Korraldatud jäätmeveost vabastamine

Jäätmeseaduse kohaselt on kohalikul omavalitsusel kohustus oma haldusterritooriumil korraldada olmejäätmete kogumist ja vedu. Korraldatud jäätmevedu (KJ) on olmejäätmete kogumine ja vedu määratud jäätmekäitluskohta kohaliku omavalitsuse poolt korraldatud konkursi teel valitud ettevõtja poolt. KOV võib põhjendatud taotluse alusel erandkorras vabastada jäätmevaldaja teatud tähtajaks KJ kohustusest, kui kinnistul ei elata või seda ei kasutata.

Vaata ka Luunja valla jäätmehoolduseeskiri.

    AVALDUSE ESITAMINE

1. TÄIDAN AVALDUSE ELEKTROONILISELT

2. AVALDUS PABERKANDJAL 
(laen alla blanketi täitmiseks)

Täidetud avaldus tuleb esitada valda kas tavapostiga, aadressil Puiestee 14 Luunja alevik Tartumaa või saates skaneeritult e-postiga aadressil luunjavv@luunja.ee.

Ehitisregistrist allalaetavate vormide loetelu

 1. Ehitusteatis
 2. Ehitusteatise lisa 1 - eluruumide andmed
 3. Ehitusteatise lisa 2 - mitteeluruumide andmed
 4. Ehitusloa taotlus
 5. Ehitusloa taotluse lisa 1 - eluruumide andmed
 6. Ehitusloa taotluse lisa 2 - mitteeluruumide andmed
 7. Ehitamise alustamise teatis
 8. Kasutusteatis
 9. Kasutusteatise lisa 1 - eluruumide andmed
 10. Kasutusteatise lisa 2 - mitteeluruumide andmed
 11. Kasutusloa taotlus
 12. Kasutusloa taotluse lisa 1 - eluruumide andmed
 13. Kasutusloa taotluse lisa 2 - mitteeluruumide andmed
 14. Ehitise täieliku lammutamise teatis
 15. Andmete esitamise teatis
 16. Andmete esitamise teatise lisa 1 - eluruumide andmed
 17. Andmete esitamise teatise lisa 2 - mitteeluruumide andmed
 18. Projekteerimistingimused
 19. Projekteerimistinigmuste taotlus - detailplaneeringu olemasolul
 20. Projekteerimistingimuste taotlus - detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel