« Tagasi

Avatud menetluse algatamine projekteerimistingimuste määramiseks Veibri tee sõidutee rekonstrueerimis-laiendamistööde ehitusprojekti koostamiseks

Tulenevalt ehitusseadustiku § 26 lg 1 on projekteerimistingimused vajalikud olulise avaliku huviga rajatise ehitusprojekti koostamiseks kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

Avalik väljapanek kestab 17.05-26.05.2023. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil vald@luunja.ee.

Luunja Vallavalitsuse korraldus nr 2-4/139

Lisa 1

Lisa 2