Luunja vallas pakuvad ühisveevärgi ja – kanalisatsiooniteenust

AS Emajõe Veevärk – Luunja alevik, Kakumetsa küla, Pilka küla ja Kavastu küla

AS Tartu Veevärk – Lohkva küla, Veibri küla ja Rõõmu küla

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lg 1 kohaselt rajatakse ühisveevärk ja -kanalisatsioon (edaspidi ÜVK) kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel.

Luunja Vallavolikogu  25.10.2018 määrusega nr 57 "Luunja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2018-2029 kinnitamine" on kinnitatud:

  LISA 1. Luunja valla ÜVK arendamise kavaga hõlmatud asulate ÜVK-rajatiste asendiskeemid:

VK-5 Kabina küla (alternatiivid I-III)

  LISA 2. Luunja valla asulate investeeringuvajaduse koondtabel