Avalik väljapanek kestab 15. aprillist kuni 22. aprillini 2021.
Planeeringuala suurus on 9051 m². Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi maa-ala kruntida ja määrata ehitusõigus kuni kahe maksimaalselt kolmekorruselise kergetööstus-, kaubandus-, teenindus-, büroohoone rajamiseks ning rattasõidu staadioni rajamiseks. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute vajadus võib selguda...

Luunja Vallavolikogu on algatanud üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise Lohkva külas Soojuse tee 2 maaüksusele ja otsustanud jätta algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise

Planeeringuala suurus on 9051 m². Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi maa-ala kruntida ja määrata ehitusõigus kuni kahe maksimaalselt kolmekorruselise kergetööstus-, kaubandus-,...

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi maaüksusele täiendava elamukrundi moodustamiseks ja ehitusõiguse andmiseks üksikelamule ja abihoonele. Planeeringuala suurus on 18454 m². Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan ja mürahinnang, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus. Volikogu otsus ...

Luunja Vallavolikogu on algatanud Lohkva külas Kiu (43201:003:0421) maaüksuse detailplaneeringu

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalusi maaüksusele täiendava elamukrundi moodustamiseks ja ehitusõiguse andmiseks üksikelamule ja abihoonele. Planeeringuala suurus on 18454 m². Vajalik on...

Planeeringualale moodustatakse elamumaa krunt, millele antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoone rajamiseks ehitisealuse pindalaga kokku kuni 305 m² ja kõrgusega kuni 8 m põhihoone ja 5 m abihoone. Veevarustus ja reoveekanalisatsioon on lahendatud ühisvõrkudest. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju. ...

Luunja vallavalitsus on kehtestanud Lohkva külas Timmi tee 14 maaüksuse detailplaneeringu

Planeeringualale moodustatakse elamumaa krunt, millele antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoone rajamiseks ehitisealuse pindalaga kokku kuni 305 m² ja kõrgusega kuni 8 m põhihoone ja 5 m...

Päästeameti loodud küttesüsteemide portaal koondab edaspidi kõik pottseppade ja korstnapühkijate tehtud tööd.

Päästeamet avas küttesüsteemide portaali

Päästeameti loodud küttesüsteemide portaal koondab edaspidi kõik pottseppade ja korstnapühkijate tehtud tööd.

Kodutoetuse eesmärk on parandada kolme- ja enamalapseliste vähekindlustatud perede elamistingimusi. Taotlusvoor on avatud 12. aprillist kuni 31. maini.

KredEx avas lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru

Kodutoetuse eesmärk on parandada kolme- ja enamalapseliste vähekindlustatud perede elamistingimusi. Taotlusvoor on avatud 12. aprillist kuni 31. maini.

Planeeringu avalik väljapanek toimub 15.04.-28.04.2021 Luunja vallamajas ning valla veebilehel. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi.

Luunja vallavolikogu on vastu võtnud ja avalikule väljapanekule suunanud Kakumetsa külas Ringraja tee 17 (43201:001:0690) maaüksuse detailplaneeringu

Planeeringu avalik väljapanek toimub 15.04.-28.04.2021 Luunja vallamajas ning valla veebilehel. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi.

Kodu Uudiste toimetus ootab maikuu numbrisse kaastöid hiljemalt 3. maiks 2021 kella 16.00-ks.

Loe värsket valla infolehte

Kodu Uudiste toimetus ootab maikuu numbrisse kaastöid hiljemalt 3. maiks 2021 kella 16.00-ks.

Vald soovib igati toetada vanemaid, kes oma lapsi lasteaedadesse või -hoidudesse ei saada ning on otsustanud pikendada lasteaedade kohatasude maksmise vabastust kuni 30. aprillini.

Luunja valla lapsevanemate täiendav vabastamine lasteaia ja -hoiu kohatasu maksmisest

Vald soovib igati toetada vanemaid, kes oma lapsi lasteaedadesse või -hoidudesse ei saada ning on otsustanud pikendada lasteaedade kohatasude maksmise vabastust kuni 30. aprillini.

Lohkvas alustati spordihoone ehitust, kuhu tuleb suur pallimängude saal, neli riietusruumi ning neli väiksemat saali erinevate liikumisharrastustega tegelemiseks.

Algas Lohkva spordihoone ehitus

Lohkvas alustati spordihoone ehitust, kuhu tuleb suur pallimängude saal, neli riietusruumi ning neli väiksemat saali erinevate liikumisharrastustega tegelemiseks.

