Sotsiaalhoolekandeline abi Luunja valla elanikele

Sotsiaalteenus on isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus.Sotsiaalteenust ja on õigustatud taotlema isik, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris registreeritud Luunja vald ja kelle tegelik elukoht on Luunja vald või isik, kes vajab vältimatut sotsiaalabi ning viibib Luunja valla haldusterritooriumil.

Sotsiaalteenust võib taotleda sotsiaalhoolekandelist abi vajava isiku huvides ka temale määratud eestkostja, hooldaja või muu isik, kellel on andmeid abi vajava isiku kohta.

Lapsest lähtuva sotsiaalhoolekandelise abi saamise aluseks on lapse tegelik ja rahvastikuregistrijärgne elukoht Luunja vallas.

Kooskõlastatult isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgse kohaliku omavalitsuse üksusega võib sotsiaalhoolekandelist abi osutada isikule, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Luunja vald.

Abi saamiseks esitab abi vajav isik vallavalitsusele sellekohase taotluse. Kui abivajajast saadakse teada muul viisil, selgitab sotsiaalosakond välja isiku tahte ja tema abivajaduse.

____________________

 

Sotsiaalteenused

____________________
 

Koduteenus

Koduteenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti. Koduteenuse puhul abistatakse isikut toimingutes, mida ta ei suuda sooritada ilma kõrvalabita, kuid mis on vajalikud harjumuspärases keskkonnas toime tulekuks.

Teenus hõlmab ka abi korraldamist väljaspool inimese kodu, kui see on vajalik tema igapäevaseks toimetulekuks, näiteks poest toidu toomine, saatmine arsti juurde jms. Teenuse raames osutatav kõrvalabi võib seisneda ka isikuabi osutamises. Isikuabi tähendab abistamist enesehooldusega seotud toimingute sooritamisel, näiteks juhendamist ja abistamist toidu valmistamisel, riiete korrastamisel (triikimine, pesemine või pesemise korraldamine, parandamine), juhendamist hügieenitoimingutes ja hooldusabivahendite kasutamisel, abistamist liikumisel, potitooli kasutamisel jms.

Taotlemine

 1. Täida elektrooniline taotlus, mis peale digiallkirjastamist jõuab automaatselt valda. 
 2. Täida avaldus allalaetaval blanketil ning esita see kas skaneeritult (või pildistatuna) aadressil vald@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee tn 14 Luunja alevik või tuues valla kantseleisse tööpäevadel 8.00-16.30. Hilisemal kellajal on võimalus jätta täidetud avaldus vallamaja postkasti.

Pärast taotluse esitamist hinnatakse isiku abivajadust ja toimetulekut kodustes tingimustes.

Õiguslik alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Lisainfo
Sotsiaaltööspetsialist Ene Madissalu
Tel: 5332 5950
E-post: ene.madissalu@luunja.ee
Vastuvõtt: kokkuleppel

 

Tagasi teenuste nimekirja juurde

____________________

 

Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

Väljaspool isiku kodu osutatava üldhooldusteenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

Üldhooldusteenuse eest tasub üldjuhul teenuse saaja. Kui üldhooldusteenuse saajal on perekonnaseadusest tulenevad ülalpidamist andma kohustatud isikud, tasuvad üldhooldusteenuse eest üldhooldusteenuse saaja koos ülalpidamist andma kohustatud isikutega.

Kui üldhooldusteenuse saaja või üldhooldusteenuse saaja ja tema suhtes ülalpidamist andma kohustatud isikud ei ole objektiivsetest asjaoludest lähtuvalt ning enda või oma perekonna tavalist ülalpidamist kahjustamata võimelised üldhooldusteenuse eest täies mahus tasuma, makstakse üldhooldusteenuse eest puudu jääv summa valla eelarvest. Valla eelarvest makstava summa otsustamisel lähtutakse põhimõttest, et üldhooldusteenuse saajal võib pärast üldhooldusteenuse eest tasumist isiklikuks kasutamiseks jääda kuni kümme protsenti igakuisest sissetulekust.

Olenevalt isiku abivajadusest võib teenuse osutamine olla vajalik kas ajutiselt või pikema perioodi jooksul. Täpsemalt teenuse kohta leiad infot siit

Abivajavast isikust võivad teatada vallavalitsusele ka naabrid, arst, hooldaja, hooldustöötaja või muud isikud. 

