Vallavolikogu istungite info

Järgmine Luunja vallavolikogu istung toimub 31.10.2019 kell 13.00 vallamajas

Päevakord:

1. Volikogu määruse eelnõu „Luunja valla 2019. a esimene lisaeelarve". Ettekanne Hille Luts

2. Luunja Varahalduse SA sihtkapitali suurendamine ja nõusoleku andmine kapitalirendilepingu sõlmimiseks. Ettekanne Hille Luts

3. Luunja valla arengukava 2019 - 2027 muutmine. Ettekanne Aare Anderson

4. Kakumetsa külas Ringraja tee 17 (43201:001:0690) maaüksuse detailplaneeringu algatamine. Ettekanne Evelin Karjus

5. Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras Aedniku tn 10 ja Aedniku tn 10a kinnisasjadele. Ettekanne Indrek Kärner, kaasettekanne Aare Anderson

6. Veibri tee L3 kinnisasja omandamine. Ettekanne Raido Kutsar

7. Nahksepa tee L2 ja Nahksepa tee L3 kinnisasjade omandamine. Ettekanne Raido Kutsar

8. Vallavara võõrandamine otsustuskorras. Ettekanne Raido Kutsar

9. Volikogu määruse eelnõu „Luunja valla jäätmevaldajate registri põhimäärus". Ettekanne Tamur Tensing

10. Projektis „Luunja Jõesadama puhke- ja välispordiala rajamise suurprojekt" (TAS meede 3.1) osalemine. Ettekanne Indrek Kärner, kaasettekanne Aare Anderson

11. Info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Luunja vallavolikogu 26.09.2019  istungi info
 

Päevakord:

1. Volikogu määruse eelnõu „Luunja valla eelarvastrateegia 2019-2023" teine lugemine ja määrusena kinnitamine. Ettekanne Hille Luts

2. Luunja Vallavolikogu 29.10.2015 otsuse nr 49 ja Luunja Vallavolikogu 22.02.2018 otsuse nr 17 kehtetuks tunnistamine. Ettekanne Teivi Leis

3. Volikogu 29.01.2015. a otsusese nr 2 „Luunja Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu kinnitamine" muutmine. Ettekanne Aare Anderson

4. Luunja valla arengukava ülevaatamine. Ettekanne Radž Sauk, kaasettekanne Aare Anderson

5. Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord Luunja valla vähekindlustatud perede lastele ja noortele . Ettekanne Hille Luts

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Luunja vallavolikogu 22.08.2019. a istungi info

Päevakord:

1. Volikogu määruse eelnõu „Luunja valla eelarvastrateegia 2019-2023" esimene lugemine ja avalikule väljapanekule suunamine. Ettekanne Hille Luts

2. Veibri külas Tilia maaüksuse põhjaosa detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine. Ettekanne Evelin Karjus

3. Veibri külas Tilia maaüksuse lõunaosa ja lähiala detailplaneeringu osalise muudatuse  vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine. Ettekanne Evelin Karjus

4. Lohkva külas OÜ Tarmeko tootmisterritooriumi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine. Ettekanne Evelin Karjus

5. Rõõmu külas Männisalu maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine. Ettekanne Evelin Karjus

6. Kabina külas Vare (43202:002:0005) maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine. Ettekanne Evelin Karjus

7. Tartumaa Arendusseltsi info.

8. Info

 

 

 

 

  Varasemate volikogu istungite päevakorrad ja eelnõud on kättesaadavad veebiarhiivis.