Planeeringuga nähakse ette 7526 m² suuruse Veibri tee 4 kinnistu jagamine kaheks elamukrundiks. Säilitatakse olemasolev elamukompleks, täiendavalt antakse uuele ehituskrundile ehitusõigus ühe üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Veevarustus ja reoveekanalisatsioon on lahendatud ühisvõrkudest. Planeeringuga nähakse ette Veibri tee maa-ala laiendmaine 15 meetrini ja lahendatakse tee maa...

Luunja Vallavalitsus on kehtestanud Veibri külas Veibri tee 4 maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu

Planeeringuga nähakse ette 7526 m² suuruse Veibri tee 4 kinnistu jagamine kaheks elamukrundiks. Säilitatakse olemasolev elamukompleks, täiendavalt antakse uuele ehituskrundile ehitusõigus ühe...

Maksu- ja Tolliamet (MTA) tuletab meelde, et 31. märtsil on maamaksu esimese osa tasumise tähtaeg.

Saabumas on maamaksu tasumise tähtaeg

Maksu- ja Tolliamet (MTA) tuletab meelde, et 31. märtsil on maamaksu esimese osa tasumise tähtaeg.

Vallavanem Tõnu Muru kutsub üles Luunja valla elanikke liituma üle-eestilise küünalde süütamisega oma kodudes.

Täna mälestatakse 72 aasta möödumist märtsiküüditamisest

Vallavanem Tõnu Muru kutsub üles Luunja valla elanikke liituma üle-eestilise küünalde süütamisega oma kodudes.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 5. aprill 2021 kell 10.00. Digitaalselt allkirjastatud pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile varahaldus@luunja.ee.

Luunja Varahalduse SA on väljakuulutanud hanke "Luunja valla teede ja tänavate tolmutõrje 2021"

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 5. aprill 2021 kell 10.00. Digitaalselt allkirjastatud pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile varahaldus@luunja.ee.

Luunja Vallavalitsus palub kõikidel lapsevanematel oma lasteaiaealised lapsed kriisiperioodiks koju jätta, sest koroonaviiruse kiire levik ei ole peatunud.Täna, kaks nädalat pärast karmimate üleriiklike piirangute kehtestamist eristub Luunja vald teistest Tartumaa omavalitsustest kõrgete haigestumisnäitajate poolest. Samuti on teiste omavalitsustega võrreldes kõrge lasteaialaste...

Hea Luunja valla lapsevanem!

Luunja Vallavalitsus palub kõikidel lapsevanematel oma lasteaiaealised lapsed kriisiperioodiks koju jätta, sest koroonaviiruse kiire levik ei ole peatunud.Täna, kaks nädalat pärast karmimate...

Luunja Vallavolikogu istung toimub 25.märtsil algusega kell 13.00 virtuaalselt VOLIS-e keskkonnas ja füüsiliselt Luunja vallamajas.

Luunja Vallavolikogu istung toimub 25.märtsil algusega kell 13.00 virtuaalselt VOLIS-e keskkonnas ja füüsiliselt Luunja vallamajas

Luunja Vallavolikogu istung toimub 25.märtsil algusega kell 13.00 virtuaalselt VOLIS-e keskkonnas ja füüsiliselt Luunja vallamajas.

Seoses infosüsteemide hooldustöödega on alates 18.03 ajutiselt esinenud tõrkeid e-kirjade liikuvuse osas vallavalitsuse töötajate ja üld e-posti kasutamisel. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast või viivituse eest kirjade kohaletoimetamisel.

Teavitus infosüsteemide hooldustöödest

Seoses infosüsteemide hooldustöödega on alates 18.03 ajutiselt esinenud tõrkeid e-kirjade liikuvuse osas vallavalitsuse töötajate ja üld e-posti kasutamisel. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast või viivituse eest kirjade kohaletoimetamisel.

Kodu Uudiste toimetus ootab aprillikuu numbrisse kaastöid hiljemalt 5. aprilliks 2021 kella 16.00-ks.

Loe värsket valla infolehte

Kodu Uudiste toimetus ootab aprillikuu numbrisse kaastöid hiljemalt 5. aprilliks 2021 kella 16.00-ks.

Luunja valla kevadine kohaliku omaalgatuse taotlusvoor on avatud 1. aprill kuni 25. aprill. Olge aktiivsed ning ärge laske head võimalust mööda!

Võimalus taotleda toetust omaalgatusprojektideks!

Luunja valla kevadine kohaliku omaalgatuse taotlusvoor on avatud 1. aprill kuni 25. aprill. Olge aktiivsed ning ärge laske head võimalust mööda!

Lastelaulupeo 150. sünnipäev, mis pidi toimuma 29. mail 2021 peo sünnipaigas Luunjas, jääb ära.

Lastelaulupeo juubelipidu jääb ära

Lastelaulupeo 150. sünnipäev, mis pidi toimuma 29. mail 2021 peo sünnipaigas Luunjas, jääb ära.