21.06.24

Juhtkond

   
vallavanem 
Aare Anderson
520 0794
aare.anderson@luunja.ee 
üldjuhtimine ja valla esindamine

abivallavanem
Tarvo Laas

506 0480
tarvo.laas@luunja.ee
valla taristute ja vallavara arendamine ja haldamine, ehitus- ja planeerimistegevus, uus(elamu)arendustega seonduv, valla sihtasutuste tegevuse koordineerimine 

Järelevalve

   
järelevalvespetsialist
Sergei Täpsi
5370 5577
sergei.tapsi@luunja.ee
järelevalve teostamine kehtivate eeskirjade, kordade jm täitmise üle, väärteomenetluste läbiviimine, valla avaliku korra tagamine  

Kantselei

   

vallasekretär 
Marko Jaeger         

505 6646
marko.jaeger@luunja.ee
kantselei juhtimine, vallavalitsuse ja -volikogu juriidiline
nõustamine ning dokumentide õiguspädevuse tagamine 

teabehaldusspetsialist 
Pille Marmor

PUHKUSEL 25.06-28.06

5912 3107
pille.marmor@luunja.ee
teabehalduse korraldamine
registripidaja-sekretär 
Anni Paal
5885 6108
anni.paal@luunja.ee
perekonnaseisutoimingute teostamine

sekretär

koht täitmata

volikogu assisteerimine ja istungite tehniline teenindamine

Finantsosakond

   

finantsjuht 
Hille Luts

PUHKUSEL 10.06-21.06

5332 4577
hille.luts@luunja.ee
eelarve ja strateegiate koostamine, majandusaasta aruandlus

pearaamatupidaja
Külli Lääts

5306 3949
kulli.laats@luunja.ee
raamatupidamine

raamatupidaja 
Liivi Kirtsi

5301 3188
liivi.kirtsi@luunja.ee
raamatupidamine ja palgaarvestus

Majandusosakond

   

majandusnõunik 
Aivo Paabo

5919 1505
aivo.paabo@luunja.ee
vallavara, tehnovõrkude ja rajatiste, teede ja tänavate, tänavavalgustuse, ühisveevärgi ja kanalisatsiooni, kaugkütte, munitsipaalelu- ja äriruumdega seonduvate tegevuste korraldamine

ehitusnõunik 
Heiki Tooming

PUHKUSEL 25.06-05.07

5787 7515
heiki.tooming@luunja.ee
projekteerimis- ja ehitusalase tegevuse korraldamine

planeeringute nõunik
Enelin Alter

PUHKUSEL 25.06-28.06

5865 8918
enelin.alter@luunja.ee

detailplaneeringualaste tegevuste korraldamine

arendusnõunik 
Eddy Heil 

5199 1901
eddy.heil@luunja.ee
arendustegevuste ja -projektide eestvedamine ja korraldamine, lisarahastuseks võimaluste leidmine, üldplaneeringu koostamise eestvedamine

maanõunik 
Merlin Kark

5331 7366
merlin.kark@luunja.ee
maakorralduslikud toimingud

maanõunik 

Teivi Leis

Töölt eemal maakorralduslikud toimingud
planeeringute nõunik
Evelin Karjus
Töölt eemal detailplaneeringualaste tegevuste korraldamine
menetleja-keskkonnaspetsialist 
 
Ametikoht täitmata
 
jäätmemajandus, heakorra järelevalve, hulkuvad loomad, keskkonnakaitse tagamine

Sotsiaalosakond

   

osakonnajuhataja-sotsiaalnõunik 

Maarika Kits

5376 9818
maarika.kits@luunja.ee
osakonna töö juhtimine; eestkoste ja sotsiaalhoolekande küsimused

lastekaitsespetsialist 

Henrik Puija

5331 7767
henrik.puija@luunja.ee

lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine

peretöötaja
Maret Sildala

PUHKUSEL 25.06-28.06

5911 2716
maret.sildala@luunja.ee

lastega perede jõustamine ja abistamine

sotsiaaltööspetsialist 
Ainika Zilinski

5346 6169
ainika.zilinski@luunja.ee

koduteenuse ja sotsiaaltransportteenuse korraldamine

koduhooldustöötaja
Siivi Lubi

PUHKUSEL 25.06-28.06

5480 0645
siivi.lubi@luunja.ee
täisealiste isikute iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine nendele harjumuspärases keskkonnas, säilitades ja parandades nende elukvaliteeti

Haridus- ja kultuuriosakond

   

haridusnõunik 
Kadri Sõrmus

5885 9328
kadri.sormus@luunja.ee
hariduse, kultuuri, spordi, noorsoo- ja kogukonna valdkondade töö koordineerimine 

tugikeskuse juht / juhtumikorraldaja         

Kairi Kolk

5328 4909  kairi.kolk@luunja.ee

tugikeskuse juhtimine, haridus- ja sotsiaalvaldkonna üleste juhtumite koordineerimine, perede kaasamine juhtumikorralduse protsessi

 

Toimetaja: ANNI PAAL
2.02.21
Toimetaja: KETLIN ALAVÄLI
29.06.20

Kairit Pahk
sotsiaalnõunik

Valdkonnad:fjrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrhrh
Haridus:rhrhrhrhrhrhrhrhrhrh

Telefon:rrhrhrh

E-post:rhrhrhrhrh

   

 

Toimetaja: KETLIN ALAVÄLI