Kandidaatide esitamise tähtaeg 16.juuni
Avaldusi Veski Noortelaagrisse oodatakse hiljemalt 30. juuniks e-postile vald@luunja.ee

Veski noortelaager paljulapselistele ja vähekindlustatud peredele

Avaldusi Veski Noortelaagrisse oodatakse hiljemalt 30. juuniks e-postile vald@luunja.ee

Sel aastal saabub rattaralli Tartusse Aovere ja Kavastu suunalt marsruudil Luunja-Kabina-Ihaste Tartu. Seoses rattaralliga kehtestatakse Luunjas ja Ihastes 28. mail liikluskorralduslikud muudatused

28. mail toimub 42. Tartu Rattaralli, mis sel aastal saabub Tartusse Aovere ja Kavastu suunalt marsruudil Luunja-Kabina-Ihaste Tartu

Sel aastal saabub rattaralli Tartusse Aovere ja Kavastu suunalt marsruudil Luunja-Kabina-Ihaste Tartu. Seoses rattaralliga kehtestatakse Luunjas ja Ihastes 28. mail liikluskorralduslikud muudatused

Seoses Supelranna tn 7 elektriliitumisega toimuvad ajavahemikul 31.05-05.06 kaevetööd elektrikaabli ja kilpide paigalduseks.    Lisatud Veibri tee ja Supelranna tn asendiplaanid:  

Kaevetööd 31.05 - 05.06.2023 Veibri tee ja Supelranna tänaval

Seoses Supelranna tn 7 elektriliitumisega toimuvad ajavahemikul 31.05-05.06 kaevetööd elektrikaabli ja kilpide paigalduseks.    Lisatud Veibri tee ja Supelranna tn...

Tartu linn sulges rattaringluse 24. mail kell 17.00 kõikidele kasutajatele. Praeguseks on sobiv lahendus leitud ja esialgsel hinnangul on selle toel võimalik teenus taasavada 7. juunil.

Tartu rattaringluse teenus on ajutiselt katkenud

Tartu linn sulges rattaringluse 24. mail kell 17.00 kõikidele kasutajatele. Praeguseks on sobiv lahendus leitud ja esialgsel hinnangul on selle toel võimalik teenus taasavada 7. juunil.

Järgmine Luunja Vallavolikogu istung toimub 22.06.2023

Luunja Vallavolikogu 25.05.2023 istung jääb ära

Järgmine Luunja Vallavolikogu istung toimub 22.06.2023

Palume saata sooviavaldus ja CV hiljemalt 31.05.2023

Luunja Lasteaed Midrimaa ootab tööle õpetaja abi ja tugiisikut

Palume saata sooviavaldus ja CV hiljemalt 31.05.2023

Ühekordne projektitoetus (endine omaalgatus) on kogukonna ja valla arengule suunatud ürituse/sündmuse ühekordseks korraldamiseks, uue idee algatamiseks või muuks ühekordseks Luunja valla elu edendavaks vajalikuks tegevuseks või ostuks eraldatav toetus.

Ühekordse projektitoetuse taotlemise tähtaega on pikendatud 31.maini

Ühekordne projektitoetus (endine omaalgatus) on kogukonna ja valla arengule suunatud ürituse/sündmuse ühekordseks korraldamiseks, uue idee algatamiseks või muuks ühekordseks Luunja valla elu edendavaks vajalikuks tegevuseks või ostuks eraldatav toetus.

Uued hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti poolt 16.05.2023 ja hakkavad kehtima alates 01.07.2023.a.

AS Emajõe Veevärk teatab veeteenuse hindade langetamisest oma tegevuspiirkonnas alates 01.07.2023.a.

Uued hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti poolt 16.05.2023 ja hakkavad kehtima alates 01.07.2023.a.

Toetus on suunatud peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast (19 k.a.) last, kes moodustavad ühise leibkonna ja kelle 2022. aastal saadud maksustav tulu leibkonna liikme kohta kuus ei ole suurem, kui 450 eurot.

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus avab 29.05.2023.a. lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru

Toetus on suunatud peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast (19 k.a.) last, kes moodustavad ühise leibkonna ja kelle 2022. aastal saadud maksustav tulu leibkonna liikme kohta kuus ei ole suurem, kui 450 eurot.

CV ja motivatsioonikiri saata hiljemalt 4. juuniks 2023 aadressile vald@luunja.ee või läbi CV Online portaali.

Luunja Vallavalitsus võtab tööle järelevalvespetsialisti

CV ja motivatsioonikiri saata hiljemalt 4. juuniks 2023 aadressile vald@luunja.ee või läbi CV Online portaali.

