« Tagasi

Veibri külas Nurme tee 8a maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Luunja Vallavolikogu otsustas 25.10.2023 otsusega nr 1-3/34 algatada Veibri külas Nurme tee 8a maaüksuse detailplaneeringu. Planeeringuala pindala on ligikaudu 1,5 ha ning see hõlmab Nurme tee 8a (katastritunnus 43201:003:0500) katastriüksust. Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine ja ehitusõiguse määramine elamuehituse eesmärgil. Lisaks antakse detailplaneeringuga lahendus planeeringuala haljastusele, heakorrale, juurdepääsule, parkimiskorraldusele ja tehnovõrkudega varustamisele.

Planeeringualal kehtiv detailplaneering puudub. Planeeringualal kehtib Luunja Vallavolikogu 26.06.2008 määrusega nr 8-1 kehtestatud Luunja valla üldplaneering. Üldplaneeringu kaart nr 1 „Maakasutus" kohaselt on planeeringuala maakasutuse juhtotstarve elamumaa (väikeelamu maa). Üldplaneeringu kaart nr 2 „Ehitustingimused" kohaselt on tegemist tiheasutusega alaga, kus maaüksuste kruntimine ja uute hoonete ehitamine saab toimuda vaid kehtestatud detailplaneeringute alusel. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Luunja valla üldplaneeringuga. Tartumaa maakonnaplaneering 2030+ kohaselt on planeeringuala puhul tegemist olemasoleva tiheasumiga. Detailplaneeringut algatades uuringute ja analüüside tegemise vajadus puudub. Otsuse ja otsuse lisaga (sh planeeringuala piir) on võimalik tutvuda digitaalselt Luunja valla dokumendiregistris.