Avalikud menetlused

« Tagasi

Luunja Vallavalitsus algatas Kronska ja Lamba maaüksuste detailplaneeringu täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse

Ehitisregistrisse laekusid menetlemiseks projekteerimistingimuste taotlused nr 2111002/07024, 2111002/07021 ja 2111002/06627. Taotlejad soovivad suurendada Luunja Vallavolikogu 25.06.2009 otsusega nr 43 kehtestatud Kronska ja Lamba maaüksuste detailplaneeringu lahenduses kajastatud Parkmetsa tee 4, Parkmetsa tee 6 ja Parkmetsa tee 8 ehituskruntidel lubatud ehitusalust pindala kuni 10% ulatuses. Planeeringuga kehtestatud hoonestusala suurust eelpool nimetatud ehituskruntidel ei muudeta.

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 kohaselt võib kohalik omavalitsus anda detailplaneeringu olemasolul, mille kehtestamisest on möödunud üle viie aasta, ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, millega täpsustatakse detailplaneeringus käsitletud tingimusi. Ehitusseadustiku § 27 lõikes 3 tulenevalt ei ole lubatud muuta detailplaneeringut olemuslikult.

Luunja Vallavalitsus on seisukohal, et Kronska ja Lamba maaüksuste detailplaneeringus kajastatud ehitusaluse pindala suurendamine kuni 10% ulatuses ei muuda detailplaneeringut olemuslikult ning ei lähe vastuollu piirinaabrite õiguste, vabaduste ja avaliku huviga.

Luunja Vallavalitsus nõustub Kronska ja Lamba maaüksuste detailplaneeringu positsioonidel nr 75 kuni 77 asuvatel maaüksustel lubatud ehitusaluse pindala suurendamisega kuni 10 %. Ehitusseadustiku § 31 kohaselt tuleb omavalitsusel detailplaneeringu olemasolul korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena.

Avalik väljapanek kestab 7. juunist kuni 18. juunini 2021. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil vald@luunja.ee.

Seotud dokumendid


Projekteerimistingimused

Projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise (edaspidi käesolevas peatükis oluline rajatis) ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

Projekteerimistingimused annab kohaliku omavalitsuse üksus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Projekteerimistingimuste taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse pädevale asutusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kui projekteerimistingimuste taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need pädevale asutusele ning pädev asutus kannab andmed ehitisregistrisse.

Projekteerimistingimuste taotluses märgitakse eelkõige:

  • taotleja nimi, kontaktandmed, esitamise kuupäev ja allkiri;
  • projekteerimistingimuste kättetoimetamise viis;
  • ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed ja katastritunnus;
  • projekteerimistingimuste taotlemise eesmärk, sealhulgas kavandatava hoone või olulise avaliku huviga rajatise kirjeldus või sellega seonduva ehitamise liik ja võimalik asukoht kinnisasjal;
  • andmed riigilõivu tasumise kohta;
  • muud vajalikud andmed.

Vaata: Projekteerimistingimuste taotluse ja projekteerimistingimuste vorminõuded 

Projekteerimistingimuste taotluse leiate siit (vaata altpoolt kolme viimast linki)