Planeeringute teated

Luunja vallavalitsus suunas avalikustamisele Savikoja külas Kitsevälja maaüksuse osaala detailplaneeringu eskiislahenduse

Planeeringuga kavandatakse Kitsevälja maaüksusele üks pereelamu maa krunt suurusega 1 ha, mille antakse ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete rajamiseks. Lisaks on ette nähtud transpordimaa krunt juurdepääsuteele. Planeering teeb ettepaneku üldplaneeringu muutmiseks. Planeeringu eskiisiga saab tutvuda ajavahemikul 02-31.08.2021 Luunja vallamajas ja Luunja valla veebilehel. Avaliku väljapaneku kestel saab Luunja vallavalitsusele esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi elektrooniliselt aadressile vald@luunja.ee või lihtkirjaga aadressile Puiestee 14 Luunja alevik. Avaliku väljapanku tulemuste arutelu toimub 20.09.2021. a kell 14.00 Luunja vallamajas. 

Vallavalitsuse korraldus