Avalikud menetlused

« Tagasi

Kronska ja Lamba maaüksuste detailplaneeringu täpsustamiseks projekteerimistingimuste määramine

Ehitisregistrisse laekus menetlemiseks projekteerimistingimuste taotlus nr 2311002/04502. Taotleja soovib korrigeerida Luunja Vallavolikogu 25.06.2009 otsusega nr 43 kehtestatud Kronska ja Lamba maaüksuste detailplaneeringu lahenduses kajastatud positsioonil nr 78 kavandatud hoonestusala paiknemist, muutmata planeeringuga kehtestatud hoonestusala suurust.

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 kohaselt võib kohalik omavalitsus anda detailplaneeringu olemasolul, mille kehtestamisest on möödunud üle viie aasta, ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, millega täpsustatakse detailplaneeringus käsitletud tingimusi. Ehitusseadustiku § 27 lõikes 3 tulenevalt ei ole lubatud muuta detailplaneeringut olemuslikult.

Kronska ja Lamba maaüksuste detailplaneeringu põhijoonise positsioonil nr 78 paikneb elamukrunt, aadressiga Parkmetsa tee 2, katastritunnus 43201:001:1551. Planeeringu põhijoonisel on märgitud kõnealusel positsoonil eelnevalt paiknenud vana hoone asukoht, mille järgi kavandati planeeringu koostamise ajal Parkmetsa tee 2 maaüksusel hoonestusala ulatuse piirid. Käesoleval ajaks on hoone likvideeritud ja seetõttu soovib kinnistu omanik nihutada hoonetusala piire kuni 10% ulatuses.

Luunja Vallavalitsus on seisukohal, et Kronska ja Lamba maaüksuste detailplaneeringu põhijoonisel kajastatud positsioonil nr 78 hoonestusala nihutamine  kuni 10% ulatuses ei muuda detailplaneeringut olemuslikult ning ei lähe vastuollu piirinaabrite õiguste, vabaduste ja avaliku huviga.

Luunja Vallavalitsus nõustub Kronska ja Lamba maaüksuste detailplaneeringu positsioonil nr 78 asuval maaüksusel kehtestatud hoonestusala nihutamisega kuni 10 % ulatuses. Ülejäänud osas jääb eelnevalt kehtestatud detailplaneering kehtima.

Ehitusseadustiku § 31 kohaselt tuleb omavalitsusel detailplaneeringu olemasolul korraldada projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusena.

Avalik väljapanek kestab 08.06 - 18.06.2023. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil vald@luunja.ee.

Projekteerimistingimused

Projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise (edaspidi käesolevas peatükis oluline rajatis) ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

Projekteerimistingimused annab kohaliku omavalitsuse üksus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Projekteerimistingimuste taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse pädevale asutusele elektrooniliselt ehitisregistri kaudu. Kui projekteerimistingimuste taotlust ja sellega seonduvaid dokumente ei ole võimalik esitada ehitisregistri kaudu, esitatakse need pädevale asutusele ning pädev asutus kannab andmed ehitisregistrisse.

Projekteerimistingimuste taotluses märgitakse eelkõige:

  • taotleja nimi, kontaktandmed, esitamise kuupäev ja allkiri;
  • projekteerimistingimuste kättetoimetamise viis;
  • ehitamisega hõlmatava kinnisasja andmed ja katastritunnus;
  • projekteerimistingimuste taotlemise eesmärk, sealhulgas kavandatava hoone või olulise avaliku huviga rajatise kirjeldus või sellega seonduva ehitamise liik ja võimalik asukoht kinnisasjal;
  • andmed riigilõivu tasumise kohta;
  • muud vajalikud andmed.

Vaata: Projekteerimistingimuste taotluse ja projekteerimistingimuste vorminõuded 

Projekteerimistingimuste taotluse leiate siit (vaata altpoolt kolme viimast linki)