Kohanime määramise eelteated

« Tagasi

Põvvatu külas Hobunurme tee liikluspinna ruumikuju muutmine

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustab Luunja Vallavalitsus kohanime muutmise eelnõu ning selle asendiplaani. Eelnõu kohta on võimalik esitada põhjendatud ettepanekuid kuni 6. novembrini 2020.

Luunja Vallavalitsuse 27.02.2009 määrusega nr 60 määrati Laja maaüksuse detailplaneeringuga (kehtestatud Luunja Vallavolikogu 25.09.2008 otsusega nr 11-4.1) kavandatud tee nimetuseks Hobunurme tee ja vastavalt lisale 1 liikluspinna ruumikuju. Kohanime vormistamise ja kasutamise korra § 4 lõike 2 alusel võib teele ja liikluspinnale määrata ühe nime, kui sellel ei ole kõrvalharusid, mis visuaalselt on tajutavad eraldi objektina. Lühikesed harud, mida saab käsitleda pigem juurdesõitude kui harudena, on lubatavad, kuid pikemad kõrvalharud tuleb erineva kohanimega eristada ning adresseerida maaüksused ja hooned selle järgi. Lühikeseks haruks võib pidada sellist juurdesõiduteed, mis jääb nt tänaval seisva inimese nähtavusulatusse. Eeltoodust tulenevalt on mõistlik Luunja Vallavalitsuse 27.02.2009 määruse nr 60 lisas 1 määratud liikluspinna ruumikuju muuta ning käsitleda kõrvalharusid  pigem juurdesõitude kui harudena.

Eelnõu

Asendiplaan