17.01.20

Hanked ja riigihanked

Luunja valla hankekord reguleerib vallavalitsuses ja vallavalitsuse hallatavates asutustes sh. valla asutatud sihtasutustes:

  1. riigihangete planeerimist;
  2. riigihanke ja hankelepingu täitmise eest vastutavate isikute määramist;
  3. riigihangete, sh lihthangete ja alla lihthanke piirmäära jäävate asjade ostmise ning teenuste ja ehitustööde tellimise korda;
  4. lihtsustatud korras tellitavate teenuste ning sotsiaal- ja eriteenuste hangete korraldamist;
  5. meetmeid huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks.

Vaata:

 Luunja vallavalitsuse teostatud riigihanked on vaadatavad riigihangete registris.

 

Teostamisel hanked

Hinnapäring Veibri külas Karu, Ilvese, Karu tee 8, Karu tee, Karu tee L1 ja Karu tee L2 maaüksuste detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilisele hindamise koostamiseks koos lisauuringutega

HINNAPÄRINGU TÜHISTAMINE!

 

Puiestee tn 4 esimese korruse remonttööde pakkumiskutse

Avatud on väikehange Luunja alevikus Puiestee tn 4 esimese korruse remondi teostaja leidmiseks. Hanke eest vastutav isik on Harri Lepp (56880441, harri@luunja.ee)

Hanke tähtaeg on 14. oktoober kell 9.00. Pakkumused palume esitada Luunja Vallavalitsusele elektrooniliselt luunjavv@luunja.ee.