« Tagasi

Luunja valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2035 heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Tulenevalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse (edaspidi ÜVVKS) § 13 lg 2 korraldab kohalik omavalistus koostöös vee – ettevõtjaga ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamise. Vastavalt ÜVVKS § 15 lg 4 toimub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava avalikustamine, avalike arutelude korraldamine ja huvitatud isikute kaasamine kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37² kohaselt, arvestades ÜVVKS sätestatud erisusi.

Avalik väljapanek toimub 11.09 - 24.09.2023. Arvamused esitada kirjalikult vald@luunja.ee