Taotlemine

 1. Täida elektrooniline taotlus, mis peale digiallkirjastamist jõuab automaatselt valda. 
 2. Täida avaldus allalaetaval blanketil ning esita see kas skaneeritult (või pildistatuna) aadressil vald@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee tn 14 Luunja alevik või tuues valla kantseleisse tööpäevadel 8.00-16.30. Hilisemal kellajal on võimalus jätta täidetud avaldus vallamaja postkasti.

 

Pärast taotluse esitamist või teatamist kõrvaliste isikute poolt hinnatakse isiku abivajadust.

Õiguslik alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Lisainfo
Sotsiaalnõunik Kairit PahkTel: 7417 101
E-post: kairit.pahk@luunja.ee
Vastuvõtt: kokkuleppel

 

Tagasi teenuste nimekirja juurde

____________________


Tugiisikuteenus

Tugiisikuteenuse eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema omavastutuse võime arendamises.

Tugiisikuteenus on ennetava iseloomuga teenus, mis aitab vältida vajadust osutada kulukamaid teenuseid. Samuti võib tugiisikuteenuse toel ennetada eemalejäämist või väljakukkumist tööturult.

Teenuse osutamise eesmärk last kasvatavale isikule on lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine. Lapsele teenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine.

Tugiisikuteenust osutatakse isiku või pere juures kodus või muudes teenusesaaja vajadustest tulenevates ning teenuse osutamiseks kokku lepitud asukohtades.Sotsiaalosakonna otsuse alusel sõlmitakse tugiisikuteenust saava isiku ja teenuse osutajaga teenuse osutamise leping, milles määratakse kindlaks tugiisikuteenusena tehtavad toimingud, nende tegemise aeg ja maht ning teenuse eest tasumise kord.

Taotlemine

 1. Täida elektrooniline taotlus, mis peale digiallkirjastamist jõuab automaatselt valda. 
 2. Täida avaldus allalaetaval blanketil ning esita see kas skaneeritult (või pildistatuna) aadressil vald@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee tn 14 Luunja alevik või tuues valla kantseleisse tööpäevadel 8.00-16.30. Hilisemal kellajal on võimalus jätta täidetud avaldus vallamaja postkasti.

 

Õiguslik alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Lisainfo
Sotsiaalnõunik Kairit PahkTel: 7417 101
E-post: kairit.pahk@luunja.ee
Vastuvõtt: kokkuleppel

Lastekaitsespetsialist Ruth Teino
Tel: 5331 7767
E-post: ruth.teino@luunja.ee
Vastuvõtt: kokkuleppel

 


Tagasi teenuste nimekirja juurde

____________________

 

Täisealise isiku hooldus

Täisealise isiku hoolduse eesmärk on hoolduse korraldamine täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks. Teenus on toetava iseloomuga, et hooldust saav isik saaks jätkuvalt elada edasi oma kodus.

Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse hooldatava ja hooldaja nõusolekul. Üldjuhul ei määrata hooldajaks isikut, kes on hooldatava suhtes ülalpidamiskohustusega või kellel on sügav või raske puue. Hoolduse seadmisel hinnatakse hooldusvajadust ja sellest tulenevalt määratakse kindlaks hooldaja ülesanded puude raskusastme lõpptähtajani.

Luunja vald maksab täisealise inimese hooldajale toetust, mille suurus sõltub omavalitsuse poolt kehtestatud tingimustest. Muuhulgas tasub kohalik omavalitsus sotsiaalmaksu nende hooldajatoetust saavate hooldajate eest, kes ei tööta ega ole riikliku pensioni saajad ega osalise või puuduva töövõimega inimesed. Sotsiaalmaksu tasumine tagab hooldajale ravikindlustuse.

Taotlemine

 1. Täida elektrooniline taotlus, mis peale digiallkirjastamist jõuab automaatselt valda. 
 2. Täida avaldus allalaetaval blanketil ning esita see kas skaneeritult (või pildistatuna) aadressil vald@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee tn 14 Luunja alevik või tuues valla kantseleisse tööpäevadel 8.00-16.30. Hilisemal kellajal on võimalus jätta täidetud avaldus vallamaja postkasti.

