« Tagasi

Luunja alevikus Pärna maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

Luunja Vallavalitsus kehtestas 30.08.2023 korraldusega nr 2-4/268 Luunja alevikus Pärna maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu (Terav Kera OÜ töö nr DP-14-22). Detailplaneeringuga kavandatakse Pärna maaüksusele neli üksikelamu maa krunti suurustega 1812-1981 m². Elamukruntidele antakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja ühe abihoone rajamiseks ehitisealuse pindalaga kokku kuni 300 m², kõrgusega kuni 8,5 m põhihoone ja 5 m abihoone. Põhihoone on lubatud rajada kuni 2-korruseline, abihoone on lubatud rajada ühekorruseline. Elamu katusekalded on lubatud vahemikus 20-40 kraadi. Uutele ehituskruntidele on kavandatud avaliku kasutusega juurdepääsutee algusega Uus tänavalt. Planeeringulahenduse elluviimisel tekib piirkonna juurde uusi elamuid ja seeläbi ka elanikke. Mõjudest saab pikemalt lugeda detailplaneeringu seletuskirja peatükist 8.9. Käesoleva detailplaneeringu kehtestamisega muutus kehtetuks Luunja Vallavolikogu 28.06.2012 otsusega nr 20 kehtestatud Uus tn 22, Uus tn 22a, Uus tn 24, Uus tn 26, Uus tn 28 ja Uus tn 30 maaüksuste ja lähiala detailplaneering (TARTU MAAKORRALDUSE osaühing töö nr DP-0110) krundi positsioon nr 6a osas.

Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda digitaalselt Luunja valla dokumendiregistris ja planeeringute andmekogus või paberkandjal tööajal Luunja Vallavalitsuses (Puiestee tn 14, Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond, 62222).