Luunja Vallavalitsus on lõpetanud 2008. a algatatud Põltsamaa maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu koostamise ning Vallavolikogu on algatanud Lohkva külas Põltsamaa (43201:001:1161) maaüksuse maa-ala lõunaosas ja lähialal uue detailplaneeringu koostamise.

Planeeringu koostamise eesmärk on kaaluda planeeringualale võimalusi ärimaa kruntide moodustamiseks ja ehitusõiguse seadmiseks ärihoonetele. Planeeringuala suurus on ca 2,13 ha. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan ja muinsuskaitse eritingimused, täiendavate uuringute vajadus võib selguda detailplaneeringu protsessi käigus.

 

Luunja Vallavalitsuse korraldus detailplaneeringu lõpetamise kohta

Luunja Vallavolikogu otsus uue detailplaneeringu algatamise kohta

Seotud leping

Seotud leping