Avalikud menetlused

« Tagasi

Projekteerimistingimuste määramine Kavastu jõesadama ja puhkeala detailplaneeringu täpsustamiseks

Ehitisregistrisse laekus menetlemiseks projekteerimistingimuste taotlus nr 2311002/02969. Taotleja soovib täpsustada Luunja Vallavolikogu 26.11.2009 otsusega nr 79 kehtestatud Kavastu jõesadama ja puhkeala detailplaneeringu lahenduses kavandatud heitvee ärajuhtimise koridori asukohta.

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 kohaselt võib kohalik omavalitsus anda detailplaneeringu olemasolul, mille kehtestamisest on möödunud üle viie aasta, ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, millega täpsustatakse detailplaneeringus käsitletud tingimusi. Ehitusseadustiku § 27 lõikes 3 tulenevalt ei ole lubatud muuta detailplaneeringut olemuslikult.

Kavastu jõesadama ja puhkeala  detailplaneeringu lahenduse kohaselt on tehnovõrkude joonise positsioonil nr 12 paiknevast säilitatavast biotiigist kavandatud vee väljavool Emajõkke Mesimummi katastriüksuse (katastritunnus 43201:001:1338) kraavivõrgu kaudu. Taotleja soovib lahendada vee äravoolu Emajõkke Parve tee 10 katastriüksuse piirides, kavandades kinnise reoveetorustiku rajamise alates biopuhastist kuni proovivõtukaevuni, millest vesi jõuab Emajõkke lahtise kraavi kaudu. Puhasti mittetöötamisel või avariilises olukorras reovee Emajõkke sattumise vältimiseks kavandatakse läbivool biotiigist.

Luunja Vallavalitsus on seisukohal, et Kavastu jõesadama ja puhkeala detailplaneeringus kajastatud heitvee ärajuhtimise koridori asukoha ja tehnilise lahenduse täpsustamise ei muuda detailplaneeringut olemuslikult ning ei lähe vastuollu naabrite õiguste, vabaduste ja avaliku huviga.

Ehitusseadustiku § 31 kohaselt tuleb omavalitsusel detailplaneeringu olemasolul korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena.

Avalik väljapanek kestab 15.06 - 25.06.2023. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil vald@luunja.ee

Projekteerimistingimused

Projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise (edaspidi käesolevas peatükis oluline rajatis) ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

Projekteerimistingimused annab kohaliku omavalitsuse üksus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Projekteerimistingimuste taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse pädevale asutusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kui projekteerimistingimuste taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need pädevale asutusele ning pädev asutus kannab andmed ehitisregistrisse.

Projekteerimistingimuste taotluses märgitakse eelkõige:

  • taotleja nimi, kontaktandmed, esitamise kuupäev ja allkiri;
  • projekteerimistingimuste kättetoimetamise viis;
  • ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed ja katastritunnus;
  • projekteerimistingimuste taotlemise eesmärk, sealhulgas kavandatava hoone või olulise avaliku huviga rajatise kirjeldus või sellega seonduva ehitamise liik ja võimalik asukoht kinnisasjal;
  • andmed riigilõivu tasumise kohta;
  • muud vajalikud andmed.

Vaata: Projekteerimistingimuste taotluse ja projekteerimistingimuste vorminõuded 

Projekteerimistingimuste taotluse leiate siit (vaata altpoolt kolme viimast linki)