 

Õiguslik alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Lisainfo
Sotsiaalnõunik Kairit PahkTel: 7417 101
E-post: kairit.pahk@luunja.ee
Vastuvõtt: kokkuleppel

 

Tagasi teenuste nimekirja juurde

____________________

 

Isikliku abistaja teenus

Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades. Valdavalt on sihtgrupiks sügava liikumis- ja/või nägemispuudega inimesed. Teenus sobib inimesele, kes on võimeline vastu võtma oma elukorraldust puudutavaid otsuseid ning selgelt ja arusaadavalt juhendama isiklikku abistajat asjaajamise korraldamisel. Seetõttu ei ole isikliku abistaja teenus kohane puudega lapsele.

Sotsiaalosakonna otsuse alusel sõlmitakse teenust saava isiku ja teenuse osutajaga teenuse osutamise leping, milles määratakse kindlaks isikliku abistajana tehtavad toimingud. Isiklik abistaja laseb puudega inimesel endal tegutseda, see tähendab, et isiklik abistaja ei aja üksinda inimese asju, vaid inimene ja isiklik abistaja tegutsevad koos. Isikliku abistaja tööülesannete hulka ei kuulu meditsiini- või tervishoiuteenuste, tõlketeenuste, juriidiliste teenuste jmt osutamine, samuti remondi- ja ehitustööde tegemine.

Taotlemine

 1. Täida elektrooniline taotlus, mis peale digiallkirjastamist jõuab automaatselt valda. 
 2. Täida avaldus allalaetaval blanketil ning esita see kas skaneeritult (või pildistatuna) aadressil vald@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee tn 14 Luunja alevik või tuues valla kantseleisse tööpäevadel 8.00-16.30. Hilisemal kellajal on võimalus jätta täidetud avaldus vallamaja postkasti.

 

Õiguslik alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Lisainfo
Sotsiaalnõunik Kairit PahkTel: 7417 101
E-post: kairit.pahk@luunja.ee
Vastuvõtt: kokkuleppel

 

Tagasi teenuste nimekirja juurde

____________________Varjupaigateenus

Varjupaigateenuse eesmärk on tagada täisealisele isikule ajutine turvaline koht ööbimiseks, talveperioodil ka päevaseks viibimiseks ning hügieeni eest hoolitsemiseks, et vältida isiku peavarjuta jäämist, mis võib olla ohuks tema elule ja tervisele.Teenust osutatakse alalise elukoha kasutamise võimaluseta isikutele kui ka vältimatu abi raames ööbimiskohta vajavatele isikutele.

Varjupaigas peab olema personal, kes on pädev hindama tekkinud olukordi ning vajaduse korral neile reageerima, näiteks kutsuma kiirabi, politsei. Kui inimene viibib abivajamise hetkel väljaspool oma rahvastikuregistrijärgset kohalikku omavalitsust, peab varjupaigateenust kui vältimatut abi, korraldama see kohalik omavalitsus, kelle haldusterritooriumil inimene hetkel viibib. Kohalik omavalitsus peab varjupaigateenuse saajale pakkuma nõustamist ja abi toimetulekut takistavate probleemide lahendamiseks, näiteks võimalust taotleda toimetulekutoetust, osutama abi dokumentide taotlemisel jmt. Varjupaigateenus on ajutine abimeede.

Tulenevalt isiku vanusest, east ja terviseseisundist on võimalik talle edaspidi pakkuda sotsiaaleluruumi, vabaturu üürieluruumi või ööpäevaringset üld- või erihooldusteenust.

Taotlemine

 1. Täida elektrooniline taotlus, mis peale digiallkirjastamist jõuab automaatselt valda. 
 2. Täida avaldus allalaetaval blanketil ning esita see kas skaneeritult (või pildistatuna) aadressil vald@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee tn 14 Luunja alevik või tuues valla kantseleisse tööpäevadel 8.00-16.30. Hilisemal kellajal on võimalus jätta täidetud avaldus vallamaja postkasti.

 

Õiguslik alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Lisainfo
Sotsiaaltööspetsialist Ene Madissalu
Tel: 5332 5950
E-post: ene.madissalu@luunja.ee
Vastuvõtt: kokkuleppel

 

Tagasi teenuste nimekirja juurde

____________________

 

Turvakoduteenus

Turvakoduteenuse eesmärk on tagada ajutine eluase lapsele, lastega perele või täiskasvanule, kes ajutiselt vajavad turvalist elukohta (seksuaalse vägivalla ohver, lähisuhtevägivalla ohver jne). Teenusele suunatakse, kui lapsel või lastega perel ei ole võimalik mingil põhjusel kodus olla. Turvakoduteenus lapsele otsustatakse koostöös lastekaitse spetsialistiga.

