Avalikud menetlused

« Tagasi

Luunja Vallavalitsus algatas Antsu maaüksuse detailplaneeringu täpsustamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse

Ehitisregistrisse laekus menetlemiseks projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/15015. Taotleja soovib nihutada Luunja Vallavolikogu 23.11.2016 otsusega nr 89 kehtestatud Antsu maaüksuse detailplaneeringu lahenduses kajastatud hoonestusala kuni 10% ulatuses.

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 kohaselt võib kohalik omavalitsus anda detailplaneeringu olemasolul, mille kehtestamisest on möödunud üle viie aasta, ehitusloakohustusliku ehitise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, millega täpsustatakse detailplaneeringus käsitletud tingimusi. Ehitusseadustiku § 27 lõikest 3 tulenevalt ei ole lubatud muuta detailplaneeringut olemuslikult.

Antsu maaüksuse detailplaneeringu lahenduse kohaselt on planeeringualale moodustatud neli elamukrunti. Käesolevaks hetkeks on hoonestatud aadressil Tuuleaasa tee 11 asuv maaüksus, mille omanik soovib nihutada detailplaneeringus käsitletud hoonestusala kuni 10 % ulatuses tänava (Tuuleaasa tee) suunas. Nihutamise tulemusel moodustuvat hoonestusala kasutatakse 30 m2 ulatuses olemasoleva elamu laiendamiseks ning 42,5 m2 ulatuses varikatuse püstitamiseks.

Detailplaneeringu täpsustamise tulemusena ei muutu Antsu maaüksuse detailplaneeringuga määratud hoonestusala suurus Tuuleaasa tee 11 katastriüksusel. Luunja Vallavolikogu planeeringu- ja keskkonnakomisjon arutas eespool märgitud projekteerimistingimuste taotlust.

Komisjon on esitanud oma seisukoha, arvestades, et naabruses asuvate hoonestatud kinnistute väljakujunenud ehitusjoon paikneb Tuuleaasa teele oluliselt lähemal, kui Antsu maaüksuse detailplaneeringuga kavandatud hoonestusalade tänavapoolne piir, võimaldada nimetatud hoonestusala nihutamine kuni 10% ulatuses selliselt, et tänava suunas kavandatud hooneosad (varjualune) rajatakse ilma seinteta.

Luunja Vallavalitsus, arvestades Luunja Vallavolikogu planeeringu- ja keskkonnakomisjoni ettepanekuga, on seisukohal, et Antsu maaüksuse detailplaneeringus kajastatud hoonestusala nihutamine Tuuleaasa tee 11 maaüksusel kuni 10 % ulatuses ei muuda detailplaneeringut olemuslikult ning ei lähe vastuollu naabrite õiguste, vabaduste ja avaliku huviga.

Ehitusseadustiku § 31 kohaselt tuleb omavalitsusel detailplaneeringu olemasolul korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena.

Avalik väljapanek kestab 10. märtsist kuni 20. märtsini 2022. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil vald@luunja.ee.


Projekteerimistingimused

Projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise (edaspidi käesolevas peatükis oluline rajatis) ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

Projekteerimistingimused annab kohaliku omavalitsuse üksus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Projekteerimistingimuste taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse pädevale asutusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kui projekteerimistingimuste taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need pädevale asutusele ning pädev asutus kannab andmed ehitisregistrisse.

Projekteerimistingimuste taotluses märgitakse eelkõige:

  • taotleja nimi, kontaktandmed, esitamise kuupäev ja allkiri;
  • projekteerimistingimuste kättetoimetamise viis;
  • ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed ja katastritunnus;
  • projekteerimistingimuste taotlemise eesmärk, sealhulgas kavandatava hoone või olulise avaliku huviga rajatise kirjeldus või sellega seonduva ehitamise liik ja võimalik asukoht kinnisasjal;
  • andmed riigilõivu tasumise kohta;
  • muud vajalikud andmed.

Vaata: Projekteerimistingimuste taotluse ja projekteerimistingimuste vorminõuded 

Projekteerimistingimuste taotluse leiate siit (vaata altpoolt kolme viimast linki)