1. juunil kell 15.30 on vahemikus 01.10.2022 - 31.03.2023 sündinud lapsed koos peredega oodatud vallavanema vastuvõtule Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse jõepoolsele platsile.

Lusikapidu 01.06.2023 kell 15.30

1. juunil kell 15.30 on vahemikus 01.10.2022 - 31.03.2023 sündinud lapsed koos peredega oodatud vallavanema vastuvõtule Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse jõepoolsele platsile.

Planeeringuga kavandatakse Väike-Kabina maaüksusele avalik puhke- ja suplusala ning 12 üksikelamu maa krunti. Planeering teeb ettepaneku üldplaneeringu muutmiseks. Planeeringu eskiisiga saab tutvuda ajavahemikul 01-30.06.2023 Luunja vallamajas, Lohkva raamatukogus ja Luunja valla veebilehel https://luunja.ee/teated . Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada...

Luunja vallavalitsus suunas avalikustamisele Kabina külas Väike-Kabina (43202:002:0038) maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu eskiislahenduse

Planeeringuga kavandatakse Väike-Kabina maaüksusele avalik puhke- ja suplusala ning 12 üksikelamu maa krunti. Planeering teeb ettepaneku üldplaneeringu muutmiseks. Planeeringu eskiisiga saab...

Planeeringuala suurus on 1,6 ha. Planeeringualale kavandatakse 5 üksikelamu maa krunti. Kruntidele antakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kahe abihoone rajamiseks. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeerinu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt negatiivset keskkonnamõju. Kehtestatud detailplaneering 

Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Kakumetsa külas Peru tee 6a ja Maria maaüksuste detailplaneeringu

Planeeringuala suurus on 1,6 ha. Planeeringualale kavandatakse 5 üksikelamu maa krunti. Kruntidele antakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kahe abihoone rajamiseks. Planeering on kooskõlas Luunja...

Planeeringuala suurus on 3,28 ha. Planeeringuga moodustatakse 31 778 m² suurune üksikelamu ja  loodusliku maa otstarbega krunt 1 elamu ja kuni 4 abihoone rajamiseks. Lisaks moodustatakse 1050 m² suurune üksikelamu maa otstarbega, kuid hoonestusõiguste, maaüksus Vahtra kinnistuga liitmiseks. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeerinu elluviimisega ei kaasne...

Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Kavastu külas Haava (43201:001:1793) maaüksuse detailplaneeringu

Planeeringuala suurus on 3,28 ha. Planeeringuga moodustatakse 31 778 m² suurune üksikelamu ja  loodusliku maa otstarbega krunt 1 elamu ja kuni 4 abihoone rajamiseks. Lisaks moodustatakse...

Planeeringuala suurus on kokku 3578 m². Planeeringuga moodustatakse üks üksikelamu maa krunt suurusega 3578 m². Krundil säilitatakse olemasolev elamu, lisaks antakse ehitusõigus ühe abihoone rajamiseks. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeerinu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt negatiivset keskkonnamõju. Kehtestatud detailplaneering 

Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Veibri külas Aliise tee 12 ja Aliise tee 14 maaüksuste detailplaneeringu

Planeeringuala suurus on kokku 3578 m². Planeeringuga moodustatakse üks üksikelamu maa krunt suurusega 3578 m². Krundil säilitatakse olemasolev elamu, lisaks antakse ehitusõigus ühe abihoone...

Kodu Uudiste digiversiooni saad lugeda SIIT.

Loe värsket valla infolehte

Kodu Uudiste digiversiooni saad lugeda SIIT.

Lisaõppekogunemise eesmärk on kontrollida üksuste mobilisatsiooni- ning lahingvalmidust.

Vabariigi Valitsus kuulutas välja ajavahemikul 05.–07.05.2023 lisaõppekogunemise Okas Lõuna maakaitseringkonna üksustele.

Lisaõppekogunemise eesmärk on kontrollida üksuste mobilisatsiooni- ning lahingvalmidust.

Planeeringu koostamise eesmärk on kaaluda võimalusi planeeringuala jagamiseks kaheks elamumaa krundiks ning ehitusõiguse andmist üksikelamutele ja abihoonetele. Planeeringuala suurus on 8632 m². Planeeringuala piiri ja suurust võib muuta seoses juurdepääsuteede planeerimisega. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib...

Luunja Vallavolikogu on algatanud Lohkva külas Ridaküla tee 37 maaüksuse detailplaneeringu koostamise

Planeeringu koostamise eesmärk on kaaluda võimalusi planeeringuala jagamiseks kaheks elamumaa krundiks ning ehitusõiguse andmist üksikelamutele ja abihoonetele. Planeeringuala suurus on 8632 m²....