Esmase abi raames tagatakse isikule kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

Laps võib teenust saada aja jooksul, mis on vajalik tema edaspidise elu korraldamiseks või kuni probleemi lahendamiseni.

Turvakoduteenuse eest võib võtta tasu. Lapsele osutatakse üldjuhul turvakoduteenust tasuta. Turvakoduteenus on ööpäevaringne teenus, mille osutamise maht ja kestvus sõltuvad teenuse vajaduse hindamisest.

Taotlemine

 1. Täida elektrooniline taotlus, mis peale digiallkirjastamist jõuab automaatselt valda. 
 2. Täida avaldus allalaetaval blanketil ning esita see kas skaneeritult (või pildistatuna) aadressil vald@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee tn 14 Luunja alevik või tuues valla kantseleisse tööpäevadel 8.00-16.30. Hilisemal kellajal on võimalus jätta täidetud avaldus vallamaja postkasti.

 

Õiguslik alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Lisainfo
Lastekaitsespetsialist Ruth Teino
Tel: 5331 7767
E-post: ruth.teino@luunja.ee
Vastuvõtt: kokkuleppel

 

Tagasi teenuste nimekirja juurde

____________________

 

Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks. Teenuse kaudu tagatakse inimesele transpordivahend, mis vastab tema vajadustele, näiteks transpordivahend, mis on kohandatud ratastooliga sisenemiseks. Teenuse eesmärk on toetada puudega inimeste või nende hooldajate töötamist ja õppimist, samuti nende iseseisvat elu ja ühiskonnaelus osalemist.

Kohalik omavalitsus võib sotsiaaltransporditeenust pakkuda ka laiemale sihtgrupile, näiteks eakatele, riskiperedele jt, kellel puuet määratud ei ole, kuid kelle ühiskonnaelus osalemine võib erinevatel põhjustel olla takistatud.

Teenust korraldatakse juhuveona abivajaja soovitud ajal ja marsruudil. Teenuse määramise otsustamisel arvestatakse teenuse taotleja võimet kasutada ühistransporti, taotleja ja tema pereliikmete või hooldaja või eestkostja käsutuses oleva sõiduki kasutamise võimalusi ja taotlejale määratud isikuabiteenuseid ja toetusi.

Taotlus teenuse saamiseks esitatakse üldjuhul viis tööpäeva enne soovitud sõiduaega.

Taotlemine

 1. Täida elektrooniline taotlus, mis peale digiallkirjastamist jõuab automaatselt valda. 
 2. Täida avaldus allalaetaval blanketil ning esita see kas skaneeritult (või pildistatuna) aadressil vald@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee tn 14 Luunja alevik või tuues valla kantseleisse tööpäevadel 8.00-16.30. Hilisemal kellajal on võimalus jätta täidetud avaldus vallamaja postkasti.

 

Õiguslik alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord ja Projektipõhise sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord (veel mitte aktiivne RT-s)

Lisainfo
Sotsiaaltööspetsialist Ene Madissalu
Tel: 5332 5950
E-post: ene.madissalu@luunja.ee
Vastuvõtt: kokkuleppel

 

Tagasi teenuste nimekirja juurde

____________________

 

Eluruumi tagamise teenus

Eluruumi tagamise teenuse eesmärk on eluruumi kasutamise võimaldamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama. Sotsiaalhoolekande seaduses viidatud sotsiaalmajandusliku olukorra all on mõeldud olukorda, kus sotsiaalsete ja majanduslike tegurite koosmõju tõttu ei ole inimene suuteline ise eluaset ostma või vabaturult üürima.

Eluruumi tagamise teenus on tähtajaline. Eluruum tagatakse isikule ajaks, mil ta sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt eluruumi vajab. Teenuse osutamiseks saab kohaliku omavalitsuse üksus tagada tema omanduses oleva eluruumi või kasutada vabaüürituru pakutavaid võimalusi, näiteks üürides vabaturult korteri ja vahendades seda eluruumi vajajale. Eluruumi kasutamisel tasub teenuse saaja eluruumi eluasemekulud, mis võivad sisaldada üüri. Üüri suuruse määrab teenuse osutaja.

Isikut, kellel on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudest tingituna raskusi eluruumis liikumisega, endaga toimetuleku või suhtlemisega, abistab vallavalitsus eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel.

