Planeeringute teated

Luunja vallavalitsus on kehtestanud Kakumetsa külas Ringraja tee 17 (43201:001:0690) maaüksuse detailplaneeringu

Planeeringuga nähakse ette Ringraja tee 17 kinnisti jagamine kaheks üksikelamu maa krundiks suurustega 3424 m² ja 6348 m².  Säilitatakse olemasolev elamukompleks, täiendavalt antakse uuele ehituskrundile Pos 1 ehitusõigus ühe üksikelamu ja kahe abihoone rajamiseks. Planeering on kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga. Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

Luunja vallavalitsuse korraldus