Haridusteenuste e-keskkond ARNO

Alates 18. juunist 2019 toimib Luunja vallas haridusteenuste e-keskkond ARNO - Luunja valla Arno

Lasteaiamoodul

Keskkonda saab siseneda ID-kaardi, Smart-ID, Mobiil-ID abil või pangalingi abil. Varasem lasteaiajärjekord kanti üle uude e-keskkonda. Nüüd saab lasteaiakoha sooviavaldusi esitada otse ARNOs.

Taotluste järjestamisel arvestatakse taotluse esitamise kuupäeva ja lapse vanust septembrikuu viimasel päeval. Vanem võib taotluse esitada kohe, kui lapsel on olemas isikukood.

Oluline on teada, et kuigi lasteaiakoha sooviavaldusse saab koha kasutamise algusaja märkida kuupäeva täpsusega ükskõik mis kalendrikuusse, siis uued lapsed saavad üldjuhul lasteaiateed alustada alates uuest õppeaastast. Vaid vabade kohtade olemasolul pakub vald kohti ka õppeaasta keskel.  

ARNO teeb lasteaiakoha pakkumisi automaatselt, arvestades taotluse esitamise aega, lapse elukohta, vanust ja võimalusel õe-venna lasteaeda. Lasteaeda ei võeta lapsi, kes on nooremad kui 1,5 aastat (ehk üks aasta ja kuus kuud).

Soovi korral saab vanem ARNOs lasteaia kasutamise algusaega ja lasteaiaeelistust muuta. Soovieelistute muutmisel ei muutu lapse koht järjekorras. Eelistuse märkimine annab teada vanema soovist, kuid ei taga kohta soovitud lasteaias. 

Teistes omavalitsustes elavaid lapsi võetakse Luunja valla lasteaedadesse üksnes siis, kui mõni koht jääb täitmata. 

Pakutavast kohast lasteaias saab lapsevanem teada e-kirja teel. Vanemal on aega 7 päeva (üks nädal), et otsustada, kas ta soovib koha vastu võtta või sellest loobuda. Kohast loobumisel kaotab lapsevanem õiguse saada kompensatsiooni teise omavalitsuse lasteaia kohatasu maksmiseks. Suurem osa lasteaiakohti täidetakse 1. septembriks, kuid ka aasta sees võib tekkida üksikuid vabu kohti.

ARNO keskkonna kaudu käib ka lasteaiakoha taotluse tühistamine, muutmine ja koha kasutamise lõpetamine.

Koolimoodul

Ka lapse koolikoha ja pikapäevarühma kasutamisega seotud avaldusi saab esitada Luunja ARNO keskkonnas.

1. klassi minekuks palun esitage koolimineku taotlus, gümnaasiumisse ja teistesse klassidesse koha saamiseks aga vastuvõtu taotlus


Alates 2020. aasta sügisest toimub Luunja ARNO kaudu ka koolis toimuvate huvitegevuse rühmadesse vastuvõtmine.

 

Mis on ARNO?

ARNO on tarkvara, mille abil haldab kohalik omavalitsus haridusteenuseid. ARNO keskkonnale on turvaline ligipääs nii lapsevanematel kui ka haridusasutustel.

Alates 2020. aasta märtsist on Luunja Arnos järgmised funktsioonid:

  • kooli vastu võtmise avalduste esitamine, sh esimese klassi avalduste esitamine;
  • koolist lahkumise taotluste esitamine;
  • koolide vahel ümberpaigutamise taotluste vastuvõtmine ja kinnitamine;
  • lasteaedadesse ja lastehoidu vastuvõtutaotluste esitamine, koha kasutamise aja muutmine, kohast loobumine ja  kohakasutuse kinnitamine, laste vastuvõtmine ja rühmadesse paigutamine;
  • automaatne andmete saatmine EHISesse (Eesti Hariduse Infosüsteem);
  • automaatne seos rahvastikuregistri andmetega.
 Head lapsevanemad! Palun kontrollige oma andmeid Luunja ARNOs. On väga oluline, et teie meiliaadress ja telefoninumber oleksid õiged, sest nende kontaktide kaudu saadetakse teile teavitusi.
Täpsustavad küsimused palume saata aadressile kadri.sormus@luunja.ee.