Valla omanduses oleva eluruumi osas sõlmitud lepingud vaadatakse üks kord aastas üle ning hinnatakse inimese edasist vajadust kohaliku omavalitsuse poolt võimaldatud eluruumi järele. Kui selline vajadus on säilinud, pikendatakse lepingut. Samas võidakse rakendada ka uusi, inimese ja perekonna toimetulekut soosivamaid meetmeid.

Taotlemine

 1. Täida elektrooniline taotlus, mis peale digiallkirjastamist jõuab automaatselt valda. 
 2. Täida avaldus allalaetaval blanketil ning esita see kas skaneeritult (või pildistatuna) aadressil vald@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee tn 14 Luunja alevik või tuues valla kantseleisse tööpäevadel 8.00-16.30. Hilisemal kellajal on võimalus jätta täidetud avaldus vallamaja postkasti.

 

Õiguslik alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Lisainfo
Sotsiaalnõunik Kairit PahkTel: 7417 101
E-post: kairit.pahk@luunja.ee
Vastuvõtt: kokkuleppel

 

Tagasi teenuste nimekirja juurde

____________________

 

Võlanõustamisteenus

Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgade tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

Õigus teenusele on isikul, kellele on esitatud nõue täita võlaõiguslikust suhtest või seadusest tulenev sissenõutavaks muutunud rahaline kohustus, mida isik ei ole võimeline iseseisvalt täitma. Teenuse raames aidatakse inimesel teadvustada ülemäärase võlgnevuse põhjuseid ja tagajärgi ning õpetatakse teda tulevikus uusi võlgnevusi vältima. Esmatasandi võlanõustamist osutatakse sageli kohaliku omavalitsuse sotsiaaltööspetsialisti poolt muu abistamise raames.

Taotlemine

 1. Täida elektrooniline taotlus, mis peale digiallkirjastamist jõuab automaatselt valda. 
 2. Täida avaldus allalaetaval blanketil ning esita see kas skaneeritult (või pildistatuna) aadressil vald@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee tn 14 Luunja alevik või tuues valla kantseleisse tööpäevadel 8.00-16.30. Hilisemal kellajal on võimalus jätta täidetud avaldus vallamaja postkasti.

 

Õiguslik alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Lisainfo
Sotsiaaltööspetsialist Ene Madissalu
Tel: 5332 5950
E-post: ene.madissalu@luunja.ee
Vastuvõtt: kokkuleppel

 

Tagasi teenuste nimekirja juurde

____________________

 

Lapsehoiuteenus

Lapsehoiuteenus on 1,5 kuni 3-aastase lapse ja kuni 18-aastase raske või sügava puudega isiku hooldusõigust omavale inimesele, et toetada tema toimetulekut ja töötamist. Raske või sügava puudega lastele abi osutamiseks riigieelarvest eraldatud toetuse kasutamise eesmärk on puudest tulenevate lisavajaduste ja pere hoolduskoormuse vähendamine.

Toetusest rahastatavad teenused on:
1. lapsehoiuteenus;
2. tugiisikuteenus;
3. transporditeenus sõiduks haridus-, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse;
4. nõustamisteenus (psühholoogiline nõustamine jm);
5. erinevad teraapiad;
6. rehabilitatsiooniplaanis ette nähtud teenused, sh abivahendite võimaldamine;
7. koolivaheajal laagris osalemise toetamine;
8. eluruumide kohandamine;
9. tugiteenus;
10. muud teenused, mis toetavad ja parandavad raske või sügava puudega lapse arengut ja pere toimetulekut.

Sotsiaalosakond hindab lapsehoiuteenuse vajadust individuaalselt.

Raske või sügava puudega kuni 18-aastase lapse vanemad saavad taotleda riigi rahastatavat lapsehoiuteenust. Teenust saab taotleda kuni selle kalendriaasta lõpuni, mil laps 18-aastaseks sai.
Lapsehoiuteenusega ei kompenseerita lasteaiakohtade, õpilaskodude ja pikapäevarühmade puudust, vaid pakutakse nende kõrval täiendava hooldamise ja järelevalve võimalust. 

Taotlemine

 1. Täida elektrooniline taotlus, mis peale digiallkirjastamist jõuab automaatselt valda. 
 2. Täida avaldus allalaetaval blanketil ning esita see kas skaneeritult (või pildistatuna) aadressil vald@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee tn 14 Luunja alevik või tuues valla kantseleisse tööpäevadel 8.00-16.30. Hilisemal kellajal on võimalus jätta täidetud avaldus vallamaja postkasti.

