Korrakaitse Luunja vallas

 

Kaupo Sirel

  piirkonnakonstaabel

Lõuna prefektuuri Tartu politseijaoskonna piirkonnakonstaabel 

 E-post: kaupo.sirel@politsei.ee   

 Telefon: 5917 7853

 Vastuvõtt: kokkuleppeliselt

 

 

  Heakorra küsimustega tegeleb vallas menetleja Küllikki Tokman
« Tagasi

Luunja valla õiguskorra ülevaade 2019

Luunja valla territooriumil registreeriti 2019. aastal kuritegusid 54 korral (2018 - 57). Varavastaseid kuritegusid toimus 23(27), vägivallakuritegusid 19(14)  ja liiklusalaseid 10(16). Alaealiste poolt toime pandud kuritegusid oli 3, alaealiste vastu toimus 3 kuritegu. Narkoalaseid kuritegusid pandi toime 3, millest 1 oli narkojoobes sõiduki juhtimine ja registreeriti 1 narkootilise aine kasvatamise juhtum. Politsei teostas kodanike pöördumiste alusel operatiivsõidukiga väljasõite 207 (180) juhul.

Väärtegusid registreeriti valla territooriumil 248 korral (2018 - 235), neist 234 juhtumit moodustasid liiklusalased väärteod. Avaliku korra rikkumisi tuvastati 4 ja pisivargusi 5 juhul. Alaealiste poolt pandi toime väärtegusid  4 korral, kõigil juhtudel oli tegemist juhtimisõiguseta mootorsõiduki juhtimisega.

                             

Toimepandud väärteod kuude lõikes

Toimepandud kuriteod kuude lõikes

Valla territooriumil registreeriti 10 liiklusalast kuritegu ja 234 liiklusalast väärteojuhtumit. Inimkannatanuga liiklusõnnetusi toimus 5, milles sai kergemalt viga 5 inimest ja hukkus laps. Liiklusalastest väärtegudest moodustas 16 juhtimisõiguseta, 30 joobes juhtimist, 87 (97) kiiruseületamist. Liiklusalaseid kuritegusid pandi toime 10 (16) korral, millest  kõik juhtumid olid joobes olekus mootorsõiduki juhtimised.

Vägivalla juhtumeid registreeriti 19 (14) korral, mis on 5 võrra rohkem kui 2018 aastal. Neist 11 juhul oli tegemist lähisuhtevägivalla (LSV) kuritegudega. Viiel korral oli vägivald lapse juuresolekul, kahel korral oli suunatud vägivald lapse vastu ja ülejäänud juhtumitel oli vägivald abikaasade vahel. Enamus juhtumite osas põhjuseks on jätkuvalt alkohol ning liigtarbimisest tekkinud arusaamatused, mis on päädinud vägivallaga.  LSV põhiseid infoteateid (süüteota juhtumid) oli 30, nendel juhtudel oli tegemist vaimse vägivallaga või ähvardamise ja manipuleerimisega, millest teavitati omavalitsuse sotsiaaltöötajaid ja vajadusepõhiselt tehti  järelkontrollina kodukülastusi. Ohvriabi poole pöörduti ühel korral.

2019. aasta jooksul panustas valla turvalisuse tõstmisse hulganisti vabatahtlikke. Lisaks abipolitseinike osalusele liiklusjärelevalves panustas kaheksa abipolitseiniku kokku 52 tundi kogukonna turvalisuse tõstmisse ja avaliku korra tagamisse.

Valla väärteomenetleja on 2019. aastal heakorda puudutavaid märgukirju/ettekirjutusi teinud ja juhtinud tähelepanu prahi/prügiladustamise kohta 78 korral. Kolmel  juhul koostas ametnik  ka sunniraha nõude. Sunniraha esitamise nõue tekib juhul, kui juriidiline- või füüsiline isik jätab ettekirjutuses esitatud rikkumise kõrvaldamata. Vale ja ebakorrektse mootorsõiduki parkimise kohta on koostatud 2 märgukirja. Lisaks on mitmetel kordadel juhitud tähelepanu ja selgitatud koerte ja kasside omanikele lemmiklooma pidamise eeskirju.

2019. aastal võttis politsei endale eesmärgiks tegeleda süvitsi kahe teemaga. Luubi alla võeti lähisuhtevägivald ja varavastased kuriteod. Selleks hakati inimeste teadlikkust läbi kohaliku ajakirjanduse tõstma. Aasta jooksul ilmus mitmeid vastavasisulisi artikleid valla infolehes „Kodu Uudised" ja valla kodulehel korrakaitse menüüs, millelt on võimalik liikuda edasi ka Tartumaa piirkonnapolitsei Facebooki lehele. Aasta alguses kutsuti asutusi ja kogukonna liikmed  piirkonnapolitseinikuga jagama oma valvekaamerate olemasolu, mille salvestised võiksid abiks olla õigusrikkumiste lahendamisel. Osalus väga aktiivne ei olnud, kuid saadud info sai kaardistatud ja esimesed positiivsed tulemused andsid häid tulemusi. Kiires koostöös kaamerate omanikega sai nii mõnigi süütegu lahendatud. Jätkuvalt on võimalus anda teavet kaamerate olemasolust, millest võib olla suur abi, kui on vaja tuvastada piirkonnas liikuvaid kahtlasi sõidukeid, inimesi või toiminud sündmusi.

2020. aastaks on politsei Luunja vallas võtnud tegevuseesmärgiks kogukonna turvalisuse teadlikkuse tõstmise läbi kogukonna erinevate gruppide koostööle kaasamise. Ideaalis näen ma, et iga Luunja valla elanik mõistab,  et turvatunde olemasolusse saavad panustada kõik. Turvalisus sünnib koostöös ja vajab igapäevast pingutust ja pühendumist, see ei ole midagi iseenesestmõistetavat. Tähtsad on sõbralikud suhted naabrite ja kogukonnaga ning igaühe võimalikult kõrge teadlikkus turvalisuse teemal. Selleks viib politsei koos omavalitsusega 29.08. 2020.a. Luunja Jõesadamas läbi kogukonna turvalisuse infopäeva  „KOOSTÖÖS LOOME TURVALISUSE".  

Argo Lääts
piirkonnapolitseinik
53307105

 

 

 


Politsei üldnumber 112
Ohvriabi kriisitelefon 116 006