« Tagasi

SA Luunja Jõesadam kuulutab välja konkursi toitlustaja leidmiseks Luunja puhkealale

Konkursi tulemusel antakse maa-ala üürile ühele pakkujale. Parima pakkujaga sõlmitakse üürileping, mille perioodiks on kümme aastat. Konkursiga soovitakse leida sobiva kontseptsiooniga ja tugev ettevõte, kes suudab pakkuda Luunja jõesadama puhkeala külastajatele tasemel toitlustusteenust eelkõige suvekuudel.

Konkursi läbiviimisele kohaldatakse võlaõigusseaduses konkursi kohta sätestatud tingimusi (§ 1009 - § 1013).

Konkursi tingimused:

 1. Konkurss korraldatakse kinnisasja osa (edaspidi objekt) üürile andmiseks toitlustusteenuse osutamise eesmärgil konkursitingimuste lisas asuval maa-alal alates 1. maist 2023, aadressil Aedniku tn 10, Luunja alevik, Luunja vald asuv maa-ala pindalaga 120 m² (ligikaudne asukoht markeeritud lisas 1). Täpne toitlustuskoha asukoht ja paiknemine maa-alal lepitakse kokku üürileandja ja konkursi võitja vahel.
   
 2. Moodustada konkursil esitatavate pakkumuste hindamiseks viie (5) liikmeline komisjon järgnevas koosseisus:
  Sven Šois
  Nils Ratt
  Aleksei Mamontov
  Rainis Rebane
  Lenno Tobreluts
   
 3. Objekt antakse üürile järgmistel tingimustel:

1) üürnik peab pakkuma toitlustusteenust (st toidu valmistamine ja serveerimine kohapeal tarbimiseks) hiljemalt alates 1. juunist 2023 vähemalt neljal kuul aastas (sh juunis, juulis ja augustis), vähemalt K-P ja 8 tundi päevas. NB! Üürilepingu kehtivuse esimesel aastal ei ole vajalik kogu järgmistes punktides sätestatud tingimustele vastava kontseptsiooni väljaehitamine – kogu kontseptsioon tuleb ellu viia hiljemalt 1. maiks 2024. Siiski tuleb toitlustus mingil viisil alates 1. juunist 2023 tagada.

 1. ehitis ja välimööbel peavad mõjuma esinduslikult ja kaasaegselt. Toitlustuskoht koos kõigi kujunduselementidega peab mõjuma iseseisva atraktiivse arhitektuurilise tervikuna;
 2. lisaviimistluseta valmissoojakud ja merekonteinerid ning ratastel haagised ei ole lubatud (v.a. esimesel aastal);
 3. konstruktsioonid kavandada vandaalikindlad ja vastupidavad, (vari)katuste puhul arvestada talvise lumekoormusega;
 4. külastajatele tuleb luua istumiskohti nii päikese kätte kui ka tuule- ja vihmavarju;
 5. tagatud peab olema eraldi tualeti kasutamise võimalus klientidele ja personalile;
 6. üürnik on kohustatud vajadusel koostama paigaldatava toitlustuskoha kohta ehitusprojekti ja esitama vastavalt ehitusseadustikule kas ehitusteatise või taotlema ehitusloa. 

2) üürnikul on õigus kasutada maa-ala ka hooaja väliselt ning üüri makstakse ainult avatud hoitud kuude eest;

3) üürnik on kohustatud alale ehitama kaasaegset ja funktsionaalset kontseptsiooni järgiva ehitise, mis vastab vähemalt järgmistele nõuetele:

4) kõik toitlustuskoha väljaehitamise, pidamise, inventari paigaldamise ja eemaldamisega seotud kulud ning kommunaalteenuste kulud kannab üürnik;

5) üürnik on kohustatud tagama üürile antava maa-ala ja selle ümbruse korrashoiu, sh tagama igapäevase koristuse ja jäätmekäitluse (sõlmima lepingu jäätmeluba omava ettevõtjaga).

 

 1. Pakkuja peab vastama järgmistele nõuetele:
 1.  olema vähemalt 2-aastase toitlustusteenuse pakkumise kogemusega – kas ettevõte või   juhatuse liige;
 2.  teeninud eelneval majandusaastal müügitulu - juhul kui ettevõttel puudub eelmise aasta müügitulu, peab ettevõtte juhatuse liige näitama ära oma varasema toitlustusteenuse pakkumise kogemuse;
 3.  mitte omama riiklike maksude võlgnevusi ega täitmata kohustusi Luunja valla ees (kehtib ka seotud isikute puhul).
   
 4. Pakkujal tuleb hiljemalt 30.03.2023 esitada pakkumus e-posti aadressile sadam@luunja.ee, mis sisaldab vähemalt:
 • pakkuja nimi, registrikood, aadress ja kontaktandmed (telefon, e-post);
 • senise kogemuse ja kavandatud meeskonna kirjeldus;
 • toitlustuskoha arhitektuurilahenduse eskiis (asendiplaan koos välialade elementide, sh mõõtmete näitamisega (võib olla umbkaudne), toitlustuskoha plaani- ja vaatematerjal, viimistluse ja inventari kirjeldus, soovi korral lisaks muu miljööd või üldilmet edasiandev illustratiivne materjal);
 • kavandatava teenuse kontseptsiooni kirjeldus sh näidismenüü ja avatud hoidmise aeg;
 • pakutav üüri suurus aastas.
 1. Esitatud pakkumusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:

1) teenuse kontseptsioon ja näidismenüü ning toitlustuskoha ehituslahenduse ja kujunduse vastavus esitatud tingimustele (osakaal punktides kuni 80). Komisjon hindab esitatud lahenduste sobivust asukohta, kõrgetasemelisust, atraktiivsust ja toitlustuskoha esteetilist tervikut ning avatud hoidmise aega. Kogu ideed hinnatakse tervikuna;

2) üüri hind (osakaal punktides kuni 20), mille puhul lähtutakse punktide andmisel alljärgnevast: kõige kõrgema üüri hinnaga pakkumus saab 20 punkti, iga suuruselt järgmine pakkumuse eest antakse punkte osakaaluna parimast tulemusest.

 1. Võitjaks tunnistatakse suurima punktisumma saanud pakkuja.
   
 2. Võitjaks tunnistatud pakkujaga sõlmitakse üürileping. Leping lõpeb automaatselt kui toitlustusteenuse osutamisega vastavalt käesolevale korrale ei ole alustatud hiljemalt 20. juunil 2023.
   
 3. Sihtasutusel on õigus konkursist loobuda igal ajal, ilma põhjendusteta ja ilma etteteatamata, samuti tunnistada konkurss nurjunuks juhul kui pakkumused ei ole hindamiskomisjoni hinnangul sobivad.

Lisainfo ning maa-alaga tutvumine: SA Luunja Jõesadam juhatuse liige Lenno Tobreluts, tel 515 2636, sadam@luunja.ee.