menetlemine

Kohalik omavalitsus koostab projekteerimistingimuste eelnõu, korraldab selle kohta eelkõige elektroonilise arvamuste kogumise ja eelnõu kooskõlastamise ning annab projekteerimistingimused 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates. Kui kohalik omavalitsus otsustab menetluse korraldada avatud menetlusena, antakse projekteerimistingimused 60 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates. Kohalik omavalitsus annab kooskõlastamiseks või arvamuse avaldamiseks kuni kümme päeva.

 

Lisad hoonete projekteerimistingimuste taotlemiseks:

 • asendiskeem (tõene geodeetiline alusplaan)
 • olemasoleva hoone inventariseerimise joonised
 • kavandatava ehitustegevuse eskiisjoonised

Lisad rajatiste projekteerimistingimuste taotlemiseks:

 • eskiis või asukohaskeem
 • võrguvaldaja(te) tehnilised tingimused
 • muinsuskaitse eritingimused
 • korteriühistu üldkoosoleku protokoll
 • asukoha valiku protokoll

 

Riigilõiv

Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 25 eurot.

Riigilõiv tuleb tasuda Luunja vallavalitsuse arveldusarvele:

Swedbank EE982200001120133283

Selgitusse tuleb märkida, mille eest riigilõiv on tasutud ja aadress
(näiteks: riigilõiv Vankri tee 1, Kakumetsa, projekteerimistingimuste eest).

 

Vaata: Projekteerimistingimuste taotluse ja projekteerimistingimuste vorminõuded