Avalikud menetlused

« Tagasi

Luunja vallavalitsus algatas Ruudu kinnistu detailplaneeringu täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse

Ehitisregistrisse laekus menetlemiseks projekteerimistingimuste taotlus nr 2211002/03728. Taotleja soovib korrigeerida Luunja Vallavolikogu 19.01.2006 otsusega nr 1-18.2 kehtestatud Ruudu kinnistu detailplaneeringu positsioonil nr 10 kajastatud hoonestusala kuni 10% ulatuses.

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 kohaselt võib kohalik omavalitsus anda detailplaneeringu olemasolul, mille kehtestamisest on möödunud üle viie aasta, ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, millega täpsustatakse detailplaneeringus käsitletud tingimusi. Ehitusseadustiku § 27 lõikest 3 tulenevalt ei ole lubatud muuta detailplaneeringut olemuslikult.

Ruudu kinnistu detailplaneeringu lahenduse kohaselt on planeeringualale moodustatud kümme elamukrunti. Käesolevaks hetkeks on hoonestamata aadressil Ruudu tee 12 asuv maaüksus, mille omanik soovib korrigeerida detailplaneeringus käsitletud hoonestusala kuni 10% ulatuses (nihutamine ja suurendamine).

Luunja Vallavalitsus on seisukohal, et Ruudu kinnistu detailplaneeringus kajastatud hoonestusala korrigeerimine Ruudu tee 12 maaüksusel kuni 10 % ulatuses ei muuda detailplaneeringut olemuslikult ning ei lähe vastuollu naabrite õiguste, vabaduste ja avaliku huviga.

Ehitusseadustiku § 31 kohaselt tuleb omavalitsusel detailplaneeringu olemasolul korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena.

Avalik väljapanek kestab 19. maist kuni 28. maini 2022. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil vald@luunja.ee.


Projekteerimistingimused

Projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise (edaspidi käesolevas peatükis oluline rajatis) ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

Projekteerimistingimused annab kohaliku omavalitsuse üksus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Projekteerimistingimuste taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse pädevale asutusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kui projekteerimistingimuste taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need pädevale asutusele ning pädev asutus kannab andmed ehitisregistrisse.

Projekteerimistingimuste taotluses märgitakse eelkõige:

  • taotleja nimi, kontaktandmed, esitamise kuupäev ja allkiri;
  • projekteerimistingimuste kättetoimetamise viis;
  • ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed ja katastritunnus;
  • projekteerimistingimuste taotlemise eesmärk, sealhulgas kavandatava hoone või olulise avaliku huviga rajatise kirjeldus või sellega seonduva ehitamise liik ja võimalik asukoht kinnisasjal;
  • andmed riigilõivu tasumise kohta;
  • muud vajalikud andmed.

Vaata: Projekteerimistingimuste taotluse ja projekteerimistingimuste vorminõuded 

Projekteerimistingimuste taotluse leiate siit (vaata altpoolt kolme viimast linki)