Avalikud menetlused

« Tagasi

Projekteerimistingimuste määramine Lõvi maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks

Luunja Vallavalitsus algatas Lõvi maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse.

Ehitisregistrisse laekus menetlemiseks projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/07086. Taotleja soovib täpsustada Luunja Vallavolikogu 16.04.2004 otsusega nr 4-2.2 kehtestatud Lõvi kinnistu detailplaneeringu lahenduses kajastatud juurdepääsuteede laiust.

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 kohaselt võib kohalik omavalitsus anda detailplaneeringu olemasolul, mille kehtestamisest on möödunud üle viie aasta, ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, millega täpsustatakse detailplaneeringus käsitletud tingimusi. Ehitusseadustiku § 27 lõikes 3 tulenevalt ei ole lubatud muuta detailplaneeringut olemuslikult.

Lõvi kinnistu detailplaneeringu lahenduses on kavandatud kahte tüüpi, 8,4 meetri ja 6.5 meetri laiused, sõiduteed Laiema ristlõike puhul on kavandatud 2 meetri laiused jalgteed mõlemale poole ning kitsama sõidutee puhul 2 meetri laiune jalgtee ühele poole sõiduteed. Sõidu- ja jalgtee vahele on kavandatud 1,5 meetri laiune eraldusriba.
Luunja vallavolikogu planeeringu- ja keskkonnakomisjon arutas eespool märgitud projekteerimistingimuste taotlust.

Komisjon on esitanud oma seisukoha, arvestades, et muutunud on tänavate projekteerimise aluseks võetavad normdokumendid, sõiduteede puhul on tegemist juurdepääsu tänavatega ning detailplaneeringualal läbivat liiklust ei kavandata, projekteerida planeeringuga kavandatud sõiduteed 6 meetri laiused ning 2–2,5 meetri laiused jalgteed ühele poole sõiduteed, muutmata sealjuures planeeringuga kehtestatud transpordimaa (tänavamaa) katastriüksuste laiust. Lisaks kavandada jalgtee ühendus Kukru tee ja projekteeritavate teede vahele, et võimaldada lühem teekond 22253 Rõõmu–Viira tee suunas. 

Luunja vallavalitsus, arvestades Luunja vallavolikogu planeeringu- ja keskkonnakomisjoni ettepanekuga, on seisukohal, et Lõvi kinnistu detailplaneeringus kajastatud juurdepääsuteede laiuste täpsustamine ja jalgtee kavandamine ühele poole sõiduteed, ei muuda detailplaneeringut olemuslikult ning ei lähe vastuollu naabrite õiguste, vabaduste ja avaliku huviga.

Ehitusseadustiku § 31 kohaselt tuleb omavalitsusel detailplaneeringu olemasolul korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena.

Avalik väljapanek kestab 12. oktoobrist kuni 22. oktoobrini 2022. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil vald@luunja.ee.

Projekteerimistingimused

Projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise (edaspidi käesolevas peatükis oluline rajatis) ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

Projekteerimistingimused annab kohaliku omavalitsuse üksus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Projekteerimistingimuste taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse pädevale asutusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kui projekteerimistingimuste taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need pädevale asutusele ning pädev asutus kannab andmed ehitisregistrisse.

Projekteerimistingimuste taotluses märgitakse eelkõige:

  • taotleja nimi, kontaktandmed, esitamise kuupäev ja allkiri;
  • projekteerimistingimuste kättetoimetamise viis;
  • ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed ja katastritunnus;
  • projekteerimistingimuste taotlemise eesmärk, sealhulgas kavandatava hoone või olulise avaliku huviga rajatise kirjeldus või sellega seonduva ehitamise liik ja võimalik asukoht kinnisasjal;
  • andmed riigilõivu tasumise kohta;
  • muud vajalikud andmed.

Vaata: Projekteerimistingimuste taotluse ja projekteerimistingimuste vorminõuded 

Projekteerimistingimuste taotluse leiate siit (vaata altpoolt kolme viimast linki)