 

Õiguslik alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Lisainfo
Sotsiaalnõunik Kairit Pahk
Tel: 7417 101
E-post: kairit.pahk@luunja.ee
Vastuvõtt: kokkuleppel

 

Tagasi teenuste nimekirja juurde

____________________

 

Asendushooldusteenus

Asendushooldusteenuse eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena. Asendushooldusteenust osutatakse kolmel viisil – hooldusperes, perekodus ja asenduskodus. Lapse teenusele suunamisel tuleb eelistada hooldusperet ning erandina lapse olulisi huve arvestades perekodu- või asenduskodu.

Asendushooldusteenust osutatakse pikaajalise ööpäevaringse teenusena lapsele, kelle vanem on surnud, vanemale on tema piiratud teovõime tõttu määratud eeskostja, vanema hooldusõigus lapse suhtes on peatatud, piiratud või täielikult ära võetud või kes on vanemast eraldatud. Asendushooldusteenust võib osutada ka lühiajaliselt vanema nõusolekul perioodiliselt või ajutiselt kuni 90 päeva.

Kui asendushoolduse teenust saama õigusatud laps on enne 18-aastaseks saamist asunud õppima ja jätkab õppimist statsionaarses õppes või tervislikel näidustustel muus õppevormis põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes, siis tagab vald lapsele asendushooldusteenuse:
1. hariduse omandamise korral kuni järgmise õppeaasta alguseni, kuid mitte kauem kui järgmise õppeaasta alguseni sel aastal, kui laps sai 19-aastaseks;
2. õpingute katkestamiseni, kuid mitte kauem kui lapse 19-aastaseks saamiseni;
3. lapse 19-aastaseks saamise korral kuni järgmise õppeaasta alguseni.

Taotlemine

 1. Täida elektrooniline taotlus, mis peale digiallkirjastamist jõuab automaatselt valda. 
 2. Täida avaldus allalaetaval blanketil ning esita see kas skaneeritult (või pildistatuna) aadressil vald@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee tn 14 Luunja alevik või tuues valla kantseleisse tööpäevadel 8.00-16.30. Hilisemal kellajal on võimalus jätta täidetud avaldus vallamaja postkasti.

 

Õiguslik alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Lisainfo
Lastekaitsespetsialist Ruth Teino
Tel: 5331 7767
E-post: ruth.teino@luunja.ee
Vastuvõtt: kokkuleppel

 

Tagasi teenuste nimekirja juurde

____________________

 

Järelhooldusteenus

Järelhooldusteenuse eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva inimese iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine. Teenust osutatakse lähtuvalt juhtumiplaanist, mille alusel vald tagab inimesele eluaseme ning vajaduspõhised tugiteenused ja toetused.

Vald tagab järelhooldusteenuse asendushooldusel üles kasvanud täisealisele isikule, kes pärast põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse omandamist jätkab järgmisel õppeaastal õppimist kutseõppe tasemeõppes, rakenduskõrgharidusõppes, ülikooli bakalaureuse- või magistriõppes või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes kuni õpingute katkestamise või esmase õppekavajärgse nominaalse õppeaja lõpuni, kuid mitte kauem kui isiku 25-aastaseks saamiseni.

Vald võib tagada järelhooldusteenuse ka mitteõppivale kuni 21-aastasele asendushooldusel või eestkostel viibinud isikule või kuni 25-aastasele täisealiseks saamiseni eestkostel viibinud  õppivale isikule, kes pärast põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse omandamist jätkas järgmisel õppeaastal õppimist kutseõppe tasemeõppes, rakenduskõrgharidusõppes, ülikooli bakalaureuse- või magistriõppes või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes.

Taotlemine

 1. Täida elektrooniline taotlus, mis peale digiallkirjastamist jõuab automaatselt valda. 
 2. Täida avaldus allalaetaval blanketil ning esita see kas skaneeritult (või pildistatuna) aadressil vald@luunja.ee, tavapostiga aadressil Puiestee tn 14 Luunja alevik või tuues valla kantseleisse tööpäevadel 8.00-16.30. Hilisemal kellajal on võimalus jätta täidetud avaldus vallamaja postkasti.

 

Õiguslik alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Lisainfo
Lastekaitsespetsialist Ruth Teino
Tel: 5331 7767
E-post: ruth.teino@luunja.ee
Vastuvõtt: kokkuleppel

 

Tagasi teenuste nimekirja juurde